R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 64
din 28 aprilie 2011
pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 6795/21.04. 2011,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009 și ale Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a evaluării managementului, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", conform anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă componența Comisiei de concurs de proiecte de management din următorii membri:
     1. Szabo Zsuzsanna - Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureș
     2. Murvai Olga - prof.univ.dr. Universitatea "Sapientia"
     3. Dohotariu Monica Mihaela - Centrul Județean Pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș
     4. Pop Angela - Muzeul Județean Mureș;
     5. Popa Elena - Consiliul Județean Mureș;
     6. Iordache Mihaela Daniela - Consiliul Județean Mureș.
Art.3.(1) Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor din următorii membri:
     1. Iosib Viorel - Director executiv - Direcția Juridică și Administrație Publică;
     2. Nemeș Genica - Șef Serviciu Juridic;
     3. Lefter Erika - consilier juridic - Serviciul Juridic.
(2) Secretariatul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor este asigurat de Radu Teodora - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane.
Art.4. Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, precum și secretariatul acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite.
Art.5. În situația în care postul de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" nu se va ocupa în urma concursului, Președintele Consiliului Județean Mureș, prin dispoziție, va stabili un nou calendar de desfășurare a concursului, cu respectarea termenelor legale și va relua în mod repetat procedura, până la ocuparea postului.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Serviciul Resurse Umane și persoanele nominalizate la art.2 și 3.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr. 6795 din 21.04. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură aprobată cu modificări prin Legea nr.269/7 iulie 2009, stabilește cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.164/25 noiembrie 2010, domnul Barabási Attila a fost numit pentru exercitarea temporară a funcției de director al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", până la ocuparea prin concurs a postului.
În conformitate cu prevederile legale mai sus enunțate, pentru încredințarea managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează concurs de proiecte de management.
Potrivit prevederilor art.6 din OUG nr.189/2008, pregătirea concursului de proiecte de management constă în:
a) elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor precum și a caietului de obiective;
b) desemnarea componenței comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor.
Caietul de obiective se întocmește de către autoritate ținând cont de obiectivele și misiunea instituției publice de cultură, de evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția publică își desfășoară activitatea și cuprinde prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management.
Prin caietul de obiective se solicită candidaților:
a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
b) analiza activității instituției publice de cultură, și în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;
d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;
e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare, necesare, spre a fi alocate de către autoritate.
Conform prevederilor art.9 din actul normativ mai sus menționat, autoritatea stabilește termenele pentru depunerea proiectelor de management și a mapelor de concurs, precum și datele privind desfășurarea etapelor de concurs.
Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisia de concurs, alcătuită din specialiști în domeniu - persoane care nu au un contract de muncă încheiat cu autoritatea sau ori cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, precum și din reprezentanți ai autorității, al căror număr nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.
În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, în care nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisia de concurs.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".

 

p. PREȘEDINTE,
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE