R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 19
din 10 februarie 2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.142/30.09.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat " Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 1943/4.II.2011 a Direcției Tehnice, privind investiția "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Conform prevederilor Anexei 4, art.5, lit. d, din Hotărârea de Guvern nr. 28 din 9 ian 2008, privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.I Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.142/30.09.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: "Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki, la valoarea totală de 1.783.124,0 lei, din care C+M: 1.458.343 lei, echivalent cu 417.907 euro din care C+M: 341.788 euro, conform devizului general cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".
2. Anexa la HCJ nr.142/2010 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.142/30.09.2010 rămân neschimbate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma