R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 92
din 28 iulie 2011
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12146/20.07.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) și 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/28 ianuarie 2010 privind darea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, strada Castelului, nr.12, către Preventoriul TBC Gornești.
Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Reghin, strada Castelului, nr.12, evidențiat în Planul de situație din Anexa nr.1 și ale cărui date de identificare sunt cuprinse în Anexa nr.2, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.3.(1) Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean Mureș asupra imobilului " Anexe Preventoriul TBC Gornești și teren aferent" identificat în Planul de situație din Anexa nr.3
(2) Dispozițiile referitoare la imobile aflate în administrarea Preventoriul TBC Gornești din HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean, conform H.G. nr. 867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare, se abrogă.
Art.4. Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12146/20.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Imobilul fost "Castel Teleki" preluat din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Mureș, în baza Hotărârii Guvernului nr.867/2002 a fost dat în administrarea Preventoriu TBC Gornești prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003.
Ulterior preluării, în luna iunie 2006, Castelul a fost retrocedat vechiului proprietar, cu drept de afectațiune publică, conform legii, până la 5 ani, rămânând în administrarea Preventoriului TBC anexele construite ulterior și terenul în suprafață de 13.325 mp.
Având în vedere cuantumul mare al chiriei, precum și faptul că perioada de "grație" a celor 5 ani se apropia de final, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 3/2010 s-a retras dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș asupra unui corp din imobilul situat în municipiul Reghin, strada Castelului, nr.12, și s-a transmis administrarea acestuia către Preventoriul TBC Gornești în vederea funcționării acestei instituții.
Din considerente de ordin economic și medical prin Hotărârea nr.173/2010 Consiliul Județean Mureș a solicitat Guvernului României reorganizarea Preventoriului TBC Gornești, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș sub denumirea "Preventoriu și Recuperare TBC Copii" stabilind locația viitoarei secții în imobilul proprietate publică a județului Mureș situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Hunedoarei, nr.29, aflat în administrarea Spitalului.
Astfel, prin Hotărârea nr.527 Guvernul României a probat desființarea Preventoriului TBC Gornești ca unitate publică cu personalitate juridică și reorganizarea acestei unități ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, motiv pentru care propunem abrogarea Hotărârii nr. 3/2010 privind darea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, strada Castelului, nr.12, către Preventoriul TBC Gornești și transmiterea dreptului de administrare asupra acestui corp de imobil către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș precum și retragerea dreptului de administrare asupra Anexelor fostului Preventoriu TBC Gornești și terenului aferent acestora în suprafață de 13.325 mp.
Având în vedere cele expuse supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpad

 

DIRECTOR
Bartha Iosif