R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 161
din 20 decembrie 2011
privind modificarea arondării actuale a patru localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6821 din 24.11.2011 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, prin care se propune modificarea arondării actuale a patru comune, respectiv Răstolița, Rușii Munți, Stînceni și Lunca Bradului la noul Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Deda, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând act de acordul Consiliilor Locale ale Comunelor Deda, Răstolița, Rușii Munți, Stînceni și Lunca Bradului de aprobare a modificării arondării localităților,
Având în vedere avizul favorabil nr.1955046 din 15.XII.2011, acordat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București,
În conformitate cu prevederile art.25 din OG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile comunitare de evidență a persoanelor, în sensul că începând cu data deschiderii Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Deda, comunele Deda, Răstolița, Rușii Munți, Stînceni și Lunca Bradului se arondează la acest serviciu.
(2) Cu aceeași dată, arondarea unităților administrativ-teritoriale menționate la alin.(1) la SPCLEP Reghin, încetează.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului Mureș, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Deda și Reghin, precum și primăriilor Deda, Răstolița, Rușii Munți, Stînceni și Lunca Bradului.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma