R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 93
din 28 iulie 2011
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12226/21.VII.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) și 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.18/22 februarie 2007 privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș.
Art.2. Se retrage dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș asupra terenului proprietate publică a județului Mureș în suprafață de 2681 mp, identificat conform planului de situație cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în CF nr.95396/N Tîrgu Mureș.
Art.3. Se transmite dreptul de administrare asupra terenului identificat la art.2, către Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, sub sancțiunea revocării în situația în care edificarea Băncii de țesuturi și celule nu începe în 24 de luni.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12226/21.VII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș

Terenul în suprafață de 193.499 mp, înscris în CF 95.396/N Tîrgu Mureș cu nr. cad. 3260 și nr. top. 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, face parte din domeniul public al județului Mureș în conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.867/2002.
În conformitate cu dispozițiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local. Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.18/2007 o parte din acest teren, respectiv suprafața de 2681 mp, identificat în anexa la hotărâre, a fost dat în administrare Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș pentru implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă. Întrucât proiectele respective nu au fost finanțate, hotărârea nr.18/2007 nu a produs efecte.
Prin adresa nr.12182/ 20 iulie 2011, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș ne solicită transmiterea în administrare a acestui teren, în suprafață de 2681 mp, pentru construirea unei "Bănci de țesuturi și celule" sens în care propunem retragerea dreptului de administrare a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș asupra terenului în cauză și transmiterea lui în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Având în vedere cele expuse supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif