R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 100
din 28 iulie 2011
pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12267/21.VII.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică, adresa nr.2946/21.VII.2011 a Direcției Județene de Sănătate Publică Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.85 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.133/27.X.2005, în sensul că dna dr. Monica Alexa, medic primar - expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, se numește membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în locul dlui dr. Sămărghițan Gheorghe.
Art.2. Serviciul Administrație Publică și Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.12.267/21.VII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanța Guvernului nr. 51 din 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14 din 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele Adulte cu Handicap, a fost înființată, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.133 din 27 octombrie 2005, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte Handicap.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresa nr. 15611 din 15 iulie 2011, solicită înlocuirea domnului dr. Sămărghițan Gheorghe, membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, întrucât acesta nu s-a mai prezentat la ședințele comisiei din data de 11 mai 2011.
Potrivit art.85 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului județean, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad și tip de handicap și trebuie să aibă în componență și un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcția de sănătate publică județeană.
Cu adresa nr.2946/21 iulie 2011, Direcția Județeană de Sănătate Publică ne face cunoscut că dna dr. Monica Alexa - medic primar - expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, este desemnată să facă parte din Comisia de Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap, în locul domnului dr. Sămărghițan Gheorghe.
Față de cele prezentate, propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

SECRETAR
Paul Cosma

DIRECTOR
Viorel Iosib