R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 131
din 27 octombrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17.654/25.10.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 381.632.500 lei și la cheltuieli în sumă de 459.997.500 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
......................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/117.
2. Anexele nr. 1/f, 2/1/d, 2/9, 2/10, 2/17/b, 2/18/b, 2/20/a, 2/24/b, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/c, 2/29/b, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/b, 2/35/a, 2/36/b, 2/37/a, 2/38/b, 2/47/d, 2/48/d, 2/50/d, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/d, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73, 2/76/c, 2/80/b, 2/93/a, 2/94/d, 2/105/a, 3/c, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c, 4/1/b, 7/e, 8/c, 10/c, 11/b, la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/g, 2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c, 2/18/c, 2/20/b, 2/24/c, 2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/34/c, 2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c, 2/47/e, 2/48/e, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c, 2/93/b, 2/94/e, 2/105/b, 3/d, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d, 4/1/c, 7/f, 8/d, 10/d, 11/c.
3. După anexa nr.2/116 se introduce o nouă anexă, nr. 2/117.
4. Anexele nr.151c și 251c la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș pe anul 2011, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.151d și 251d.
Art.II. Anexele 1/g, 2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c, 2/18/c, 2/20/b, 2/24/c, 2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/34/c, 2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c, 2/47/e, 2/48/e, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c, 2/93/b, 2/94/e, 2/105/b, 2/117, 3/d, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d, 4/1/c, 7/f, 8/d, 10/d, 11/c, precum și anexele nr. 151d și 251d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.17.654/25.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.68632/DGLP/20.09.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ne comunică suplimentarea alocațiilor bugetare pe anul 2011 pentru finanțarea "Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local", aprobat prin H.G.R. nr.577/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu suma de 500.000 lei.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, secțiunea de dezvoltare, cu suma sus amintită, pe parte de venituri la poziția "Subvenții", de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, iar pe parte de cheltuieli la "Transferuri pentru unitățile administrativ teritoriale" nominalizate în adresă.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g și 2/105/b.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.23/martie 2011, în vederea aplicării Ordinului comun nr.35/825 al ministrului Administrației și Internelor și al ministrului Finanțelor nr.7/57 și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.119/septembrie 2011, în vederea aplicării Ordinului comun al ministrului Administrației și Internelor nr.172/1808 din 2011 și al ministrului Finanțelor Publice nr.2429/17.08.2011, s-a procedat la diminuarea cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, în vederea încadrării în nivelul plafonului stabilit prin Ordinele sus menționate.
Pentru asigurarea desfășurării activităților la instituțiile subordonate Consiliului Județean, în condiții normale până la finele anului 2011, se propune suplimentarea prevederilor bugetare pentru cheltuieli de personal la următoarele instituții: Serviciul de Pază pentru Obiective de Interes Județean, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei, Centrul de Educație Incluzivă nr.1, Centrul de Educație Incluzivă nr.2, Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat, Ansamblul Artistic Mureșul, Teatrul Ariel, Redacția Revistei Vatra, DGASPC Mureș, Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos. Sumele se asigură prin redistribuirea sumei de 855.000 lei de la "Autorități executive".
În urma analizei contului de execuție la 30 sept.2011 a Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate și finanțate precum și în baza solicitărilor fundamentate ale instituțiilor, se propune suplimentarea prevederilor bugetare la bunuri, servicii și reparații, cu suma de 500.700 lei, din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean și 71.300 lei din redistribuiri la următoarele instituții: Muzeul Județean, Ansamblul Artistic Mureșul, Teatrul Ariel, DGASPC Mureș.
În baza adresei nr.CA 75029/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, se propune includerea sumei de 136.000 lei cheltuieli la proiectul SMIS 1242 "Reabilitarea și modernizarea DJ 142 C", ca urmare a corecțiilor financiare aplicate.
De asemenea, DGASPC Mureș prin adresa nr.21967/2011 solicită cuprinderea în buget a sumei de 59.000 lei, contribuția proprie ca urmare a semnării contractului pentru finanțarea proiectului "Modernizare și dotare clădire pentru înființare CRRN Luduș".
Se propune alocarea sumelor mai sus menționate, prin redistribuire de la alte programe.
Spitalul Clinic Județean Mureș ne comunică adresele nr.1775 și nr.1776/2011 a Ministerului Sănătății, prin care se alocă suma de 1.070.000 lei pentru dotări și reparații capitale și solicită cuprinderea acestei sume în buget precum și asigurarea sumei de 54.000 lei, conform prevederilor art.190^5 din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare.
În urma solicitării RA "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureș prin adresa nr.5891/2011 și a analizei execuției programului de investiții, se propune redistribuirea sumei de 130.000 lei la investiții pentru asigurarea măsurilor stabilite de către Auditul AACR și alocarea sumei de 243.000 lei pentru finanțarea activității curente.
Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr 1/g, 2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c, 2/18/c, 2/20/b, 2/24/c, 2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/34/c, 2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c, 2/47/e, 2/48/e, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c, 2/93/b, 2/94/e, 2/105/b, 2/117, 3/d, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d, 4/1/c, 7/f, 8/d, 10/d și 11/c, precum și anexele nr. 151d și 251d.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád