R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 25
din 24 martie 2011
privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4399/22.III.2011 a Arhitectului Șef și a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare dispozițiile art. 5, alin.(1), ale art.8, ale art.32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G.R. nr. 53/2011,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul, supuse exproprierii, identificați pe baza evidenței ANCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, respectiv a Comunei Sînpaul, județul Mureș, conform listei anexate prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, astfel cum sunt menționate în lista anexată prezentei.
Art.3. Sumele prevăzute la art.2 vor fi virate în lei, la cursul BNR din ziua consemnării lor, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, într-un cont al Consiliului Județean Mureș deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, la dispoziția proprietarilor de terenuri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Mureș, prin publicarea pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice județene și prin afișare la sediul Consiliului Local al Comunei Sînpaul.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitect Șef
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr. 4399/22.III.2011
Dosar IV/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirieleu, comuna Sânpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

În vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș" s-a declanșat procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, pentru o suprafață de teren de 122,8 ha, sens în care, s-a adoptat de către Consiliul Județean Mureș următoarele acte administrative:
- Hotărârea nr. 42/7.10.2004 privind avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport și Parc industrial, județul Mureș"
- Hotărârea nr.145/15.12.2006 privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"
- Hotărârea nr.75/28.06.2007 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", în vederea declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
- Hotărârea nr.11/28.02.2008 privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare, prin care s-a stabilit oferta de despăgubire la suma de 5,7 euro/mp.
- Hotărârea nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, prin care se stabilește sursa de finanțare;
Având în vedere noua reglementare în materie de expropriere pentru cauză de utilitate publică - Legea nr. 255/2010, care instituie o procedură administrativă, pentru celelalte parcelele rămase de expropriat devin incidente prevederile acesteia, conform art.32.
Întrucât, efortul financiar pe care îl presupune realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică este unul deosebit, Consiliul Județean Mureș a trecut la realizarea etapizată a exproprierii terenurilor necesare acestuia.
Astfel, terenurile din zona localității Chirileu, comuna Sânpaul, se expropriază în 3 etape. Prima etapă care a vizat terenurile necesare pentru realizarea pistei de aterizare începută în anul 2009, s-a finalizat. Cea de-a II-a etapă a exproprierii, care cuprinde parcelele necesare pentru zona de siguranță a pistei, este aproape finalizată.
Prin urmare, la acest moment de referință, este absolut necesară continuarea exproprierii terenurilor afectate obiectivului de invetiții din zona comunei Sânpaul, sat Chirileu în suprafață totală de 33,71 ha, cuprinse în lista anexată prezentei, urmând ca diferența de teren în suprafață de 43,6 ha - situat în perimetrul adminsitrativ al orașului Ungheni, sat Vidrasău, să facă ulterior obiect de reglementare al unei unei alte hotărâri în raport de alocarea resurselor financiare necesare.
Întrucât, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul trebuie să aprobe prin hotărâre a autorității administrației publice județene lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de expropriator, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2008, prin care s-a aprobat oferta de despăgubire la valoarea de 5,7 euro/mp, precum și termenul în care aceste sume se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile,
Propunem spre adoptare proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de "Extindere a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", anexat prezentei.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

ARHITECT ȘEF
Arh. Csortan Ilona

DIRECTOR EXECUTIV
Viorel Iosib