R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 23
din 24 martie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 4454/22.III.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit Legii nr.286/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011,
Având în vedere Ordinul comun nr.35/825 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului pentru anul 2011, se rectifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 379.083.600 lei și la cheltuieli în sumă de 457.448.600 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
.........................................................................................................................................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/106.
2. Art.16 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 16. Pentru finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 11.643.304 lei iar pentru implementarea Programului de încurajare al consumului de fructe în școli suma de 959.696 lei, repartizată pe localități conform anexei nr.13, în secțiunea de funcționare, din sume defalcate din TVA pentru finanțarea activităților descentralizate."
3. Anexele nr. 1, 2/1, 2/18, 2/19, 2/20, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/47, 2/48, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/76, 2/99, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7, 8, 9/1, 10 și 12 la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/76/a, 2/99/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 4/3/a, 5/a, 7/a, 8/a, 9/1/a, 10/a și 12/a.
Art.II. Anexele 1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/76/a, 2/99/a, 2/104, 2/105, 2/106, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 4/3/a, 5/a, 7/a, 8/a, 9/1/a, 10/a, 12/a și 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tg.Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4454/22.III.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin Ordinul comun nr.35/825 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate și finanțate pe anul 2011 se reduce cu suma de 18.417.000 lei și se stabilește la volumul de 123.485.000 lei.
În urma analizelor efectuate privind cheltuielile de personal la instituțiile subordonate și finanțate de Consiliul Județean, rezultă un necesar peste plafonul stabilit.
Pentru respectarea prevederilor acestui Ordin se propune diminuarea cheltuielilor de personal aprobate prin HCJ nr.15/2011, aferente trimestrului IV.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/76/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a și 4/3/a.
Prin adresa nr.20586/2010 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ne comunică alocarea sumei de 3.142.445,94 lei prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 pentru "Programul de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri de interes județean și de interes local" aprobat prin H.G.R. nr.577/1997 cu modificările și completările ulterioare, reprezentând valoarea situațiilor de lucrări/facturi aferente lucrărilor execute și nedecontate în anii anteriori, inclusiv anul 2010.
De asemenea, prin adresa nr.20577/2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ne comunică alocarea, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, pentru județul Mureș, a sumei de 775.850 lei, în vederea finanțării "Programului privind sistemul informațional specific domeniului imobiliar edilitar și băncilor de date urbane, la nivel național.
Precizăm că, sumele aprobate pentru "Sistemul informațional specific domeniului imobiliar edilitar și băncilor de date urbane" vor fi transferate consiliilor locale enumerate în adresă, iar pentru Programul aprobat prin H.G. nr.577/1997, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul 2011, transferul sumelor alocate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în bugetul Consiliului Județean se va face pe bază de "Contract de finanțare" elaborat în conformitate cu art.34 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean, secțiunea de dezvoltare, pe parte de venituri la poziția Subvenții de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, iar pe parte de cheltuieli, la Transferuri pentru unitățile administrativ teritoriale nominalizate în adresă.
Ținând seama de H.G.R. nr.905/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev și a măsurilor adiacente distribuției de fructe, a bugetului aferent acestora precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în școli și a Legii nr.195/2010 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, propunem diminuarea bugetului Consiliului Județean, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de 959.696 lei, conform anexelor nr.1/a, nr.2/23/a și repartizarea pe localități a sumei respective, conform anexei nr.13.
Prin adresa nr.1071/15.03.2011 Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș ne comunică sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea aparaturii medicale și a reparațiilor capitale pentru Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"Tîrnăveni.
Potrivit art.190 ^5 alin.1 lit."b" și "c" din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș urmează a co-finanța reparațiile capitale la Secția ATI a Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni cu suma de 9.000 lei, cu suma de 310.000 lei aparatura medicală la Spitalul Clinic Județean Mureș și cu suma de 33.300 lei aparatura medicală la Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni.
Propunem alocarea sumelor solicitate, ca transferuri, secțiunea de dezvoltare.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a, 2/29/a, 2/30/a, 4/1/a și 4/2/a.
Având în vedere necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene, diminuarea perioadei aferente procedurilor de licitație și utilizării optime a sumelor disponibile, se propune completarea Programului de drumuri la poziția "Covoare bituminoase, etapa a II-a 2011-2012" conform anexei nr.9/1/a.
Deoarece bugetul R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș se va supune aprobării după depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2010, propunem modificarea și completarea art. 1 alin (5) și a anexei nr.12 din HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád