R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 82
din 22 iunie 2011
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui sector de drum din DJ 153C Reghin - Lăpușna și a terenului aferent acestuia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.10363/22.VI.2011 a Direcției Economice precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având in vedere OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii , și prevederile art.2 alin(3) din Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin HGR nr.251/2011, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, km 1+700 - 13 +200, județul Mureș", precum și HCJ nr.43/2011 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, județul Mureș",
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(1) și ale art.12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) și 97alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă darea în administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a sectorului de drum DJ 153C Reghin - Lăpușna, km 1+700 - 13 +200 și a terenului aferent acestuia, ce aparține domeniului public al județului Mureș, pe perioada realizării obiectivului "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, km 1+700 - 13 +200, județul Mureș" în cadrul proiectelor prioritare ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).
(2)Obiectivul de investiții identificat la alin (1) este liber de orice sarcini și nu se află în litigiu.
Art.2. Predarea - preluarea se face pe bază de Protocol încheiat între beneficiar, Consiliul Județean Mureș și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conform Anexei nr.2 la HG 251/2011.
Art.3. Se deleagă președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emőke să semneze Protocolul de Predare - preluare a sectorului de drum județean nominalizat la art.1, care trece astfel, în administrarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe durata realizării obiectivelor de investiții în cadrul proiectelor prioritare ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a județului, prin compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Instituției Prefectului - județul Mureș, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, constituindu-se parte integrantă din documentația necesară care stă la baza solicitării de realizare a investițiilor din cadrul proiectului prioritar al Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 10.363/22.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui sector de drum din
DJ 153C Reghin - Lăpușna și a terenului aferent acestuia

În cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, reglementat prin OUG 105/2010 Consiliul Județean Mureș a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnică și indicatorii tehnico - economici aprobați pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, km 1+700 - 13 +200, județul Mureș".
Sectorul de drum care va fi reabilitat pornește de la limita municipiului Reghin - km 1+700, traversează localitatea Gurghiu și până la km 13+200. Este un drum asfaltat, cu două benzi de circulație, având lățimea părții carosabile de 6 m și platforma de 8m.
Lungimea tronsonului de drum ce va fi reabilitat este de 11,5 km.
Ministerul a organizat achiziția publică a proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție care vor fi finanțate din sumele alocate anual cu această destinație din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și din alte surse legal constituite.
Potrivit art.2 alin(3) din Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin HGR nr.251/2011, drumurile județene aparținând unităților administrativ teritoriale se dau pe perioada realizării obiectivelor de investiții, în administrarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, care are calitatea de ordonator principal de credite.
Predarea - preluarea se realizează prin Protocol încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și consiliile județene, în baza hotărârii consiliilor respective, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.2 la normele metodologice, beneficiarul având obligația să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități până la limita amplasamentului șantierului.
De asemenea, beneficiarul se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele și autorizațiile locale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor și să declare pe proprie răspundere că imobilul este liber de orice sarcini. Obiectivul de investiție realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului împreună cu terenul aferent se va preda beneficiarului după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Având în vedere cele expuse supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 DIRECTOR
Bartha Iosif