R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 50
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr.6707/21.04.2011a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv - pct.46 aprobate prin Ordin nr. 2861/2009, cu modificările ulterioare și de art.8 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului județului Mureș aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, pe anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 6707/21.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, și Ordinul Ministrului Finanțelor, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, instituțiile publice au obligația să efectueze inventarierea generală a patrimoniului, cel puțin odată pe an.
Conform acestor prevederi, la nivelul Consiliului Județean Mureș s-au constituit trei comisii de inventariere și o comisie de inventariere centrală, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 311/12 octombrie 2010, care a centralizat listele de inventariere, conform proceselor verbale încheiate de către comisii.
Cu ocazia inventarierii s-au constatat mijloace fixe ,obiecte de inventar degradate, descompletate, depreciate, uzate, nefolosibile în valoare totală de 105344.98 lei din care mijloace fixe în valoare de 70371.61 lei, obiecte de inventar în valoare de 34973.37 lei, conform proceselor verbale întocmite de comisiile 1 si 2, pe care propunem să fie analizate de o comisie de specialitate privind îndeplinirea condițiilor de casare-declasare, potrivit prevederilor Legii nr.15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale aprobate prin H.G 909/1997 si modificate prin H.G 568/2000 , in conformitate cu prevederile H.G 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice ,modificata si completata prin H.G nr. 966/1998, H.G.nr. 2139 /2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe modificate prin H.G 1496/2008 precum si in conformitate cu Ordinul 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor si capitalurilor proprii .
Anexăm în copie xerox procesul verbal al comisiei centrale înregistrat sub nr. 20580/2010
Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád