R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 121
din 22 septembrie 2011
privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 15.310 din 16.IX.2011 a Serviciului Resurse Umane privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul art.91 alin.(1), lit."a" și alin.(2), lit."c" precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexele I.5, II.3, II.4 și II.5 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1, 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorii-manageri ai Muzeului Județean Mureș, Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" și Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Serviciul Resurse Umane
Nr. 15.310/16.IX.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114 din 12 august 2010 au fost aprobate unele măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș precum și a Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO.
Astfel, cu respectarea dispozițiilor art.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, s-au aprobat organigramele și statele de funcții pentru instituțiile publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.
Sub nr.13798/2011, Muzeul Județean Mureș solicită transformarea unui post de muncitor calificat în tehnician cu studii medii, cu atribuții de PSI, având în vedere faptul că legislația în materie obligă instituția să angajeze cel puțin un cadru tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Totodată, având în vedere modificările atribuțiilor de serviciu specifice, se solicită totodată transformarea altor două posturi din structura acestei instituții, după cum urmează: postul de șef birou în inginer șef, respectiv postul de secretar-dactilograf în gestionar custode sală.
De asemenea, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub numărul 14215/2011, Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" solicită transformarea posturilor de referent și administrator în posturi de consilier, pentru care sunt prevăzute condiții de studii superioare, ținând cont de complexitatea și diversitatea atribuțiilor, precum și de faptul că persoanele care ocupă aceste posturi îndeplinesc condițiile de studii.
Cele două solicitări implică modificarea statului de funcții aprobat pentru aceste instituții prin hotărârea Consiliului Județean Mureș mai sus menționată.
Totodată, întrucât, în cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret "ARIEL" sunt la momentul actual un număr de 12 posturi vacante, pentru care nu se poate organiza concurs de ocupare, având în vedere prevederile art.22 din OUG 34/2009, conducerea instituției propune unele modificări în structura organizatorică și statul de funcții al instituției care să asigurare funcționalității instituției în actualul context.
Cu mențiunea că aceste modificări se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat și prevederile bugetare cu această destinație alocate pentru anul în curs, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke