R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 134
din 27 octombrie 2011
pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a "Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncovenești" prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 21860/17.X.2011, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind necesitatea modificării Hotărârilor nr. 106/2008 și nr. 43/2008 a Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
Potrivit dispozițiilor art.44 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și c) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/27.08.2008, după cum urmează:
1. Articolul nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr. 106 din 27.08.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncovenești se modifică, urmare actualizării devizului general al investiției, și va avea următorul conținut:
"Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MARIA BRÂNCOVENEȘTI", în valoare totală de 3.764.850 lei din care C+M: 3.019.490 lei, echivalent cu 879.230 euro din care C+M: 705.160 euro (1 euro = 4,2820 lei, la cursul mediu BNR din luna septembrie 2011).
2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 106 din 27.08.2008, rămân neschimbate.
Art. II. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.43/27.03.2008, după cum urmează:
1. Articolul nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr. 43 din 27.03.2008 privind aprobarea depunerii și co-finanțării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.2. Se aprobă contribuția financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru cofinanțarea proiectului în procent de 23,23%, respectiv 204.331 euro."
2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 43 din 27.03.2008, rămân neschimbate.
Art. III. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma