R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 77
din 26 mai 2011
privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.8329/20.V.2011, a Direcției Economice privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la Redacțiile revistelor "Látó" și "Vatra", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare Rapoartele comisiilor de evaluare privind managementul aplicat în instituțiile de cultură subordonate,
În conformitate cu prevederile art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pentru managementul aplicat la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș, după cum urmează:
   - domnul Podoabă Virgil Augustin, manager al Redacției revistei "Vatra" - nota 9,17;
   - domnul Kovács András-Ferenc, manager al Redacției revistei "Látó" - nota 9,20.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică managerilor instituțiilor de cultură subordonate, Redacției revistei "Vatra" și Redacției revistei "Látó", respectiv Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.8329/20.V.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Potrivit prevederilor OUG nr.189/2009 privind managementul instituțiilor publice aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.269/2009 în vederea asigurării managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează evaluarea anuală și finală a managementului aplicat de managerii care au obținut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte. Evaluarea anuală reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, la care managerul trebuie să obțină o notă peste 7, pentru a - și putea continua mandatul, conform art.41 din OUG 189/ 2008.
Întrucât nu au reușit să se prezinte în perioada programată pentru sesiunea de evaluare anuală, managerii instituțiilor de cultură - Redacțiile revistelor "Vatra" și "Lato" au solicitat, motivat, o reprogramare pentru luna mai. Astfel, în perioada 12-16.05.2011, comisia de evaluare s-a întrunit desfășurând procedura prevăzută de Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate. Drept urmare, conform Raportului comisiei de evaluare anexat (art.41, alin.1 din OUG 189/ 2008), managerii evaluați au obținut următorul punctaj:
   - domnul Podoabă Virgil Augustin, manager al Redacției revistei "Vatra" - nota 9,17;
   - domnul Kovács András-Ferenc, manager al Redacției revistei "Látó" - nota 9,20.
Rapoartele de activitate ale instituțiilor, pentru anul 2010, au fost solicitate în baza unui model-cadru prevăzut de lege, constituind repere pentru îndeplinirea funcțiilor manageriale care trebuie să asigure un nivel optim de satisfacere a nevoilor culturale ale comunității oferind modalități de diversificare a paletei culturale existente.
Potrivit prevederilor art.40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 evaluările anuale ale managerilor s-au organizat astfel:
   - Etapa I - analiza raportului de activitate;
   - Etapa II - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluărilor anuale ale managementului aplicat la instituțiile de cultură menționate.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif
 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád