R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 74
din 26 mai 2011
privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8257 din 19.V.2011 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunile II.1. și II.3. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenție 3.3 - "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență",
Având în vedere art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă activitățile cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" (denumit în continuare Proiect), conform Cererii de finanțare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 219.179 lei, reprezentând partea județului Mureș din contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile ale Proiectului.
Art.3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 3.100 lei, reprezentând contribuția județului Mureș de o șesime din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, a TVA-ului aferent cheltuielilor neeligibile, precum și a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art.4. Se aprobă contribuția de 689.406 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat.
Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru, indicate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" și fiecare utilizator final.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcției Economice și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma