R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 117
din 22 septembrie 2011
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș în vederea organizării Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul" 2011

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.15.209/21.09.2011 a Direcției Economice, adresa cu nr. 44/16.09.2011 a Asociației Club Sportiv Universitar Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit."e" și alin.(6), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,
Ținând seama de prevederile art.43, alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș pentru organizarea Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul"-2011, în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea Convenției de cooperare prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Asociației "Clubul Sportiv Universitar"- Tîrgu Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, Str. Gh. Marinescu, nr. 38, județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15.509/ 21.09.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș în vederea organizării Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul" 2011

Prin adresa cu nr. 44/18.09.2011, Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș solicită Consiliului Județean Mureș sprijin pentru organizarea Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul"-2011.
Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, Str.Gh. Marinescu, Nr.38, desfășoară activități cu caracter sportiv - volei, oferind sportivelor posibilitatea de a alege o formă de evoluție, promovând spiritul de competiție și sportivii profesioniști - Divizia A1. De asemenea, asociația sportivă organizează stagii de pregătire și cantonamente în vederea antrenării sportivilor pentru competițiile interne și internaționale, aplicând și strategii pentru descoperirea aptitudinilor și talentelor sportive în universități.
Dezvoltarea activităților întreprinse până în prezent, precum și vizibilitatea Județului Mureș ar putea cunoaște o nouă deschidere competițională și de promovare, având în vedere desfășurarea Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul" - 2011 la Tîrgu Mureș.
În anul competițional 2011-2012, intră în competiție echipe din România, Serbia, Ungaria.
Prin profesionalismul sportivilor și al organizatorilor, Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș, desfășurarea Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul" - 2011 ar reuni la Tîrgu Mureș peste 1500-2000 de spectatori din țară și străinătate/zi, concentrând în acțiune cel puțin mas-media locală și națională.
În Anexa 2, la adresa mai sus menționată s-a prezentat programul conceput pentru participanții la activitatea sportivă amintită, evidențiind etapele pe care le presupune manifestarea: cazarea participanților și a personalităților invitate - 150 (140 sportive și 10 oficiali sportivi), asigurarea meselor pentru perioada zile de ședere în Tîrgu Mureș, vizitarea unor obiective turistice, prezentând costurile estimative ale activităților desfășurate.
Astfel, costurile stricte pe care le implică organizarea acestei manifestări sportive, se ridică la o valoare estimativă de - 18.000 lei, sumă detaliată de către Asociația "Clubul Sportiv Universitar" - Tîrgu Mureș pe 3 categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din Anexa 3. Menționăm că manifestarea este susținută de mai multe persoane juridice - Primăria Tîrgu Mureș, UMF Tîrgu Mureș și alte organizații neguvernamentale.
Având în vedere oportunitatea promovării județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, și prevederile art. art.91 alin.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, vă rugăm să aprobați participarea Consiliului Județean Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să contribuie cu suma de 5.000 lei.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád