R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 54
din 29 aprilie 2010
privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.5825/23.IV.2010 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș", Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.50/25.03.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, județul Mureș", prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilește oferta de despăgubire de 4,00 Euro/mp pentru terenurile propuse exproprierii în vederea executării obiectivului de investiții prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului local al comunei Sînpaul, urmând a fi notificată și proprietarilor de terenuri propuse exproprierii în condițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, de către Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 5825 /23.IV.2010
Dosar nr.VII. C/6

EXPUNERE DE MOTIVE
privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul"

În cadrul proiectului "Sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul județului Mureș", finanțabil în cadrul POS Mediu, axa 2, va fi realizat un depozit ecologic zonal pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a județului, situat pe raza comunei Sânpaul la o distanță de aproximativ 3,0 km.
Având în vedere faptul că drumul de acces la amplasament nu face parte din categoria cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului, realizarea lui revine în sarcina beneficiarului proiectului, respectiv Consiliul Județean Mureș. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, conform planului parcelar întocmit de către proiectantul SC UNGPRO SRL din Tîrgu Mureș, în cadrul contractului de servicii de proiectare nr.17.703/23.12.2009 a rezultat că față de suprafața existentă a drumului de exploatare este necesar a fi expropriată o suprafață suplimentară de teren de aproximativ 16.407 mp, necesară extinderii circulației pe două benzi.
Conform Hotărârii nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, dosarul pentru cercetarea prealabilă trebuie să cuprindă și costurile legate de realizarea exproprierii. Aceste costuri pot fi estimate doar de către o persoană fizică sau juridică atestată în domeniu. În urma unei proceduri de achiziție publică s-a încheiat contractul de servicii nr.5205/13.04.2010, având ca obiect evaluarea terenurilor care urmează a fi expropriate pentru realizarea acestui drum cu SC HAUSPROIECT SRL din Tîrgu Mureș.
Prin tema lucrării s-a solicitat ca evaluarea terenului să se realizeze prin cel puțin trei metode de evaluare care să respecte standardele de evaluare naționale și internaționale, urmând ca evaluatorul să stabilească prețul/mp al terenului, în lei și echivalent euro.
Din analiza valorilor obținute prin cele trei metode de calcul, ținând seama de caracteristicile terenurilor, de PUZ "Amplasare depozit de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș-comuna Sînpaul", prin Raportul de evaluare s-a stabilit de către evaluator că valoarea de piață estimată pentru aceste terenuri este de 4 Euro/mp (cu TVA inclus).
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ofertele de despăgubire stabilite în Raportul de evaluare mai sus amintit vor fi notificate proprietarilor de terenuri propuse exproprierii.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș" și a prețului de 4 Euro/mp (cu TVA inclus), conform Raportului de evaluare mai sus menționat.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș

 

DIRECTOR
ing. Márton Katalin