R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 126
din 30 septembrie 2010
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14.943/29.09.2010 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 și 48 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere HGR nr.919/30.08.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
Potrivit OUG nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește, atât la venituri cât și la cheltuieli, la suma de 244.882.460 lei, sumă ce include majorarea de 8.934.000 lei.
.......................................................................................................................................................
(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate, se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/91.
(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la nr.3/16."
2. Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei, conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/63".
3. Art.7. alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.7. (1) Se aprobă cheltuielile de investiții pentru anul 2010 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile subordonate și R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu
Mureș în sumă de 36.089.000 lei, conform Programului de investiții din anexa nr.8, precum și cheltuielile de investiții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, conform Programului de investiții din anexa nr.81 și cheltuielile de investiții ale Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni, conform Programului de investiții din anexa nr.82"
4. Anexele nr. 1/d, 2/1/d, 2/2/b, 2/3/c, 2/6/c, 2/8/b, 2/13, 2/15/b, 2/16/b, 2/18/b, 2/20/b, 2/21/b, 2/22/b, 2/23/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34, 2/35/b, 2/36/b, 2/37/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/b, 2/42/b, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/71/a, 2/88, 2/89, 3/d, 3/1/c, 3/2/c, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 3/13, 5/c, 5/1, 5/7, 5/22/a, 5/24, 5/25/a, 5/26, 5/27, 5/37/a, 5/47, 5/48/a, 5/62/a, 5/63, 5/65, 8/c, 9/b, 10/b, 11/b și 161a la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/e, 2/1/e, 2/2/c, 2/3/d, 2/6/d, 2/8/c, 2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/18/c, 2/20/c, 2/21/c, 2/22/c, 2/23/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/a, 2/35/c, 2/36/c, 2/37/c, 2/38/c, 2/39/c, 2/40/c, 2/41/c, 2/42/c, 2/43/c, 2/44/c, 2/45/c, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/c, 2/49/c, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/71/b, 2/88/a, 2/89/a, 3/e, 3/1/d, 3/2/d, 3/5/c, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/b, 3/13/a, 5/d, 5/1/a, 5/7/a, 5/22/b, 5/24/a, 5/25/b, 5/26/a, 5/27/a, 5/37/b, 5/47/a, 5/48/b, 5/62/b, 5/63/a, 5/65/a, 8/d, 9/c, 10/c, 11/c și 161b.
Art.II. Anexele 1/e, 2/1/e, 2/2/c, 2/3/d, 2/6/d, 2/8/c, 2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/18/c, 2/20/c, 2/21/c, 2/22/c, 2/23/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/a, 2/35/c, 2/36/c, 2/37/c, 2/38/c, 2/39/c, 2/40/c, 2/41/c, 2/42/c, 2/43/c, 2/44/c, 2/45/c, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/c, 2/49/c, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/71/b, 2/88/a, 2/89/a, 2/90, 2/91, 3/e, 3/1/d, 3/2/d, 3/5/c, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/b, 3/13/a, 3/14, 3/15, 3/16, 5/d, 5/1/a, 5/7/a, 5/22/b, 5/24/a, 5/25/b, 5/26/a, 5/27/a, 5/37/b, 5/47/a, 5/48/b, 5/62/b, 5/63/a, 5/65/a, 5/67, 5/68, 5/69, 5/70, 5/71, 5/72, 5/73, 8/d, 81, 82, 9/c, 10/c, 11/c și 161b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.14.943/29.09.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Conform H.G.R. nr.919/30.08.2010 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 1.000.000 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli de refacere a infrastructurii locale a cărei capacitate funcțională a fost afectată de fenomenele hidrometeorologice.
Prin adresa nr.14299/17.09.2010 Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Mureș transmite anexa modificată la "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap" prin O.U.G. nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, prin suplimentare cu suma de 7.824.000 lei.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli cu aceste sume. Modificările se regăsesc în anexele cu nr. 1/e, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/a, 2/71/b, 11/c.
Biblioteca Județeană Mureș prin adresa nr.14625/2010 propune majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 cu suma de 32.000 lei pentru această instituție, ca urmare a donației ce urmează a fi efectuată de Ambasada S.U.A pentru deschiderea Centrului de Informare American Corner, în vederea dotării acestuia cu mobilier.
Redacția Revistei Lato și Camera Agricolă Județeană Mureș, prin adresele 14497/2010 și 14686/2010, solicită majorarea veniturilor proprii cu suma de 10.000 lei, respectiv cu 44.000 lei. Veniturile realizate suplimentar se propun a fi realocate în vederea finanțării cheltuielilor acestor instituții. Modificările se regăsesc în anexele cu nr. 2/15/c, 2/22/c, 2/23/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d.
În vederea contractării studiului de oportunitate privind dezvoltarea și exploatarea aeroporturilor din Cluj-Napoca și Târgu Mureș propunem cuprinderea în buget a sumei de 360.000 lei, din care 180.000 lei cotă aferentă Consiliului Județean Mureș. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 1/e și 2/91.
Potrivit art.190(5) alin. (1) lit."d" a Legii nr.95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătății actualizată, administrațiile locale participă la finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.
Prin adresa nr.14577/2010 Spitalul Clinic Județean Mureș comunică alocarea din partea Ministerului Sănătății a sumei de 1.000.000 lei și solicită Consiliului Județean Mureș alocarea cotei de 5% în sumă de 50.000 lei.
Propunem cuprinderea în buget a sumei de mai sus la "Transferuri curente".
Prin adresa nr.13813/2010 R.A. "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureș, în urma parcurgerii procedurilor de licitații, solicită suplimentarea sumelor pentru realizarea obiectivului de investiții "Refuncționalizare fluxuri cu extindere aerogară internă pentru zboruri Non-Schengen" cu suma de 1.269.833 lei.
Având în vedere necesitatea realizării în regim de urgență a investiției "Înlocuire și reamplasare conductă de transport apă potabilă intravilan Reghin" pe magistrala Reghin-Fărăgău a cărui proprietar este Consiliului Județean Mureș, se propune alocarea sumei de 1.391.440 lei.
Pentru îndeplinirea măsurilor stabilite în vederea asigurării alimentării Palatului Culturii cu energie termică, se propune alocarea sumei de 336.000 lei, valoarea din oferta S.C. Energomur S.A. Tg.Mureș.
Analizând derularea lucrărilor de întreținere și modernizare a drumurilor județene, rezultă necesitatea realocării unor sume în cadrul programului și suplimentarea acestora, conform anexei nr.11/c.
Pentru realizarea obiectivelor de mai sus se propune asigurarea fondurilor prin realocare și redistribuire de sume între obiective, precum și din Fondul de rulment, conform anexelor nr. 2/1/e, 2/2/c, 2/6/d, 2/13/a, 2/16/c, 2/20/c, 2/21/c, 2/88/a, 2/89/a, 2/90, 3/e, 3/1/d, 3/5/c, 3/6/c, 3/10/c, 3/13/a, 3/14, 3/15, 3/16, 5/d, 5/1/a, 5/7/a, 5/22/b, 5/24/a, 5/25/b, 5/26/a, 5/27/a, 5/37/b, 5/47/a, 5/48/b, 5/62/b, 5/63/a, 5/65/a, 5/67, 5/68, 5/69, 5/70, 5/71, 5/72, 5/73, 8/d, 8/1, 8/2, 9/c, 10/c, 11/c și 161b.
Instituțiile subordonate Consiliului Județean au înaintat adrese de solicitare pentru virări de credite bugetare între articole și aliniate în vederea asigurării finanțării cheltuielilor de funcționare. Se propune reașezarea sumelor în cadrul aceluiași volum potrivit anexelor nr.2/3/d, 2/6/d, 2/8/c, 2/18/c, 3/2/d, 3/11/b.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád