R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 115
din 12 august 2010
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12.291/12.08.2010 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, a O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și a O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:
"(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate, se face conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/88.
(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la nr.3/12." Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei, conform anexelor nr.5, de la nr.5/1 până la 5/66".
2. Anexele nr.1/b, 2/1/b, 2/2, 2/3/a, 2/4/a, 2/6/a, 2/8, 2/9/a, 2/10, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/25, 2/31, 2/32, 2/33, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/70, 2/71, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/84, 2/86, 3/b, 3/1/a, 3/2/a, 3/3, 3/4/a, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9/a, 3/10, 3/11, 4, 4/1, 5/a, 5/13/a, 5/21, 5/22, 5/25, 5/35, 5/36, 5/39, 5/40, 5/46, 5/50, 5/52, 5/54, 5/56, 5/62, 8a, 9 și 10/a la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/c, 2/1/c, 2/2/a, 2/3/b, 2/4/b, 2/6/b, 2/8/a, 2/9/b, 2/10/a, 2/14/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/21/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/25/a, 2/31/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/80/a, 2/84/a, 2/86/a, 3/c, 3/1/b, 3/2/b, 3/3/a, 3/4/b, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/a, 4/1/a, 5/b, 5/13/b, 5/21/a, 5/22/a, 5/25/a, 5/35/a, 5/36/a, 5/39/a, 5/40/a, 5/46/a, 5/50/a, 5/52/a, 5/54/a, 5/56/a, 5/62/a, 8/b, 9/a și 10/b.
Art.II. (1) Anexele 1/c, 2/1/c, 2/2/a, 2/3/b, 2/4/b, 2/6/b, 2/8/a, 2/9/b, 2/10/a, 2/14/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/21/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/25/a, 2/31/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/80/a, 2/84/a, 2/86/a, 2/87, 2/88, 3/c, 3/1/b, 3/2/b, 3/3/a, 3/4/b, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/12, 4/a, 4/1/a, 5/b, 5/13/b, 5/21/a, 5/22/a, 5/25/a, 5/35/a, 5/36/a, 5/39/a, 5/40/a, 5/46/a, 5/50/a, 5/52/a, 5/54/a, 5/56/a, 5/62/a, 5/64, 5/65, 5/66, 8/b, 9/a și 10/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexele nr.1 și nr.4 la HCJ nr.61/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș pe anul 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 161a și 461a care, de asemenea, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma