R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 160
din 25 noiembrie 2010
privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.18.853 /24.XI.2010 a Serviciului Buget la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 251.803.460 lei, sumă ce include majorarea de 7.000 lei.
2. Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/76".
3. Anexele nr. 1/f, 2/1/f, 2/3/d, 2/4/c, 2/7, 2/8/c, 2/9/c, 2/10/b, 2/14/b, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 2/22/c, 2/23/c, 2/25/a, 2/28/b, 2/32/c, 2/33/c, 2/35/c, 2/36/c, 2/37/c, 2/38/c, 2/39/c, 2/40/c, 2/41/c, 2/42/c, 2/43/c, 2/44/c, 2/45/c, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/c, 2/49/c, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/70/b, 2/71/b, 2/73/a, 2/82, 2/89/a, 3/f, 3/1/d, 3/2/d, 3/3/b, 3/4/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/e, 3/11/b, 3/12, 3/13/a, 3/15/a, 4/4, 5/e, 5/8, 5/9, 5/15, 5/23, 5/30, 5/47/a, 5/70, 8/e, 82/a, 9/d, 10/d și 11/d la HCJ nr.26/2010, precum și anexa nr. 161b la HCJ nr.61/2010 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/g, 2/1/g, 2/3/e, 2/4/d, 2/7/a, 2/8/d, 2/9/d, 2/10/c, 2/14/c, 2/15/d, 2/16/d, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c, 2/22/d, 2/23/d, 2/25/b, 2/28/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/35/d, 2/36/d, 2/37/d, 2/38/d, 2/39/d, 2/40/d, 2/41/d, 2/42/d, 2/43/d, 2/44/d, 2/45/d, 2/46/d, 2/47/d, 2/48/d, 2/49/d, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/70/c, 2/71/c, 2/73/b, 2/82/a, 2/89/b, 3/g, 3/1/e, 3/2/e, 3/3/c, 3/4/d, 3/7/d, 3/8/d, 3/9/f, 3/11/c, 3/12/a, 3/13/b, 3/15/b, 4/4/a, 5/f, 5/8/a, 5/9/a, 5/15/a, 5/23/a, 5/30/a, 5/47/b, 5/70/a, 8/f, 82/b, 9/e, 10/e și 11/e, respectiv 161c.
Art.II. Anexele 1/g, 2/1/g, 2/3/e, 2/4/d, 2/7/a, 2/8/d, 2/9/d, 2/10/c, 2/14/c, 2/15/d, 2/16/d, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c, 2/22/d, 2/23/d, 2/25/b, 2/28/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/35/d, 2/36/d, 2/37/d, 2/38/d, 2/39/d, 2/40/d, 2/41/d, 2/42/d, 2/43/d, 2/44/d, 2/45/d, 2/46/d, 2/47/d, 2/48/d, 2/49/d, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/70/c, 2/71/c, 2/73/b, 2/82/a, 2/89/b, 3/g, 3/1/e, 3/2/e, 3/3/c, 3/4/d, 3/7/d, 3/8/d, 3/9/f, 3/11/c, 3/12/a, 3/13/b, 3/15/b, 4/4/a, 5/f, 5/8/a, 5/9/a, 5/15/a, 5/23/a, 5/30/a, 5/47/b, 5/70/a, 5/75, 5/76, 8/f, 82/b, 9/e, 10/e, 11/e, respectiv 161c fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tg.Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Buget-Finanțe și Venituri
Nr. 18.853/24.XI.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Potrivit prevederilor articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.17774/2010 solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 cu suma de 7000 lei față de majorarea din luna precedentă, ca urmare a donației pe care a efectuat-o Ambasada SUA pentru deschiderea Centrului de Informare "American Corner", în vederea dotării acestuia cu mobilier.
În urma analizei execuției bugetare a tuturor instituțiilor subordonate și finanțate de Consiliul Județean Mureș, în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a acestora, până la finele anului, se impun următoarele:
- diminuarea la capitolul "Învățământ" (Școlile speciale, Programul "Lapte și corn") față de prevederile inițiale, urmare a recalculării fondurilor în baza situațiilor actualizate pentru anul școlar 2010-2011. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/7/a, 2/8/d, 2/9/d și 2/10/c;
- diminuarea la capitolul "Cultură, recreere și religie" (instituții de cultură, personal neclerical, Parc auto pentru sporturi cu motor), urmare a recalculărilor efectuate în baza unor acte normative privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/14/c, 2/16/d, 2/18/d, 2/19/c, 2/25/b, 2/28/c, 2/89/b, 3/1/e, 3/2/e, 3/4/d, 3/13/b și 3/15/b;
- reașezarea în cadrul volumului la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și la capitolul "Asistență socială" în vederea asigurării standardelor de cost la CRRN Călugăreni și a finanțării cheltuielilor privind utilitățile la CRRN Brâncovenești și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și executorii. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/1/g, 2/3/e, 2/32/d, 2/33/d, 2/35/d, 2/36/d, 2/37/d, 2/38/d, 2/39/d, 2/40/d, 2/41/d, 2/42/d, 2/43/d, 2/44/d, 2/45/d, 2/46/d, 2/47/d, 2/48/d, 2/49/d, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d și 2/56/d;
În baza adreselor de solicitare înaintate Consiliului Județean Mureș de către instituțiile de sub autoritatea acestuia, s-a analizat execuția bugetară pe 10 luni, constatându-se nerealizări ale veniturilor proprii programate la Ansamblul Artistic Mureșul și la Muzeul Județean Mureș, și insuficiența sumelor alocate pentru asigurarea finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii, ca urmare a modificărilor legislative privind cota de TVA, a majorărilor intervenite la unele prețuri și tarife, a unor măsuri impuse de către autoritățile abilitate în autorizări și supravegheri, precum și pentru punerea în execuție a unor sentințe și hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii. Pentru asigurarea desfășurării activităților în bune condiții până la finele anului se propune realocarea unor fonduri prin redistribuirea economiilor realizate la unele capitole bugetare, astfel: Autorități executive, Serviciul Salvamont Salvaspeo, instituții de cultură, Camera Agricolă Județeană Mureș. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/1/g, 2/4/d, 2/15/d, 2/17/c, 2/22/d, 2/23/d, 2/70/c, 2/71/c, 2/82/a, 3/3/c, 3/7/d, 3/8/d, 3/9/f și 3/12/a;
Analizând stadiul de execuție al Programului de reparații, investiții și Programul de drumuri se constată necesitatea și posibilitatea realocării unor sume și a schimbării surselor de finanțare potrivit anexelor nr.5/f, 5/8/a, 5/9/a, 5/23/a, 5/30/a, 5/47/b, 5/63/b, 5/71/a, 5/75, 5/76, 8/f, 82/b, 9/e, 10/e și 11/e.
Prin adresa nr.18.428/2010, R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tg. Mureș solicită suplimentarea sumelor pentru investiții cu suma de 300.509 lei, pentru obiectivele cuprinse în lista de investiții, iar prin adresa nr.16.412/2010 solicită majorarea transferurilor pentru cheltuieli curente cu suma de 184.820 lei, pentru punerea în execuție a Sentinței civile nr.1153/2 VI 2010. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/73/b, 5/47/b, 161c.
Angajarea, ordonanțarea și plata obligațiilor bugetare în cadrul execuției bugetului rectificat revine, potrivit legii, ordonatorilor de credite bugetare, indiferent de rangul acestora, urmând a fi efectuate cu respectarea normelor juridice în vigoare.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád