tanacslogo1                          

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                        

 

 

HOTĂRÂREA NR.26

din 25 februarie 2010

 

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.2681/23.02.2010 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010, precum și avizul Comisiei Economico-Financiare,

Potrivit prevederilor Legii nr.11/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2010,

În conformitate cu articolele nr.14 și 58  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul art. nr.91 alin (3) lit. (a) și a art. nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște :

 

          Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 233.154.460 lei.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielilor pe acțiuni și titluri, se prezintă  conform anexei nr.1

(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/84.

(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/10.                                           

(5) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice cu activități finanțate integral din venituri proprii conform anexelor nr.4 de la nr.4/1 până la nr.4/2

          Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, în sumă de 233.154.460 lei, se prezintă astfel:

   - lei -

Venituri total,

Di n care:

233.154.460

I. Venituri proprii

3.000.000

II. Cote defalcate din impozitul pe venit

46.522.460

III. Sume din cote alocate Consiliului Județean pentru echilibrare

21.598.000

IV. Prelevări din bugetul de stat; din care:

141.361.000

- Sume defalcate din TVA; din care:

90.129.000

- pentru echilibrare

11.422.000

- pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul județului,

din care:

64.473.000

- Susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială și a persoanelor cu handicap

35.160.000

- Sume defalcate din TVA pentru drumuri

14.234.000

 

- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2010

49.720.000

- Transferuri de la Ministere-Camera Agricolă, Hărți de risc natural

1.512.000

V. Transferuri de la alte administrații locale

VI. Alte facilități și instrumente postaderare  

640.000

20.033.000

(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, Direcția Economică poate propune ordonatorului principal de credite  limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate corespunzător veniturilor încasate.

Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului Județean pe anul 2010 se prezintă astfel:

   - lei -

Cheltuieli – total,

din care:

233.154.460

A. Cheltuieli curente, din care:

232.174.460

- Cheltuieli de personal

52.575.693

- Bunuri și servicii

42.383.952

- Transferuri între unități ale administrației publice

22.178.000

- Alte transferuri

5.280.010

- Asistență socială

63.926.805

- Alte cheltuieli

8.355.000

B. Dobânzi și comisioane aferente datoriei publice externe

820.000

C. Proiecte de finanțare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

36.665.000

D. Rambursări de credite

980.000

Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/48.

Art.5.  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 6.826.000 lei conform anexei nr.6, de la nr.6/1 la nr. 6/4.

Art.6. (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.7.

(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de Legea nr.330/2009 cu avizul ordonatorului principal de credite cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010.

          Art.7. (1) Se aprobă cheltuielile de investiții pentru anul 2010 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile subordonate și R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș în sumă de 36.606.000 lei, conform Programului de investiții din anexa nr.8.

(2) Nominalizarea poziției de dotări și alte cheltuieli de investiții se aprobă prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Mureș, cu încadrarea în fondurile aprobate.

Art.8. Se aprobă cheltuielile de reparații pe anul 2010 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și instituțiile subordonate în sumă de 5.228.250 lei, conform Programului de reparații din anexa nr.9

Art.9. Pentru finanțarea activităților și acțiunilor Consiliului Județean Mureș la capitolul „Autorități publice” se aprobă suma de 20.192.000 lei din următoarele surse: 18.009.000 lei de la bugetul județean și 2.183.000 lei din Fondul de rulment.

Art.10. (1) Pentru finanțarea instituțiilor de cultură, artă,sport și culte se prevede suma de  54.169.000 lei din următoarele surse:

- transferuri către instituții publice

15.308.000

- alocații bugetare

2.200.000

- transferuri pentru salarizarea personalului neclerical

6.755.000

- proiecte cultură, religie, sport

1.200.000

- venituri proprii ale unităților de cultură

1.344.000

- fondul de rulment

8.051.000

- programe și proiecte de dezvoltare

19.311.000

(2) Conducerile instituțiilor de cultură vor lua măsuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-au deschis credite bugetare și în funcție de veniturile extrabugetare realizate lunar și cumulat de la începutul anului.

(3) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici nu poate fi efectuată din acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială.

(5) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

Art.11. Pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș se aprobă suma de 820.000 lei cu următoarea destinație:

- transferuri pentru AQUASERV        320.000

- transferuri pentru ADI-AQUAINVEST  500.000                                                    

Art.12. Pentru finanțarea proiectului –Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș-Depozit ecologic zonal în județul Mureș,se aprobă suma de 6.628.000 lei.          

Art.13.Pentru finanțarea unor Programe și Proiecte de dezvoltare capitolul bugetar 80.02 se aprobă suma de 1.607.000 lei

Art.14. Pentru finanțarea R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș se aprobă suma de 7.150.010 lei, din următoarele surse:

- transferuri

3.125.000

- din fondul de rulment

3.706.000

            Art.15. Pentru finanțarea activității Camerei Agricole Județene Mureș se aprobă suma de 1.225.000 lei din următoarele surse:

    

      - transferuri de la Ministerul Agriculturii

1.110.000

      - bugetul județean

50.000

      - venituri proprii

65.000

            Art.16.(1)  Pentru reabilitarea și întreținerea de drumuri și poduri se aprobă suma de 22.145.000 lei, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

14.234.000

- sume alocate din bugetul județean

600.000

- programe, proiecte de dezvoltare

7.311.000             

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri județene conform anexei nr.11

Art.17.  Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, a asigurării protecției persoanelor cu handicap și asistență socială se alocă suma de 99.852.450 lei cu următoarea finanțare:

- sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap

35.160.000

- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2010

49.720.000

- din fondul de rulment

1.257.000

- din bugetul județean                                                                                                                                

       13.715.450

Art.18. Pentru finanțarea altor acțiuni (SMURD, PSI, Cotizații, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureș, Concursul internațional de Go-Cupa Shusaku 2010, Programul Expoziția de grafică Bienală din Bazinul Carpatic,Diploma PROCAUSA MARIENSIS CUMUNITATIS,Diverse manifestări, etc) se alocă suma de 1.347.000 lei din bugetul județean.

Art.19.  Pentru finanțarea învățământului special și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se alocă 9.208.000 lei din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA

8.780.000

- din fondul de rulment

428.000

Art.20.  Pentru finanțarea unităților de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public județean se alocă suma de 5.700.000 lei, din bugetul județean conform anexei nr.10

Art.21.  Pentru finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.500.000 lei.

Art.22.  Se aprobă nivelul transferurilor, alocațiilor bugetare și veniturilor proprii pentru R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și pentru instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, conform anexei nr.12

Art.23.  Pentru finanțarea Serviciului Județean Salvamont se alocă suma de 416.000 lei din următoarele surse:

        - din fondul de rulment

28.000

        - din bugetul județean

388.000

Art.24.  Pentru finanțarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se alocă suma de 1.173.000 lei din următoarelor surse:                 

         - bugetul județean

1.150.000

         - fondul de rulment

23.000

Art.25.  Pentru finanțarea Centrului Militar Județean se alocă suma de 383.000 lei din bugetul județean

Art.26.  Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 6.755.000lei pentru finanțarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparținând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară,evanghelic de etnie germană, unitarian și greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta.

Art.27.  Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2010 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și instituțiilor subordonate se face prin dispoziția președintelui corelat cu nivelele comunicate de Ministerul Finanțelor.

Art.28. Se aprobă utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2009 după cum urmează:

-70% pentru finanțarea investițiilor

-30% pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Art.29.  Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

                 PREȘEDINTE                                                    Contrasemnează

                                                                                              SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke

                                                                                                    Aurelian Paul Cosma

                                                                                                                                                                              

                                                                                            

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
ROMÂNIA                                                Nr.2681/23.II.2010

JUDEȚUL MUREȘ                                       

CONSILIUL JUDEȚEAN                         

 

 

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2010

 

Consiliul Județean Mureș, în baza Legii nr.215/2001 și a Legii Bugetului de Stat nr.11/2010 și a altor acte normative, ținând seama de sfera de competență și atribuțiile ce-i revin, și-a definit obiectivele și prioritățile pentru dezvoltarea economico-socială  a județului Mureș.

 

Principalele obiective :

Ø asigurarea îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale județene;

Ø asigurarea infrastructurii și a condițiilor pentru realizarea atribuțiilor serviciilor publice de sănătate, asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, protecție civilă și a altor servicii de utilitate publică;

Ø    realizarea programelor de reabilitare a drumurilor județene;

Ø    reabilitarea și extinderea infrastructurii aeroportuare;

Ø    asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în

    continuare;

Ø    realizarea unor lucrări noi de investiții cu documentații aprobate;

Ø    participarea la cofinanțarea unor programe cu finanțare externă;

Ø finanțarea unor activități și acțiuni la care Consiliul Județean și-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanțare externă;

Ø atragerea de surse alternative de fonduri.

 

În vederea realizării obiectivelor, prezentul  proiect de buget, în volum total de 290.561.460 lei, din care venituri bugetare 233.154.460 lei și extrabugetare 57.407.000 lei, stabilește indicatorii, volumul și structura veniturilor pe surse prezentate sintetic în  Anexa A și grafice.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale consiliului județean și de către ordonatorii de credite ai tuturor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliul Județean Mureș. 

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin srviciilor publice și cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale. La fundamentarea bugetelor de cheltuieli s-au avut în vedere performanțele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum și noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

Sinteza indicatorilor de cheltuieli pe obiective și destinații este prezentat în Anexa B  și grafice.

         Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Județean Mureș spre adoptare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

                                                                                

 

 

                                                                                      VĂZUT

                                                                            VICEPREȘEDINTE

                                                                                  Szabó Árpád