R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 145
din 28 octombrie 2010
privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16.942/27.X.2010 a Serviciului Buget la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Ordinul nr.2414/07.10.2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin OMF nr.980/2010
În baza art.1905, alin.(1) litera "d" al Legii nr.95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătății,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 251.796.460 lei, sumă ce include majorarea de 6.914.000 lei.
................................................................................................
(5) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice cu activități finanțate integral din venituri proprii conform anexelor, de la 4/1 până la 4/5."
2. Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei conform anexelor nr.5, de la nr.5/1 până la 5/74".
3. Anexele nr. 1/e, 2/1/e, 2/13/a, 2/14/a, 3/e, 3/9/d, 3/14, 3/15, 3/16, 4/a, 5/d, 5/3, 5/4, 5/22/b, 8/d, 81, 82, 9/c, 10/c și 11/c la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/f, 2/1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/9/e, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d, 10/d și 11/d.
Art.II. Anexele 1/f, 2/1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/9/e, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 4/3, 4/4, 4/5, 5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 5/74, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d, 10/d și 11/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Buget
Nr.16.942/27.X.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2010

Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Urmare apariției Ordinului nr. 2414/7.10.2010, pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.980/2010, se impune redistribuirea bugetelor spitalelor în cadrul aceluiași volum și în concordanță cu prevederile acestuia. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 4/3, 4/4 și 4/5.
În baza art. 1905, alin. (1), lit. "d" al Legii nr. 95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătății, administrațiile locale participă la finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora. Prin adresa nr. 14915/2010, Spitalul Clinic Județean Mureș solicită alocarea cotei de 5% în sumă de 49.000 lei în vederea achiziționării unui aparat de urologie și endourologie cu sistem integrat de radiografie și diagnosticare cu ultrasunete, finanțat de Ministerul Sănătății. Propunem cuprinderea în buget a sumei de mai sus la "Transferuri curente", conform anexelor nr. 1/f, 2/13/b, 3/f, 3/14/a, 8/e și 10/d.
În urma derulării procedurilor de licitații, a analizei lucrărilor de întreținere, modernizare a drumurilor județene precum și a obiectivelor de investiții și reparații, se propune asigurarea fondurilor prin realocare și redistribuire de sume între obiective, conform anexelor nr.5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 5/74, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d și 11/d.
De asemenea, în vederea asigurării finanțării cheltuielilor de funcționare. Aparatul propriu și Camera Agricolă Județeană Mureș solicită reașezarea sumelor în cadrul aceluiași volum, potrivit anexelor nr.2/1/f și 3/9/e.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif