R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 117
din 26 august 2010
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean,
Văzând Expunerea de motive nr.13082/26.08.2010 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile OUG nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat,
Potrivit Deciziei nr.465/24.08.2010 emise de Directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:
"(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/89.
(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/13."
2. Anexele nr. 1/c, 2/1/c, 2/2/a, 2/3/b, 2/4/b, 2/6/b, 2/8/a, 2/9/b, 2/10/a, 2/11/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/21/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30, 2/31/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/68/a, 2/70/a, 2/72/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/84/a, 2/85, 3/c, 3/1/b, 3/2/b, 3/3/a, 3/4/b, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 5/b, 5/19/a, 5/20/a, 5/28/a, 5/29/a, 5/31/a, 5/32/a, 5/33/a, 5/43/a, 5/44/a, 6/a, 6/1/a, 6/3/a, 6/4/a, 7, 8/b și 9/a la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/d, 2/1/d, 2/2/b, 2/3/c, 2/4/c, 2/6/c, 2/8/b, 2/9/c, 2/10/b, 2/11/b, 2/15/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/b, 2/22/b, 2/23/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/35/b, 2/36/b, 2/37/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/b, 2/42/b, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/68/b, 2/70/b, 2/72/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/84/b, 2/85/a, 3/d, 3/1/c, 3/2/c, 3/3/b, 3/4/c, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 5/c, 5/19/b, 5/20/b, 5/28/b, 5/29/b, 5/31/b, 5/32/b, 5/33/b, 5/43/b, 5/44/b, 6/b, 6/1/b, 6/3/b, 6/4/b, 7/a, 8/c și 9/b
Art.II. Anexa la HCJ NR.19/2010 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală pe anul 2010 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 119a.
Art.III. Anexele 1/d, 2/1/d, 2/2/b, 2/3/c, 2/4/c, 2/6/c, 2/8/b, 2/9/c, 2/10/b, 2/11/b, 2/15/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/b, 2/22/b, 2/23/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/35/b, 2/36/b, 2/37/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/b, 2/42/b, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/68/b, 2/70/b, 2/72/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/84/b, 2/85/a, 2/89, 3/d, 3/1/c, 3/2/c, 3/3/b, 3/4/c, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/13, 5/c, 5/19/b, 5/20/b, 5/28/b, 5/29/b, 5/31/b, 5/32/b, 5/33/b, 5/43/b, 5/44/b, 6/b, 6/1/b, 6/3/b, 6/4/b, 7/a, 8/c 9/b și 119a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Buget-Finanțe și Venituri
Nr.13082/26.08.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Potrivit prevederilor articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Ca urmare a OUG nr. 18/2010 privind rectificarea bugetului de stat și a Ordinului comun al MIRA și MEF nr.351/2183/23.11.2007, art.1, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, ne comunică prin adresa nr.1157/2408/2010 Decizia nr.465/24.08.2010 privind influențele asupra bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 după cum urmează:
- diminuarea bugetului propriu al județului din cota de 27% (cod 110206) cu suma de 1.530.000 lei;
- diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului (cod 110201) cu suma de 1.524.000 lei;
- diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale (cod 110205) cu suma de 1.290.000 lei;
- suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 1.352.000 lei aferentă cotei de 27%, respectiv 4.344.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit aferent cotei de 13%.
Aceste modificări necesită reașezarea în cadrul aceluiași volum a sumelor repartizate pe trimestre conform anexelor nr. 1/d, 2/1/d, 2/2/b, 2/2/1, 2/2/2, 2/3/c, 2/4/c, 2/6/c, 2/8/b, 2/9/c, 2/10/b, 2/11/b, 2/15/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/b, 2/22/b, 2/23/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/35/b, 2/36/b, 2/37/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/b, 2/42/b, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/68/b, 2/70/b, 2/72/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/84/b, 2/85/a, 3/d, 3/1/c, 3/2/c, 3/3/b, 3/4/c, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/10/1, 3/10/2, 5/c, 5/19/b, 5/20/b, 5/28/b, 5/29/b, 5/31/b, 5/32/b, 5/33/b, 5/43/b, 5/44/b, 6/b, 6/1/b, 6/3/b, 6/4/b, 8/c și 9/b.
Prin aceeași adresă Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș ne comunică retragerea din cota de 20% destinată cofinanțării proiectelor de infrastructură a sumei totale de 1.440.000 lei. Modificarea acestor sume și cote pe unități administrativ - teritoriale este conform anexei nr.13.
Având în vedere modificarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate potrivit prevederilor art.III din OUG nr.63/2010, propunem modificarea și înlocuirea Anexei la HCJ nr.109/2010 cu anexa nr.14
Față de cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád