R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 53
din 29 aprilie 2010
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.5647/21.04.2010 a Arhitectului Șef la proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, Hotărârea nr.162/30.10.2008 a Consiliului Județean Mureș privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "Amplasare depozit de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș - comuna Sînpaul, județul Mureș," precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.7, alin.1 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.22 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin HGR nr.583/1994,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal, sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș", în vederea exproprierii.
Art.2. Expropriatorul este Consiliul Județean Mureș.
Art.3. Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Mureș și la sediul Consiliului Local al Comunei Sînpaul.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 5647/21.IV.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

În baza Hotărârii nr.23/25.02.2010 a Consiliului Județean, privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș s-a constituit comisia care a derulat procedura conform Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.583/1994.
In cadrul proiectului "Sistem de management integrat a deșeurilor la nivelul județului Mureș", finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de mediu axa 2 va fi realizat un depozit ecologic zonal pe amplasamentul situat în comuna Sînpaul (zona Fodora) la o distanță de 3 km de DN 15 Turda-Tîrgu Mureș-Toplița.
Accesul va fi realizat pe drumul existent și va asigura transportul deșeurilor de la punctele de colectare până la depozit și circulația utilajelor necesare la construcția depozitului. Pentru aceasta se impune realizarea unui drum asfaltat cu 2 benzi de circulație cu lățimea platformei de 7 m și lățimea părții carosabile de 5,5 m.
Drumul de acces este înscris în documentația de urbanism Planului Urbanistic Zonal "Amplasare depozit de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș - comuna Sînpaul, județul Mureș " (proiect nr.214/2008) fiind avizat de către:
- Comisia tehnică de avizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș cu avizul unic nr.90/30.10.2008;
- Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.162/30.10.2008;
- Consiliul Local al comunei Sînpaul prin Hotărârea nr.32/26.09.2008.
Din analiza dosarului de cercetare prealabilă la obiectivul de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș (proiectant - ing.Preotu Mariana - Serviciul avizare, autorizare și control - membru UIP "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș") a rezultat că pentru realizarea drumului este necesară achiziția unui teren în suprafață de 16.407 mp.
În conformitate cu procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes local, anexat, Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și propune ca lucrarea de interes local "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, să fie declarată de utilitate publică, având ca expropriator Consiliul Județean Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de hotărâre privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes local "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, pe care îl supunem spre aprobare.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona