R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 166
din 16 decembrie 2010
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19.899/2010 a Serviciului Buget la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare se rectifică după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 252.013.460 lei, sumă ce include majorarea de 210.000 lei.
.............................................................................................................
(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/92.
2. Anexele nr. 1/g, 2/24, 2/32/d, 2/33/d, 2/34/a, 2/38/d, 3/g, 3/1/e, 3/3/c, 3/9/f, 4/3, 4/4/a, 4/5, 5/f, 5/3/a, 5/42, 8/f, 81/a, 82/b și 9/d d la HCJ nr.26/2010 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/h, 2/24/a, 2/32/e, 2/33/e, 2/34/b, 2/38/e, 3/h, 3/1/f, 3/3/d, 3/9/g, 4/3/a, 4/4/b, 4/5/a, 5/g, 5/3/b, 5/42/a, 8/g, 81/b, 82/c și 9/f.
Art.II. Anexele 1/h, 2/24/a, 2/32/e, 2/33/e, 2/34/b, 2/38/e, 2/92, 3/h, 3/1/f, 3/3/d, 3/9/g, 4/3/a, 4/4/b, 4/5/a, 5/g, 5/3/b, 5/42/a, 8/g, 81/b, 82/c și 9/f fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tg.Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Buget
Nr.19.899/15.XII.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificare bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.3958/07.12.2010 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale comunică D.G.A.S.P.C Mureș suplimentarea anexei "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap din județul Mureș" la Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 cu modificările și completările ulterioare cu suma de 210.000 lei, reprezentând plata drepturilor persoanelor cu handicap. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli cu suma respectivă. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr.1/h, 2/32/e, 2/33/e și 2/34/b
Potrivit actelor adiționale nr.2/28.09.2010, nr.4/21.10.2010, nr.5/10.11.2010, nr.10/30.11.2010, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș comunică unele reașezări ale sumelor ce le alocă pentru cele 3 spitale (Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni și Preventoriul TBC Gornești). Propunem aceste modificări potrivit anexelor nr.4/3/a, 4/4/b și 4/5/a.
Prin adresele nr.19.366/06.12.2010, nr.19.530/08.12.2010 și nr.19.732/13.12.2010 Muzeul Județean Mureș, Camera Agricolă Județeană Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a acestora, până la finele anului, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum, iar prin adresa nr.19.779/13.12.2010 Ansamblul Artistic "Mureșul" solicită majorarea veniturilor proprii cu 20.000 lei și utilizarea acestor sume pentru funcționare (combustibil, achitarea unor prestări servicii, achiziționarea de costume și echipament). Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.3/1/f, 3/9/g, 2/38/e, respectiv 3/h și 3/3/d.
De asemenea se impun unele reașezări în cadrul aceluiași volum în Lista de investiții și Programul de reparații potrivit anexelor nr.5/g, 5/3/b, 5/42/s, 8/g, 81/b, 82/c și 9/f.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád