R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 15
din 28 ianuarie 2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.1113/22.01.2010 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, județul Mureș", valoarea totală a investiției (cu TVA inclus) fiind de 5.072.525 lei din care C+M: 4.187.194 lei echivalent cu 1.184.975 Euro din care C+M: 978.156 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local.
Art.3. Pentru realizarea investiției răspunde Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 1113/22.I.2010
Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul"

În cadrul proiectului "Sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul județului Mureș", finanțabil în cadrul POS Mediu, axa 2, va fi realizat un depozit ecologic zonal pe un amplasament situat pe raza comunei Sânpaul (zona Fodora), la o distanță de aproximativ 3,0 km de șoseaua E 60 care face legătura intre Tîrgu Mureș și Cluj-Napoca.
Având în vedere faptul că drumul de acces la amplasament nu face parte din categoria cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului, realizarea lui revine în sarcina beneficiarului proiectului, respectiv Consiliul Județean Mureș.
Drumul existent se desprinde din DN 15 în dreptul intersecției cu drumul comunal DC 121, pe sub pasajul din localitatea Sînpaul, are o lungime totală de cca. 3 km din care 0,300 km este asfaltat 0,450 km este pietruit iar 2,250 km este drum de pământ. În prezent drumul este degradat, șanțurile de scurgere sunt înfundate, podețele existente sunt necorespunzătoare și insuficiente. Pentru a asigura atât transportul deșeurilor de la punctele de colectare până la depozit cât și circulația utilajelor (autobetoniere, autobasculante, excavatoare, trailere) implicate în construcția depozitului, se impune modernizarea drumului ca o necesitate de a se aduce capacitatea portantă a sistemului rutier existent la capacitatea corespunzătoare traficului de perspectivă.
În vederea realizării acestui obiectiv, în anul 2009 Consiliul Județean Mureș a demarat procedura de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție.
Conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, contractul de proiectare a fost atribuit SC UNGPRO SRL din Tîrgu Mureș.
În studiul de fezabilitate elaborat proiectantul a prezentat două variante de realizare a drumului:
- Varianta I- drum de acces cu două benzi de circulație
În această variantă se propune realizarea unui drum asfaltat cu două benzi de circulație având lățimea platformei drumului de 7 m și lățimea părții carosabile de 5,5 m. În această variantă suprafața de teren necesară pentru realizarea investiției este de cca. 40.500 mp din care 32.000 mp este domeniul public iar 8.500 mp este teren proprietate privată.
Această variantă presupune o investiție în valoare totală (cu TVA inclus) de 5.072.525 lei din care C+M 4.187.194 lei echivalent cu 1.184.975 Euro din care C+M: 978.156 Euro.
- Varianta II- drum de acces cu o bandă de circulație
Prevede realizarea unui drum de acces cu o singură bandă de circulație având lățimea platformei drumului de 5 m și lățimea părții carosabile de 4 m cu condiția asigurării unor platforme de încrucișare la o distanță care să asigure vizibilitatea la întâlnirea cu vehiculele din sens opus, dar nu mai mare de 250-300m.
Această variantă presupune o investiție în valoare totală (cu TVA inclus) de 4.151.618 lei din care C+M 3.422.440 lei echivalent cu 969.845 Euro din care C+M: 799.505 Euro.
În această variantă suprafața de teren necesară pentru realizarea investiției este de cca. 36.000 mp din care 29.500 mp este domeniul public iar 6.500 mp este teren proprietate privată.
De menționat este faptul că în ambele variante propuse este necesară exproprierea atât a terenurilor aflate în proprietate privată cât și a terenurilor aflate în proprietatea statului român (pășune comunală).
Din punct de vedere tehnic și economic proiectantul recomandă ca soluție optimă pe termen lung varianta I, drum de acces cu două benzi de circulație, varianta care este propusă pentru aprobare. Considerentul pentru care se propune varianta cu două benzi de circulație sunt este faptul că aceasta prezintă următoarele avantaje:
- capacitatea de circulație a drumului este mai mare
- parcurgerea drumului în condiții de siguranță și confort sporit în ambele sensuri
- viteză de circulație mai mare mai mare în ambele sensuri, fără disfuncționalități care ar presupune timpi de așteptare pe platformele de încrucișare
- executarea unui sistem rutier cu capacitate portantă mai mică
Durata de realizare a investiției propusă în studiu de fezabilitate este de 4 luni.
Finanțarea investiției se va asigura din bugetul Consiliului Județean Mureș.

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș", valoarea totală a investiției (cu TVA inclus) fiind de 5.072.525 lei din care C+M: 4.187.194 lei echivalent cu 1.184.975 Euro din care C+M: 978.156 Euro și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș