.

RO

HU

 

LEGISLAȚIE

 

a) ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, constituită în temeiul art.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004 şi al Legii nr. 21/1.03.1991.

 

b) HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE CONSTITUTIVE

 

 1. Hotărârea nr. 3 din 20 ianuarie 2005 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
 2. Hotărârea nr.111 din 12 august 2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
 3. Hotărârea nr. 162 din 20 decembrie 2012 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
 4. Hotărârea nr.79 din 25 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
 5. Hotărârea nr.118 din 27 iulie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş
 6. Hotărârea nr.202 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a ispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018
 7. Hotărârea nr.155 din 17 decembrie 2018 privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Hotărârea nr. 168 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
 9. Hotărârea nr. 193 din 17 decembrie 2020 pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 168/2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureș, cu modificările ulterioare
 10. Hotărârea nr. 16 din 28 ianuarie 2021 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Mureş și al unor instituții publice subordonate
 11. Hotărârea 212 din 23 decembrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Mureş și al unor instituții publice subordonate în anul 2022

 

c) LEGISLAŢIE

1.  Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
2.  Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018  privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  
3.  Regulamentul Uniunii Europene 1191/2016 din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2012/1024
4.  Ordonanţa nr. 84/2001 din 30 august 2001  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor  
5.  Codul Civil din 17 iulie 2009
6.  Legea nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996  cu privire la actele de stare civilă  
7.  Hotărârea nr. 64/2011 din 26 ianuarie 2011  pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă  
8.  Ordonanţa nr. 41/2003 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
9.  Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
10.  Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
11.  Hotărârea nr. 220/2006 pentru aprobarea Normei de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare
12.  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005  din 14 iulie 2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români  
13.  Hotărârea nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil
14.  Hotărârea nr. 1103/2014 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare  
15.  Legea nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  
16.  Hotărârea nr. 123/2002 - Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002   
17.  Ordonanţa nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  
18.  Ordonanţa nr. 33/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale  
19.  Ordonanţa nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

20. Legea nr.363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date