.

RO

HU

 

EVIDENŢA PERSOANELOR

 

 

 

 

 

ACTE DE IDENTITATE

 

 

 

FURNIZĂRI DE DATE

 

 

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR

PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT

ÎN R.N.E.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare Certificat, se întocmește potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale , astfel cum a fost aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 223/23.04.2002 şi a Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin H.G. nr. 220 din 16.02.2006, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul documentului de referință fiind prevăzute în cel din urmă act normativ învederat.

Depunerea cererii de eliberare a Certificatului

Pentru eliberarea Certificatului, este necesar ca solicitantul să se adreseze, personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocațială, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș cu sediul în mun. Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2, etaj 1, biroul 12.

Cererea, potrivit anexei nr. 1, va fi însoţită de următoarele documente:

- actul de identitate în original;

- procura specială în original şi, după caz, traducerea acesteia în limba română, legalizată, de asemenea în original, în situația în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin împuternicit;

- împuternicirea avocațială, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- actul de identitate al mandatarului în original, dacă Certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat.

Procedura de emitere a Certificatului

Certificatul modelul prevăzut în anexa nr. 2 este semnat de către director/șef serviciu județean.

La solicitare, în Certificat se pot menționa și domiciliile anterioare ale titularului, reședințele avute de către acesta, precum și perioada în care acestea au fost active.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate în Certificat se menționează acest aspect, data și statul de la care și unde s-a stabilit domiciliul în străinătate și, la cerere, ultimul domiciliu avut în România. În cazul cetățenilor români fără domiciliul în România în certificat se menționează numai acest aspect.

Eliberarea la cerere a formularului standard multilingv - vizează eliberarea unui certificat care va fi folosit în spațiul UE

În considerarea Regulamentului (UE) 1191/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, pentru facilitatea înțelegerii și a acceptării documentelor oficiale care fac obiectul Regulamentului între Statele membre ale UE, au fost introduse formulare standard multilingve ca instrumente ajutătoare pentru traducere, care se prezintă numai împreună cu documentele oficiale, originale, pe care le însoțesc, neavând valoare juridică autonomă. Formularul standard multilingv care însoțește Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor se regăsește în Anexa nr.X - Domiciliul şi/sau Reşedinţa, a Regulamentului (UE) nr. 1191/2016.

Formularul standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 1191/2016 însoţeşte Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, având valoare juridică numai împreună cu documentul original pentru care se eliberează.

Formularul standard multilingv se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificatul la care se anexează formularul standard multilingv. Este posibilă eliberarea concomitentă a mai multor formulare standard multilingve pentru un singur Certificat, în funcție de solicitarea persoanei interesate (de exemplu, în versiuni lingvistice diferite sau în aceeași versiune lingvistică, în mai multe exemplare).

În cererea de eliberare a unui formular standard multilingv, solicitantul trebuie să menţioneze Statul membru al UE în care va folosi certificatul și formularul, precum și formatul bilingv în care acesta va fi eliberat. Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 3.