.

RO

HU

 

ACTE DE IDENTITATE

 

 

 

D.G.E.P. Mureş desfăşoară următoarele activităţi pe linia eliberării actelor de identitate şi înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei:

a) primeşte cererile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate şi înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei numai pentru:
- testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice;
- sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale în activitatea specifică;
- soluţionarea unor cazuri deosebite, după cum urmează: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent, numai pentru unul din următoarele cazuri:
» primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
» expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
» modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelui părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
» schimbarea domiciliului;
» schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
» atribuirea unui nou cod numeric personal;
» deteriorarea actului de identitate;
» pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
» fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
» schimbarea sexului;
» anularea actului de identitate deţinut;
» preschimbarea buletinelor de identitate;
» eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, în condiţiile în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

b) soluţionează în regim de urgenţă cererile preluate;

c) nu soluţionează cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate în situaţii deosebite pentru care suntnecesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identităţii, sau impun verificări înevidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cererile formulate de persoanelor care:
- deşi au împlinit vârsta de 18 ani, nu au obţinut act de identitate;
- îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
- solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei române;
- îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu prin declaraţia pe propria răspunderea solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că declarantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta un act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
- solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin carte de alegător, paşaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, fiind astfel necesară efectuarea verificărilor pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei de ordine publică;
- sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;

d) nu soluţionează cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei persoanelor care sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului naţional de evidenţă a persoanelor.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CĂRŢII DE IDENTITATE

 

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (detalii)

B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior (detalii)

C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (detalii)

D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia (detalii)

E. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului (detalii)

F. Eliberarea cărţii de identitate provizorii (detalii)

G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.) (detalii)

H. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie) (detalii)

 

Locuința familiei (detalii)

 

În cazul cererilor depuse la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureş, contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul instituţiei din Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2, etajul 1, biroul nr. 6.

Pentru cererile depuse la ghișeele celor 17 Servicii Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din judeţ, contravaloarea cărții de identitate şi a cărții de identitate provizorie se achită la nivel local, conform regulilor stabilite de fiecare autoritate a administrației publice locale (primar).

 

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; (anexa 1)

 • certificatul de naştere în original;

 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, în original;

 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate .

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior

 

În această situaţie cetăţeanul va prezenta la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (anexa 1)

- actul de identitate;

- certificatul de naştere în original;

- certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului

 

La schimbarea domiciliului cetăţeanul se va prezenta în termen de 15 zile la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor cu următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (anexa 1)

- actul de identitate;

- certificatul de naştere în original;

- certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate ;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate .

 

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia

În această situaţie cetăţeanul se va prezenta în termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentului de identitate la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor cu documentele înscrise la punctul „C”.

Pe lângă aceste documente va mai prezenta :

- un document oficial cu fotografie de dată recentă: permis de conducere, original, sau paşaport, în original - pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;

- actul de identitate deteriorat (dacă este cazul).

 

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

E. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului

În aceste situaţii solicitantul se va prezenta în termen de 15 zile la D.G.E.P. Mureş unde va prezenta pe lângă documentele prevăzute la capitolul „C” o dovadă care să ateste una din situaţiile prezentate (certificate de stare civilă, dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă după caz).

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

F. Eliberarea cărţii de identitate provizorii

 

Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, solicitantul se va prezenta la D.G.E.P. Mureş cu documentele pe care le poate prezenta, pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu.

Pe lângă aceste documente va mai prezenta :

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (anexa 1)

- două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

- documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

 

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate provizorii cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.)

 

Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, solicitantul se va prezenta la D.G.E.P. Mureş cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, în original;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, în original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate provizorii cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

 

H. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie)

 

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată va prezenta:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 • actul de identitate al solicitantului;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Pentru urgentarea înscrierii vizei de reședință pe documentele de identitate cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

Locuința familiei

art. 321 alin. (2) din Codul Civil
Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

art. 322 alin. (1) din Codul Civil
Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.

Dacă imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesar consimţământul de primire în spaţiu al ambilor soţi, împreună cu documentul justificativ (ex. extrasul de carte funciară)!

Găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei!

 

Conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:

- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.