.

RO

HU

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

1. Solicitarea informațiilor de interes public

 

 

a) Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

b) Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

c) Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal)

d) Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

e) Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

 

 

a) Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Funcţionarul public responsabil pentru accesul la informaţii de interes public (inclusiv relaţii cu presa) este:

consilier juridic MARIA ROMELA BOCHEŞ

e-mail: juridic.djep@cjmures.ro

tel. 0265-311109 int. 18

 

 

b) Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă)

 

c) Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal)


În cazul în care consideraţi că dreptul dumneavoastră privind accesul la informaţiile de interes public v-a fost încălcat, puteţi proceda astfel:

I. 
Să formulaţi o reclamaţie administrativă model 1 (refuz) sau model 2 (netrimitere în termen legal) în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autorităţii (modelele reclamaţiilor sunt conform Anexelor 2a şi 2b din H.G. nr. 123/2002).
Reclamaţia trebuie adresată Directorului general al D.G.E.P. Mureş iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea reclamaţiei.
Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Temei legal: 
Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
Art. 32 - 34 din Normele metodologice.

II.
Să formulaţi o plângere la instanţele judecătoreşti în cazul unui răspuns nesatisfăcător sau când nu se răspunde în termen.

Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vătămată sau în a cărui rază teritorială se află autoritatea publică împricinată.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile solicitate şi să plătească persoanei vătămate daune morale şi/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât acţiunea depusă la prima instanţă cât şi recursul la Curtea de Apel se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Temei legal: 
Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
Art. 36 din Normele metodologice.

 

d) Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

 

Documente de interes public

 

1. Dispoziţii cu caracter normativ ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
2. Protocoale de colaborare cu alte instituţii publice;
3. Rezultatele licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri sau servicii;
4. Rapoarte de activitate a Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş (anuale);
5. Rapoarte privind accesul la informaţii de interes public;
6. Organigrama instituţiei;
7. Lista cuprinzând numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş şi ale Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi datele de contact;
8. Lista Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Mureş şi date de contact;
9. Actele şi demersurile necesare pentru obţinerea cărţii de identitate şi a actelor de stare civilă;
10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
11. Regulamentul intern al Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
12. Declaraţii de avere şi interese ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
13. Raport semestrial privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
14. Bugetul D.G.E.P. Mureş, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;
15. Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturilor vacante;
16. Buletinul informativ al D.G.E.P. Mureş.

 

Documentele produse/gestionate de instituţie

 

I. SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

1.  Radiograme, îndrumări, adrese, metodologii, etc., care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, primite de la nivel central şi adrese de transmitere a acestora în judeţ;

2.  Registru pentru furnizarea datelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 (până la data de 25.05.2018), Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

3.  Corespondenţă privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, REN-FEC;

4.  Corespondenţă ce stă la baza atribuirii codului numeric personal;

5.  Planuri de activităţi trimestriale, analize de evaluare a activităţilor desfăşurate, rapoarte de activitate trimestriale şi semestriale pe linie de evidenţă a persoanelor;

6.  Planuri de control, note de constatare si rapoarte cu principalele concluzii rezultate în urma controalelor tematice metodologice efectuate la S.P.C.L.E.P. din judeţ;

7.  Documente referitoare la eliberarea actelor de identitate prin substituire de persoană;

8.  Răspunsuri la punctele de vedere emise de D.E.P.A.B.D. Bucureşti la solicitarea D.G.E.P, puncte de vedere emise de D.G.E.P. la solicitarea S.P.C.L.E.P;

9.  Registru de evidenţă a activităţilor de coordonare la nivelul serviciilor de evidenţă a peroanelor;

10. Situaţii statistice referitoare la principalele activităţi desfăşurate pe linie de evidenţă a persoanelor (zilnice, lunare, trimestriale, semestriale, anuale, etc.);

11. Centralizatoare şi analize periodice privind activitatea de punere în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor români;

12. Corespondenţă privind activităţile şi raportările privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor a cetăţenilor de etnie rromă, a persoanelor instituţionalizate, persoane centenare şi cetăţeni originari din Republica Moldova;

13. Documente privind pregătirea profesională şi de specialitate pe linie de evidenţă a persoanelor, convocatoare, ordine de zi, procese verbale de şedinţă, tabele nominale de prezenţă;

14. Adrese cu privire la dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, comunicări privind cetăţenii români cu domiciliul în străinătate transmise către S.P.C.L.E.P., comunicări şi adrese de înaintare a actelor de identitate aparţinând acestor categorii de persoane;

15. Adrese de corespondenţă rezultată din relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice;

16. Documente referitoare la înfiinţări de noi S.P.C.L.E.P. şi înfiinţarea ghişeului de evidenţă a persoanelor la nivelul instituţiei;

17. Situaţii, raportări privind activităţile desfăşurate pe linie electorală (referendumuri, alegeri locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale);

18. Cereri de verificare, note telefonice şi adrese referitoare la clarificarea sau stabilirea identităţii unor persoane;

19. Registru pentru procese verbale de prelucrare a dispoziţiilor, instrucţiunilor, radiogramelor, etc.;

20. Condici şi borderouri de predare şi expediere a corespondenţei neclasificate;

21. Registru de evidenţă a ordinelor şi instrucţiunilor emise de conducerea M.A.I.;

22. Procese verbale întocmite cu ocazia inventarierii/distrugerii anuale/la nevoie a ordinelor, instrucţiunilor emise de conducerea M.A.I.;

23. Registru unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor pentru documente clasificate;

24. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei clasificate;

25. Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate;

26. Registru de multiplicare a documentelor clasificate;

27. Condica de expediere a corespondenţei clasificate;

28. Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate;

29. Registru pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;

30. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei ordinare înregistrată la nivelul serviciului;

31. Registru de control;

32. Condică de sugestii şi reclamaţii;

33. Registru de evidenţă a persoanelor verificate în R.N.E.P.;

34. Documente care stau la baza testării cunoştinţelor personalului nou angajat, pentru atribuirea codului de operator şi a parolei pentru consultare şi actualizare R.N.E.P.;

35. Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei;

36. Cereri pentru eliberarea actelor de identitate şi corespondenţă pe această linie;

37. Cereri pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei şi corespondenţă pe această linie;

38. Registru pentru evidenţa proceselor verbale de contravenţie la regimul evidenţei persoanelor;

39. Procese-verbale de constatare a contravenţiilor;

40. Procese-verbale de distrugere a documentelor de identitate şi a cărţilor de alegător;

41. Graficul privind planificarea zilnică a lucrătorilor în ghişeu;

42. Registrul privind evidenţa fişelor de însoţire a loturilor de producţie a cărţilor de identitate;

43. Fişe de însoţire a loturilor de producţie a cărţilor de identitate primite la nivelul ghişeului;

44. Indicatori ai activităţilor desfăşurate în ghişeu, rapoarte periodice;

45. Inventar cu dosarele predate la arhivă;

46. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial;

47. Radiograme, instrucţiuni, norme de securitate, etc. ale D.E.P.A.B.D. şi corespondenţă cu S.P.C.L.E.P. pe linie informatică;

48. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii publice pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor români cu acte de identitate, clarificare statut persoane, etc.

 

II. SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

1.     Rapoarte anuale, semestriale şi trimestriale privind activitatea de stare civilă;

2.     Planuri anuale, semestriale şi trimestriale ale activităţii de stare civilă;

3.     Analize trimestriale de evaluare a activităţilor cuprinse în planurile de activităţi;

4.     Referate şi avize privind transcrierea certificatelor/extraselor, rectificarea actelor, înregistrarea tardivă a naşterii, schimbarea numelui/prenumelui;

5.     Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă;

6.     Grafice cu privire la planificarea anuală şi lunară  a activităţii de stare civilă;

7.     Comunicări privind divorţul administrativ/notarial;

8.     Adeverinţe de cetăţenie, domiciliu şi C.N.P.;

9.     Menţiuni de renunţare/redobândire a cetăţeniei române;

10. Situaţii statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;

11. Planuri de control tematic metodologic

12. Procese verbale de control;

13. Îndrumări, radiograme, metodologii, planuri de măsuri, etc. primite de la nivel central şi corespondenţă cu cele 102 UAT din judeţ pe această linie;

14. Corespondenţă cu autorităţile centrale, judeţene şi locale referitoare la activitatea de stare civilă;

15. Registrul de evidenţă a menţiunilor intrate;

16. Registrul de evidenţă a controalelor;

17. Registre de evidenţă a activităţilor de coordonare telefonică;

18. Evidenţă-opis rectificări, transcrieri, înregistrări tardive naştere, divorţuri, extrase pentru uz oficial;

19. Corespondenţă privind dispariţia de certificate de stare civilă în alb.

20. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial.

 

III. BIROUL FINANCIAR, INFORMATIC ŞI ADMINISTRATIV

 • Bugetul de venituri şi cheltuieli  al Direcţiei Generale de Evidentă a Persoanelor Mureş;
 • Contul anual de execuţie bugetară;
 • Dare de seamă contabilă anuală;
 • Raport explicativ la darea de seamă anuală;
 • Dare de seamă contabilă trimestrială, anexele aferente şi raport explicativ;
 • Acte justificative privind operaţiuni financiare şi contabile (note necesitate, note justificative, referate, facturi, ordonanţări, ordine de plată);
 • Instrucţiuni, adrese, dispoziţii cu privire la problemele financiar-contabile, corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte instituţii, persoane fizice şi juridice;
 • Registru de casă   - acte justificative pentru încasări şi plăţi - dispoziţii de plată, foi de vărsământ, ordine de deplasare;
 • Deschideri de credite;
 • Conturi de execuţie pentru plăţi şi cheltuieli;
 • Rapoarte, studii, analize, informări periodice;
 • State de plată exemplarul II;
 • Monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • Dări de seamă statistice;
 • Inventare pagube materiale, anuale;
 • Jurnale şi balanţe contabile;
 • Acte privind investiţiile, deschideri de finanţare;
 • Adeverinţe eliberate salariaţilor (copii);
 • Registru de evidenţă a contractelor;
 • Registrul jurnal;
 • Registrul inventar;
 • Registrul cartea mare;
 • Referate, contracte şi alte acte privind aprovizionarea tehnico-materială;
 • Planuri şi alte materiale privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor la sediul instituţiei;
 • Documente referitoare la utilizarea parcului auto (foi de parcurs, FAZ, consum de carburanţi, revizii) şi repararea acestuia, situaţia lunară a consumului  de carburanţi, alte documente;
 • Bonuri de transfer, bonuri de mişcare bunuri, bonuri de consum materiale, etc.;
 • Rapoarte şi procese verbale de îndrumare şi control al activităţii de arhivă, etc.
 • Registrul de evidenţă curentă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice;
 • Registru de depozit al arhivei;
 • Rapoarte periodice de audit intern/extern, corespondenţă;
 • Registrul mijloacelor fixe,  documente ce stau la baza calculului amortizărilor mijloacelor fixe;
 • Registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;
 • Documente privind securitatea în muncă, protecţia împotriva incendiilor şi protecţia muncii, colectarea selectivă a deşeurilor, etc.
 • Documente justificative care stau la baza decontării drepturilor acordate salariaţilor în baza acordului/contractului colectiv de muncă;
 • Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial.

 

IV. COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE 

Juridic, relaţii publice

1.     Corespondenţă cu autorităţile centrale de evidenţă a persoanelor şi cu S.P.C.L.E.P;

2.     Corespondenţă cu alte instituţii publice şi autorităţi centrale şi locale şi persoane fizice;

3.     Acte procedurale cu instanţele de judecată (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note de şedinţă, etc.);

4.     Referate, note, studii, informări de specialitate;

5.     Proiecte de dispoziţii ale conducătorului instituţiei;

6.     Registru unic de control;

7.     Protocoale de colaborare cu alte instituţii;

8.     Registru de evidenţă a petiţiilor;

9.     Petiţii, note de verificare, corespondenţă şi răspunsuri la acestea;

10. Planul de măsuri anual, rapoarte de activitate anuale;

11. Planuri de măsuri semestriale,  analize de evaluare a activităţilor desfăşurate trimestrial, semestrial, rapoarte de activitate, situaţii trimestriale, semestriale;

12. Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă de conducerea instituţiei;

13. Documente ce stau la baza mediatizării prevederilor legale în domeniu şi a activităţii instituţiei (informări, comunicate de presă, articole publicate în presă, evidenţă contacte mass-media, etc.);

14. Registru de evidenţă a solicitărilor cu privire la informaţii de interes public conform Legii 544/2001;

15. Documente ce stau la baza soluţionării cererilor de comunicare a informaţiilor de interes public, actualizare site;

16. Note interne emise de conducătorul instituţiei;

17. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern / managerial, corespondenţă cu Consiliul Judeţean Mureş, raportări periodice, program anual, etc.;

18. Rapoarte, informări, sinteze periodice ce reflectă activitatea desfăşurată la nivelul compartimentului;

19. Registrul unic de înregistrare a registrelor;

20. Registre de intrare-ieşire a documentelor neclasificate;

21. Borderouri de expediere a documentelor.

Resurse umane

1.  State de funcţii, organigrama, expuneri de motive, proiecte de hotărâri şi hotărârile Consiliului Judeţean Mureş, corespondenţă pentru obţinerea avizelor prealabile;

2.  Corespondenţă cu autorităţile centrale de evidenţă a persoanelor şi cu S.P.C.L.E.P. Corespondenţă cu alte instituţii publice şi autorităţi centrale şi locale şi persoane fizice;

3.  Dispoziţii ale directorului general al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

4.  Proiecte de dispoziţii privind numirea, eliberarea modificarea raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici, angajarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul contractual. Stabilirea sau modificarea drepturilor salariale;

5.  Rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale cu privire la situaţia personalului;

6.  Regulamentul Intern;

7.  Baza de date privind funcţionarii publici. Evidenţa funcţiilor publice, dosarele funcţionarilor publici, declaraţii de avere şi de interese. Precizări A.N.F.P., avize şi alte documente privind funcţia publică şi funcţionarii. Fişa postului pentru funcţionarii publici. Rapoarte de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici;

8.  Documentaţii privind angajări/recrutări, promovări ale personalului, concursuri/examene;

9.  Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cererile de recuperare a sumelor de la Casa de Asigurări de Sănătate;

10. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale funcţionarilor publici;

11. Registru de evidenţă a  declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese ale funcţionarilor publici;

12. Dosare de personal, fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii anuale pentru personalul contractual;

13. Planificare concedii de odihnă, cereri de plecare în concedii, rechemări din concedii de odihnă, răspunsuri, rapoarte, referate referitoare la concedii de odihnă, studii, etc.;

14. Adeverinţe eliberate angajaţilor, alte adrese doveditoare pentru angajaţi şi recomandări solicitate de aceştia. Adeverinţe privind atestarea vechimii în muncă şi documente pentru dosarul de pensionare al salariaţilor;

15. Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de venit, declaraţii ale personalului privind stabilirea  deducerilor personale, acte privind rate, chirii, popriri;

16. Documente privind perfecţionarea personalului;

17. Pontaje, state de plată, certificate medicale, condică de prezenţă;

18. Registru general de evidenţă a salariaţilor;

19. Registru pentru evidenţa dispoziţiilor emise de conducătorul instituţiei;

20. Evidenţa legitimaţiilor eliberate şi retrase.

 

 

e) Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001