.

RO

HU

 

ANYAKÖNYVI HIVATAL

 

AZ ANYAKÖNYVI OKIRATOK ÉS ESEMÉNYEK

BEIKTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRÉSEK MEGOLDÁSA

 

1) A születés beiktatása (részletek)

2) Házasság beiktatása (részletek)

3) Haláleset beiktatása (részletek)

4) Az anyakönyvi kivonatok kibocsátása (részletek)

5) A többnyelvű kivonatok kibocsátása (részletek)

6) Az anyakönyvi kivonatok átírása/bejegyzése (részletek)

a) A külföldön szerzett anyakönyvi bizonyítványok és kivonatok átíratása (részletek)
b) A külföldi hatóságok által kibocsátott anyakönyvi kivonatoknak, a Román diplomáciai missziókon és konzuli hivatalokban található, román anyakönyvekbe való iktatása (részletek)

7) A lakhelyet és a román állampolgárságot igazoló bizonyítványok kibocsátása (részletek)

8) Az adminisztratív úton történő névváltoztatási eljárás (részletek) – az utólag módosított és kiegészített, a 68/2003. sz. Hivatalos Közlönyben közzétett, a természetes személyek nevének adminisztratív úton történő megszerzésére és megoldására vonatkozó 41/2003. sz. Kormányrendelet szerint

9) Megjegyzések beiktatása a román anyakönyvi okiratokba, a román állampolgárok által eszközölt vezetéknév és/vagy keresztnév változtatásokra vonatkozóan (részletek)

10) Megjegyzések beiktatása a román anyakönyvi okiratokba, a külföldön kihirdetett válási határozatokra vonatkozóan (részletek)

11) Személyi szám (részletek)

12) Az anyakönyvi okiratok kiigazítása (részletek)

13) Adminisztratív úton történő válás (részletek)

14) Azon államok listája, amelyeknek a dokumentumaikra nincsen szükség hitelesítési záradékra vagy nemzetközi felülhitelesítésre (részletek)

15) Azon államok listája, amelyeknek a dokumentumaira szükséges a hitelesítési záradék (részletek)

16) Az Európai Unió tagállamainak a listája (részletek)

17) Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak a listája (részletek)

18) A Bécsi Konvenciót aláíró államok listája (részletek)

19) Az EU 1191/2016 Szabályzat tartalmára vonatkozó informálás (részletek)

20) A CE 2201/2003 Szabályzat (nyisd ki)

 

Commission Internationale de l`État Civil, CIEC http://www.ciec1.org/

Az e-Justice európai portál, https://beta.e-justice.europa.eu

 

 

1) A SZÜLETÉS BEIKTATÁSA

 

A születés beiktatása a Személynyilvántartó Helyi Közösségi Közszolgálatok (SPCLEP) keretében működő anyakönyvvezető szervek végzik, vagy esetenként, annak a közigazgatási területi egységnek a polgármesteri hivatal, amelynek a körzetében történt az esemény.

A gyermek megszületésének a bejelentésének és a beiktatásának a határideje:

a) 30 nap a megszületés dátumától, az élve született és életbe levő gyermek esetébe;

b) 3 nap a megszületés dátumától, a halva született gyermek esetébe;

c) 24 óra, az elhalálozás dátumától, az élve született, a 30 napos határidőn belül meghalt gyermek esetébe;

d) 30 nap, a talált vagy a szülészeteken/az egészségügyi egységekben az anyja által elhagyott, egy év alatti gyermek esetébe.

A halva született gyermeknek, csak a születési okiratot állítják ki.

A születési okiratnak a kiállítása, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az anyakönyvi okiratokra vonatkozó 119/1996. sz. Törvény 16. cikkely által előírt személyek szóbeli nyilatkozata alapján történik, azaz:

 • a szülők közül bárki; abban az esetben, amikor bizonyos okokból nem tudják bejelenteni a gyermek születését, ez a kötelezettség át hárul:
  • az orvosra;
  • a születésnél jelen levő személyekre;
  • a szociális asszisztensre;
  • annak az egészségügyi egységnek a szociális asszisztensi teendőkkel felruházott személyzetére, ahol a születés megtörtént;
   • bármely személyre, aki tudomást vett a szülésről.

I. A születés beiktatásához szükséges dokumentumok:

  • a születést megállapító orvosi bizonyítvány;
  • az anyának és/vagy a nyilatkozattevőnek a személyazonosító iratai, ha a születést nem az anya jelenti be;
  • a gyermek szüleinek a házassági anyakönyvi kivonata, eredetibe és másolatba, ha meg vannak esküdve; abban az esetben, hogyha a szülők külföldön esküdtek és az nem volt átírva/bejegyezve a román anyakönyvi regiszterekbe, gyorsított eljárással átírják az anyakönyvi kivonatokat, amelyeket a külföldi hatóságok bocsátottak ki, a román anyakönyvi regiszterekbe; a gyermek születését a szülők házasságának az átírása/bejegyzése után iktatják be;
  • * a gyermeknek adott vezetéknévre vonatkozó írott nyilatkozat, abban az esetben, hogyha a szülők különböző vezetéknevet viselnek; a szülők konszenzusának hiányába, a gyámügyi bíróság határozza meg a gyermek vezetéknevét és azonnal közli a jogerős határozatát a S.P.C.L.E.P./ közigazgatási területi egység polgármesteri hivatala részére, amely iktatta a születést; a születési bizonyítványt csak a családnévnek a gyámügyi bíróság által való meghatározására vonatkozó megjegyzésnek a bejegyzése után bocsátják ki; hasonlóan járnak el abban az esetben is amikor az anyakönyvvezető elutasítja a keresztnévnek a bejegyzését, a szülők pedig nem akarnak más keresztnevet választani;
  • a házasságon kívül született gyermeknek, * elismerő nyilatkozat, amelyet a születést regisztráló anyakönyvvezető előtt kell megtenni, amelyből kitűnjön a gyermek által kapott családnév, amelyhez mellékelik az anyának az egyetértését; az elismerő nyilatkozat, a kiskorúnak a nevének a jóváhagyása nélkül, megtehető közjegyző előtt is; a kiskorú apa elismerheti a gyermeket egyedül, hogyha bizonyítja a beszámíthatóságát az elismerő nyilatkozattétel pillanatába, pszichiátriai vizsgálat elvégzésével;
  • * a gyermek lakhelyére vonatkozó nyilatkozat, hogyha a szülőknek különböző lakhelyük van; hogyha a születés nyilatkozattevő személy, nem az egyik szülő, akkor fel kell mutatni az egyik szülőnek a közjegyző előtt tett nyilatkozatát, amelyből kitűnjön a gyermek lakhelye;
  • * a gyermeknek és a szülők nemzetiségére vonatkozó nyilatkozat.

* nyilatkozatok – típusnyomtatványok, amelyek a S.P.C.L.E.P./polgármesteri hivatal székhelyén, a megbízott anyakönyvvezető előtt lesznek kitöltve.

Abban az esetben, amikor az egyik vagy mindkét szülő külföldi állampolgár, illetve állampolgárság nélküli, szükség van az említett dokumentumokra, valamint a következőkre:

  • a külföldi állampolgár vagy állampolgárság nélküli szülőnek/külföldi állampolgár vagy állampolgárság nélküli szülők útlevele, illetve a személyazonosító írat az Európai Unió tagállamainak, illetve az Európai Gazdasági Térség vagy a Svájci Konföderáció polgárának a részéről vagy esetenként, a Bevándorlásügyi Főfelügyelőség által kibocsátott személyazonosító írat, eredetibe és másolatba. Azon azonosító/utazási íratok esetében, amelyek nem tartalmaznak latin ábécé használatával bejegyzett adatokat, kérik a személyazonosító adatokat tartalmazó lapnak a hitelesített fordítását; ugyanakkor, hogyha a bemutatott külföldi dokumentumokból nem tűnik ki világosan melyik a családnév és a keresztnév, kérik az annak értelmébe, a tituláris által tett közjegyzői nyilatkozatot;
  • a szülőknek, a román anyakönyvi regiszterekbe beiktatott házassági anyakönyvi kivonata, hogyha az egyik szülő román állampolgár; hogyha mindkét szülő külföldi állampolgár a házassági bizonyítvány lesz bemutatva, eredetibe, valamint annak a hitelesített fordítása, hitelesítési záradékkal/ felülhitelesítéssel ellátva, esetenként;
  • amikor a születési nyilatkozatot egy a román nyelvet nem ismerő külföldi állampolgár teszi, illetve hallási fogyatékos vagy siket-vak személy végzi, az esemény bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat egye engedélyezett tolmács vagy esetenként egy a jelbeszédek nyelvére, illetve a siket-vak személyek speciális nyelvére engedélyezett tolmács segítségével fogják kérni.

Abban az esetben, amikor mindkét szülő 14 év alatti kiskorú, a születést megállapító orvosi bizonyítvány mellett szükség van a következőkre:

  • az anya, esetenként, az apa születési anyakönyvi kivonatára;
  • a gyermek egyik szülőjének a törvényes képviselőjének a személyazonossági irata;
  • a nyilatkozattevő személyazonossági irata, ha a születést nem a gyermek anyjának a törvényes képviselője jelenti be;
  • a beszámíthatóságot bizonyító kivizsgálás, a gyermeknek a kiskorú apa által való elismerésének a pillanatába.

II. Abba az esetbe amikor az anya nem tud felmutatni egy személyazonosító iratot, szükség van a rendőrség képviselője által összeállított, az anyának azonosító adatainak az ellenőrzésére és az anyakönyvi regiszterekben és az Országos Személynyilvántartó Regiszterben végzett ellenőrzésekre vonatkozó dokumentumra is;

III. Abban az esetben amikor az anya születése nincs regisztrálva, a születés bejelentését az említett jogszabály 16. cikkelyében előírt személyek írásba végzik el, a következő dokumentumok alapján:

  • a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a rendőrség és az egészségügyi egység képviselői által készített, az anya által nyilatkozott személyazonosságra vonatkozó jegyzőkönyv;
  • a születést megállapító orvosi bizonyítvány;
  • a nyilatkozó személyazonossági okirata;
  • abban az esetben, amikor a gyermeket nem ismeri el az apja, szükség van annak a közigazgatási területi egységnek a polgármesterének a rendeletére, ahol a születést beiktatják, a gyermek vezeték nevére és kereszt nevére vonatkozóan;
  • abban az esetben, amikor a gyermeket elismeri az apja, szükség van az elismerő nyilatkozatára, amelyből kitűnjön a gyermek által kapott családnév, amelyhez mellékelik az anyának a beleegyezése is.

IV. Amikor a születés bejelentése a törvényes határidő lejárta után történik, a születési okiratot a nyilatkozó írott kérésére állítják ki, annak a közigazgatási területi egységnek a polgármesterének az engedélyével, ahol az esemény megtörtént, valamint a megyei személynyilvántartó közösségi közszolgálatnak a hivatalos véleményezésével.

A kérést, vagy a születés beiktatására kompetens S.P.C.L.E.P./polgármesteri hivatalhoz, vagy az egyik szülőnek/regisztrálatlan nagykorú személynek a lakhelye szerinti S.P.C.L.E.P./polgármesteri hivatalhoz, illetve az érdekelt intézmény székhelye szerint, kell benyújtani.

Szükség van esetenként, az újraközölt 119/1996. sz. Törvény 14^1 cikkely (2) vagy (3) bekezdés előírt dokumentumokra, ha pedig nem létezik a születést megállapító orvosi bizonyítvány, szükség van a törvényszéki szakorvosi véleményre.

Az említett rendelkezések megfelelő módon lesznek alkalmazva abban az esetben is amikor egy román állampolgárnak a születése külföldön történt és nem volt bejegyezve, vagy a szülők személyazonosságára vonatkozó valótlan adatok voltak bejegyezve, a születésnek a bejelentése vagy a születésnek a bejegyzése pedig, az országban történik az egyik félnek a lakhelye szerinti S.P.C.L.E.P./polgármesteri hivatalnál (miután a Külügyminisztériumon keresztül, a Belügyminisztérium leellenőrzi, hogy a születés be volt iktatva külföldön).

A gyermek születésének késve végzett beiktatása, 14 éves korig az I. pont által előírt dokumentumok alapján történik, ha pedig nem létezik a születést megállapító orvosi bizonyítvány, szükség van a törvényszéki szakorvosi véleményre, a személy születésnapjára, év, hónap, nap formátumba, és a nemére vonatkozóan.

A gyermek születésének késve végzett beiktatása, 14-től 18 éves korig, bemutatásra kerülnek a 14 év alatti gyermek születésének a beiktatásához szükséges dokumentumok, valamint annak a személynek a nyilatkozata akinek a születése nem volt beiktatva és, esetenként a személynek a szüleinek a törvényes gyámjának/képviselőjének a nyilatkozata, amelyekhez mellékelnek kettő 3/4 cm-es fényképet, az utólag módosított és kiegészített 64/2016. sz. Kormányhatározattal elfogadott metodológia 20. sz. illetve a 21. sz. mellékletei szerint; a nyilatkozattétel az anyakönyvvezető/ anyakönyvvezetői feladatokat ellátó személy előtt történik.

A nagykorú személy születésének a késve végzet beiktatása

A nyilatkozattevő írott kérését a következő dokumentumok kísérik:

  • a születést megállapító orvosi bizonyítvány;
  • annak a személynek, akinek a születése nem volt beiktatva, az anyakönyvvezető/anyakönyvezési feladatokat ellátó személy jelenlétében tett nyilatkozata, amelyhez kettő 3/4 cm-es fényképet mellékelve;
  • két családtagnak, ezek hiányába, az illetőt ismerő kettő személynek, az anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozata.

Minden esetben, amikor egy nőnemű személy kéri a születésének a késve végzett beiktatását, az illető, az anyakönyvvezető/anyakönyvezési feladatokat ellátó személy jelenlétében egy nyilatkozatot tesz, amelyből kitűnjön, hogyha van gyermeke, akinek a születése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 119/1996. sz. Törvény 14^1 cikkely (4) bekezdés előírásai szerint van bejegyezve.

A talált gyermek/nagykorú születési aktájának a kiállítását annak a S.P.C.L.E.P./közigazgatási területi egységnek a polgármesteri hivatalánál végzik, amelynek a területén megtalálták a gyermeket, a következő dokumentumok alapján:

  • annak a személynek a nyilatkozata, aki megtalálta, vagy a közigazgatási területi egységnek a S.P.A.S. képviselőjének a referátuma, amelynek a területén megtalálták a gyermeket;
  • a készített jegyzőkönyv, amelyet aláírt a kompetens rendőri egységnek a képviselője, az orvos és a S.P.A.S. képviselője;
  • a polgármester által kibocsátott család- és keresztnév megállapító rendelet, arra az esetre, amikor nem ismertek a gyermek család- és keresztnevei, az újraközölt 64/2011. sz. Kormányhatározat 22. sz. melléklete által előírt modell szerint;
  • a gyermek nemére és megközelítő életkorára vonatkozó törvényszéki szakorvosi vélemény.

Az orvosi egységekben, az anya által elhagyott gyermek születési iratainak a kiállítása, a gyermek elhagyását megállapító, a D.G.A.S.P.C. képviselője, a rendőrség és az egészségügyi egység képviselője által aláírt jegyzőkönyvnek az elkészítésétől 30 napos törvényes határidő eltelte után történik, az elhagyást megállapító jegyzőkönyvnek és a következő dokumentumoknak az alapján:

  • a születést megállapító orvosi bizonyítvány;
  • annak a gyámhatósági bíróságnak, ahol a gyermeket találták, a gyorsított rendszerben végzett elhelyezési intézkedésre vonatkozó engedélyezése;
  • az anya személyazonosságára vonatkozó ellenőrzés eredményéről szóló válasza a rendőrségnek;
  • o a polgármester által kibocsátott, a vezetéknevet és keresztnevet meghatározó rendelete, abban az esetben, hogyha nem ismert a gyermek vezetékneve és keresztneve;
  • a születést bejegyző nyilatkozat.

 

2) A HÁZASSÁG BEIKTATÁSA

1. Két román állampolgár közötti házasság

2. Egy román állampolgár és egy külföldi állampolgár közötti házasság (vegyes házasság)

 

1. Két román állampolgár közötti házasság

A házassági nyilatkozatot, az egyik fél lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti S.P.C.L.E.P. vagy esetenként, polgármesteri hivatalnál személyesen, írásba kell, megtegyék a jövőbeli házastársak.

A házassági nyilatkozatot az egyik fél lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti S.P.C.L.E.P. vagy esetenként, polgármesteri hivatalnál személyesen, írásba kell, megtegyék a jövőbeli házastársak.

A házasság megköthető a S.P.C.L.E.P. vagy esetenként, a polgármesteri hivatal székhelyén kívül is, mint nyilvános kertek, parkok, múzeumok és más szabadtéri helyek, a jövőbeli házastársak kérésére, a polgármester jóváhagyásával.

A házasságot 10 nappal a házassági nyilatkozat kifüggesztése után kötik meg. A közigazgatási területi egység polgármestere, ahol a házasság megkötésre kerül, megalapozott okokból, engedélyezheti a házasság megkötését a törvényes határidő eltelte előtt.

Ha a házassági nyilatkozat megtételétől le telt 30 nap és a házasságot nem kötötték meg vagy ha a jövőbeli házastársak szeretnék módosítani az eredeti nyilatkozatot, akkor egy új házassági nyilatkozatot kell tegyenek.

A házassági nyilatkozatban a jövőbeli házastársak a következőket fogják beírni:

 • hogy nincs jogi akadálya a házasságnak;
 • a házasság alatt viselt családnevet; a jövőbeli házastársak megegyezhetnek, hogy megtartsák a házasság előtti családneveiket, hogy felvegyék bármelyikük családnevét vagy mindkettőjük családnevét; hasonlóan, az egyik házastárs megtarthatja a házasság előtti családnevét, a másik pedig viselje mindkettőjük családnevét;
 • a választott házassági vagyon rendszert; a jövőbeli házastársak, mint házassági vagyon rendszert választhatják: a törvényes életközösséget, *a vagyonmegosztást vagy *az egyezményes életközösséget;
 • a nemzetiségüket.

A házassági nyilatkozattal egyidejűleg, a jövőbeli házastársak a következő dokumentumokat fogják bemutatni:

 • a dokumentumot, amellyel igazolják a személyazonosságukat és a lakhelyüket/tartózkodási helyüket, esetenként, eredeti és másolat;
 • születési anyakönyvi kivonat, eredeti;
 • az egészségi állapotra vonatkozó orvosi bizonyítvány, amely 14 napig érvényes a kibocsátásától és amely kell tartalmazza az egyértelmű kifejezést, hogy az illető személy megházasodhat vagy nem (házasság előtti orvosi igazolás);
 • hogyha esedékes, olyan okiratok, eredeti példánya, lefordítva és hitelesítve vagy az anyakönyvvezető által hitelesítve, amelyekből kitűnjön az előző házasságnak a felbontása (a volt házastársnak a halotti anyakönyvi kivonata, születési vagy házassági anyakönyvi kivonata, a házasság felbontására vonatkozó megjegyzéssel, a végleges és jogerős maradt válási ítélet).

Abban az esetben, amikor a jövőbeli házastársak a törvényes életközösségtől eltérő házassági vagyon rendszert választanak, akkor be fogják mutatni *a közjegyző által hitelesített házassági szerződést.

A személyazonosságnak az igazolását a román állampolgárok megtehetik a személyazonossági igazolvánnyal vagy az ideiglenes személyazonossági igazolvánnyal, amely érvényesek kell, legyenek úgy a házassági nyilatkozat benyújtásakor, mint a házasság megkötésekor is.

A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok esetébe (C.R.D.S.), a személyazonosságukat az útlevelükkel igazolják, illetve a C.I.P. C.R.D.S. segítségével.

A házassági nyilatkozat kézbevételének napján, az anyakönyvvezető elrendeli annak a közzétételét, kivonatként való kifüggesztéssel, egy speciálisan erre szánt helyen, annak a polgármesteri hivatalnak a székhelyén ahol a házasság lesz megkötve, valamint az intézmény internetes oldalán.

Bármely személy ellenezheti a házasságot, hogyha létezik jogi akadálya vagy ha a törvény más követelményei nincsenek teljesítve. A házasságnak az ellenzése csak írásban történik, rámutatva a bizonyítékokra, amelyekre alapozódnak.

A házasságot csak a házassági anyakönyvi kivonattal lehet bizonyítani, amelyet az anyakönyvi okiratok regiszterében készített iratok alapján bocsátanak ki.

 

2. Egy román és egy külföldi állampolgár közötti házasság (vegyes házasság)

 

I. A külföldi állampolgárok személyazonosságának az igazolása a házasságkötéskör

Azok a külföldi állampolgárok akik Románia területén szeretnének házasságot kötni, a személyazonosságukat és a tartózkodási jogukat a következőképpen fogják bizonyítani:

a) Az Európai Uniónak vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamainak az állampolgárai: az állampolgárságuk szerinti állam által kibocsátott személyazonossági dokumentummal vagy útlevéllel;

b) A harmadik fél államaiból származó külföldi állampolgárok: az állampolgárságuk szerinti állam által kibocsátott útlevéllel, amelybe legyen bevezetve, Románia területére való belépési vízum;

c) Az állampolgárság nélküliek: az 1954. évi, a Hazátlanok statútumára vonatkozó konvenció alapján kibocsátott útlevéllel, az ideiglenes vagy permanens tartózkodási engedély kíséretébe;

d) Külföldi állampolgárok, akik Romániában egy védelmi formát kaptak: az 1951. évi Genf-i egyezmény alapján kibocsátott utazási dokumentummal vagy a kiegészítő védelmet/feltételes humanitárius védelmet szerzett külföldieknek kibocsátott utazási dokumentummal;

e) Romániában menedékért folyamodó külföldi állampolgárok: az útlevéllel, amelyet az az állam bocsátott ki, amelynek az állampolgárai, az ideiglenes személyazonossági dokumentumnak a kíséretébe;

* A külföldi rezidensek, a lakhelyüket/tartózkodási helyüket a Bevándorlásügyi Főigazgatóság (I.G.I.) által kiállított dokumentumokkal igazolják.

* A személyazonossági dokumentumok és a Románia területére való belépést engedélyező vízum érvényesek kell legyenek úgy a házassági nyilatkozatnak a benyújtásakor, mint a házasság megkötésekor.

II. A külföldi állampolgárok, a házassági akta benyújtásakor, a fentebb felsorolt dokumentumok mellett, még be kell, mutassák, az állampolgársági ország által kibocsátott vagy az illető országnak, a Romániában akkreditált diplomáciai missziója által hitelesített dokumentumot, amelyből kitűnjön, hogy a külföldi állampolgár teljesíti a saját országának a törvénye által előírt alapfeltételeket és nincs akadálya annak, hogy Romániában házasságot köthessen.

Azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekkel Romániának, polgári és családjogi szerződése/egyezménye/egyezsége van kötve, be fogják mutatni az illető ország illetékes hatóságai által kibocsátott dokumentumokat, frissen keltezve – maximum 3 hónapra a kibocsátástól, vagy tartalmazzák az érvényességi határidőt. Ezek az államok a következők: Albán Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Cseh Köztársaság, Kínai Népköztársaság, Koreai Demokratikus Népköztársaság, Horvátország, Kuba, Francia Köztársaság, Macedón Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Montenegrói Köztársaság, Mongol Népköztársaság, Lengyel Köztársaság, Orosz Föderáció, Szerb Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Magyar Köztársaság, Ukrajna.

Ezek által az országok által kibocsátott dokumentumok hitelesítési záradék és felülhitelesítés mentesek.

III. Azon országok állampolgárai, amelyeknek Romániában nincs akkreditált diplomáciai missziójuk vagy hivatásos konzuli hivataluk, a közjegyző által hitelesített, saját felelősségre tett nyilatkozatot fognak tenni, amelyből kitűnjön, hogy a külföldi vagy hontalan, jövendő házastárs, nincs meg házasodva és teljesíti a saját országának a törvénye által megkövetelt, a házasság megkötéséhez szükséges alapfeltételeket.

IV. A külföldi állampolgárok közjegyzői nyilatkozatot is fognak bemutatni, amelyből kitűnjön, hogy teljesítik a Romániában való házasságkötéshez szükséges feltételeket.

V. A házasságkötés speciális szabályozása, egy román állampolgár és a következő államok állampolgárai közötti házasságra vonatkozóan: Izrael, Norvégia, Svájc, Szaúd-Arábia, Kuvait, Németország, Ukrajna, Moldovai Köztársaság, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Cseh Köztársaság, Kuba, India, Magyarország, Georgia, Chilei Köztársaság, Spanyolország, Szlovák Köztársaság, Kanada és Marokkó, Amerikai Egyesül Államok.

További információkért forduljanak annak a közigazgatási területi egységnek a S.P.C.L.E.P./polgármesteri hivatalánál levő megbízott anyakönyvvezetőjéhez ahol a házasságkötés lesz.

VI. A Hága-i egyezményt aláíró országok által kibocsátott adminisztratív dokumentumok, kivétel az Európai Unió országai, kötelező módon hitelesítési záradékot kapnak.

VII. Azon adminisztratív dokumentumok, amelyek olyan hatóságok által voltak kibocsátva, amelyek nem ratifikálták a Hága-i egyezményt és nincs szerződésük/egyezményük/egyezségük kötve Romániával, kötelező módon felülhitelesítést kapnak, a Polgári Eljárási Törvénykönyv 1093. cikkely 2. bekezdés előírásai szerint.

FELÜLHITELESÍTÉS - a kibocsátó szerv bélyegzője mellett, az okiraton kell szerepeljen a kibocsátó országban levő Román nagykövetségnek vagy konzulátusnak, vagy a kibocsátó országnak a Romániai nagykövetségének vagy konzulátusának a bélyegzője, és mindkét esetbe, a Külügyminisztérium – Konzulügyi Főigazgatóság – Dokumentum Legalizálási Iroda bélyegzője.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
DEPARTAMENTUL CONSULAR
BIROUL LEGALIZĂRI DOCUMENTE
https://www.mae.ro/node/6869


Cím: Aleea Alexandru nr. 24, sector 1, Bucureşti
Telefon 021.319.68.75
e-mail: legalizari@mae.ro

ÜGYFÉL FOGADÁS

Hétfőtől péntekig
09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 órák között

A felülhitelesítést a kérés benyújtásának napján elvégzik.

 

VIII. Azon személyek esetében, akiknek Romániában menedékjogi státuszuk van vagy menedékjogot kértek és megkapták a román állampolgárságot, az anyakönyvi dokumentumaik hitelesítési záradék és felülhitelesítés mentesek.

IX. Amikor a jövőbeli házastársak Romániában született és más államnak a hatóságai által kibocsátott személyazonossági dokumentummal igazolják magukat, a születési bizonyítvány és az igazolásra használt dokumentum adatainak az összevetésekor pedig kitűnik, hogy módosítások léptek fel a polgári státuszban, először elvégzik a módosítások bejegyzését a születési bizonyítványba, miután átveszik a házassági nyilatkozatot.

 

3) A HALÁLESET BEJEGYZÉSE

 

Az elhalálozási okiratot a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnál vagy esetenként annál a polgármesteri hivatalnál állítják ki, amelynek a területén megtalálták a holttestet.

A haláleset bejelentésének és beiktatásának a határideje:

 • 3 nap az elhalálozás napjától, abban az esetben, hogyha az elhalálozásnak természetes okai vannak; ebbe a határidőbe bele foglalják úgy az elhalálozás napját, mint a bejelentés napját;
 • 48 óra, az elhalálozás vagy a megtalálás pillanatától számítva, amikor az elhalálozás öngyilkosság, egy baleset vagy más erőszakos okok miatt következik be, valamint egy holttestnek a megtalálásakor.

Az elhalálozási nyilatkozattal egy időbe, a nyilatkozó a következő okiratokat is benyújtja:

 • az elhalálozást megállapító orvosi bizonyítványt, a megállapítást végző orvos vagy középfokú egészségügyi személyzet által kibocsátva és aláírva, amelyben kell, szerepeljen az elhalálozás oka, rövidítések nélkül, nagybetűvel írva;
 • a születési és házassági anyakönyvi kivonat, esetenként;
 • az elhalálozott személyazonossági okirata;
 • a katonai nyilvántartási dokumentum, a katonai kötelezettségnek alávetett személyeknek.

Abban az esetben, amikor a nyilatkozattevő nem tudja felmutatnia az elhalálozott személy anyakönyvi bizonyítványát/személyazonossági okiratát, írásba fogja nyilatkozni azoknak a hiányát és az elhalálozott anyakönyvi adatait.

Amikor az elhalálozás egy öngyilkosság, egy baleset vagy más erőszakos okból következik be, valamint egy holttestnek a megtalálásának az esetében, ha azonosítva van ha nincs, a bejegyzést az elhalálozást megállapító orvosi bizonyítvány és a rendőrség vagy az ügyészség által kibocsátott igazolás alapján végzik, amelyből kitűnjön, hogy valamelyik ezek közül a hatóságok közül értesítve volt a halálesetről.

Abban az esetben, hogyha a halálesetet nem jelentették be a törvényes határidőn belül, az elhalálozási okiratnak a kiállítása csak az ügyészségnek az engedélyével történhet, a nyilatkozatot pedig írásba teszik, rámutatva a késés okaira.

Az elhalálozási okirat kiállítása, az elhalálozást bejelentő jogerős bírósági határozat alapján, hivatalból történik vagy az érdekelt személy kérésére, esetenként, a következő Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnál /közigazgatási területi egység polgármesteri hivatalánál:

 • a halottnak nyilvánított személy születési helyén;
 • a halottnak nyilvánított személy lakhelyén, abban az esetben, amikor a születési okiratot külföldi helyi hatóságok bocsátották ki;
 • az elhalálozás bírósági bejelentését kérvényező személy lakhelyén, abban az esetben, amikor az elhalálozott személynek nem ismert a születésének a helye és a lakhelye.

 

4) AZ ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIBOCSÁTÁSA

 

Az anyakönyvi kivonat, csak azoknak az állampolgároknak állítják ki, akiknek érvényes személyazonossági okiratuk/okmányuk van, úgy a kérésnek a benyújtása napján, mint a kibocsátás napján, amelyek a következők:

 • személyazonossági igazolvány vagy ideiglenes személyazonossági igazolvány, az országban, lakhellyel rendelkező román állampolgárok részére;
  • CRDS útlevél – a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok részére; hogyha az útlevél lejárt, az anyakönyvező szerv ellenőrzéseket végez a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat személynyilvántartó szerveinél, amellyel megállapítják a román állampolgár adatait, amelyekkel be van jegyezve a Személynyilvántartó Országos Regiszterbe; az anyakönyvi kivonat kibocsátása, ezeknek az ellenőrzéseknek és a lejárt útlevélnek vagy utazási okiratnak az alapján történik, esetenként;
  • az illető ország által kibocsátott személyazonossági dokumentum vagy útlevél – az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamainak, az állampolgárainak;
  • az állampolgárság szerinti ország által kibocsátott útlevél, amelybe szerepeljen a Románia területére való belépésre feljogosító vízum – a többi országok külföldi állampolgárainak.

Az országban lakhellyel rendelkező román állampolgárok esetébe, amikor anyakönyvi kivonat kibocsátását kérik és nincs érvényes személyazonossági iratuk, tanácsolva lesznek, hogy jelentkezzenek a helyi személynyilvántartó közösségi közszolgálatnál, egy ideiglenes személyazonossági igazolványnak a kibocsátásának az érdekébe. A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok esetében, akiknek az anyakönyvi kivonataik az országban vannak iktatva és román útlevelük van, amelyet elveszítettek/tőlük elloptak/megrongálódott vagy soha nem volt román útlevelük, a külföldi hatóságok által kibocsátott érvényes dokumentum alapján fogják kibocsátani a bizonyítványokat.

A születési anyakönyvi kivonatot csak az érintett személynek vagy annak a törvényes képviselőjének bocsátják ki. A 14 éven aluli kiskorúnak és a 14 év feletti kiskorúnak, akiknek soha nem volt személyazonossági okiratuk, a születési anyakönyvi kivonatukat a szülők vagy a törvényes képviselők kérésére bocsátják ki. A gondnokság alá helyezett személyeknek a születési anyakönyvi kivonatot a törvényes képviselőjük kérésére bocsátják ki. A személyazonossági okirattal rendelkező, 14 év feletti kiskorú, a saját nevükbe fogják kérni, a születési anyakönyvi kivonat kibocsátását.

A házassági anyakönyvi kivonatot ki lehet bocsátani az egyik házastársnak, vagy kérésre mindkét házastársnak. A túlélő házastársnak vagy válás esetén, megalapozott okokból, kibocsáthatnak a megfelelő megjegyzésekkel ellátott házassági anyakönyvi kivonatot. A halotti anyakönyvi kivonatot, az elhalálozott családtagjainak (házastárs és gyermekek, az elhalálozott rokonai, negyed fokig beleértve) vagy más jogosult személyeknek (hagyaték alapján meghatározott személyek, vagy akik a törvény szerint kötelesek rendelkezni a temetkezésre vonatkozóan – szerződéssel alkalmazottak).

Az anyakönyvi kivonatokat kibocsáthatják más felhatalmazott személyeknek is különleges meghatalmazással, valamint az érintettek vagy azoknak a törvényes képviselőik által meghatalmazott ügyvédeknek, az ügyvédi meghatalmazás alapján.

Az anyakönyvi kivonatok kibocsátási kérése benyújtható úgy a beiktatott okiratokat tartalmazó regisztert megőrző Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnál/polgármesteri hivatalnál, mint a kérelmező lakhelye/tartózkodási helye szerinti a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnál/polgármesteri hivatalnál.

A Románia területén lakhellyel rendelkező román állampolgárok vagy állampolgárság nélküli személyek esetében, akiknek az anyakönyvi okirataikat a román regiszterekbe iktatták, a román állampolgárokkal azonos módon bocsátják ki az anyakönyvi bizonyítványaikat. Ha az okirat titulárisa megváltoztatta külföldön a családnevét és/vagy a keresztnevét, az a megjegyzés pedig nincs bejegyezve az okirat széljegyzékébe, a kérvényhez mellékelni kell az útlevél másolatát, valamint a dokumentum másolatát a fordításával együtt, amelyből kitűnjön a névváltoztatás.

 

5) AZ ANYAKÖNYVI OKIRATOK TÖBBNYELVŰ KIVONATAINAK A KIBOCSÁTÁSA

 

A román hatóságok által kibocsátott, születésre, házasságra vagy halálesetre vonatkozó, anyakönyvi okiratok többnyelvű kivonatai, olyan dokumentumok, amelyeknek ugyanolyan bizonyító erejük van, mint az anyakönyvi bizonyítványoknak és a titulárisok és a jogosult személyek által vannak használva a 16. sz. Konvenció tagállamainak a külföldi hatóságaival kapcsolatban (A Bécsi Konvenciót aláíró államok listája), valamint Románia nagykövetségein és konzuli hivatalaiban, kivételt képez az a helyzet, amikor az eredeti anyakönyvi bizonyítványnak a felmutatása ezen hatóságoknak, kifejezetten elő van írva az érvényben levő törvényes rendelkezésekben.

A konvenciónak, Romániától eltérő, tagállamainak, a kompetens hatóságai által kibocsátott többnyelvű kivonatok, el vannak ismerve a román hatóságok és intézmények által fordítás, hitelesítési záradék vagy más azonos értékű formalitások nélkül.

A többnyelvű kivonatok kibocsátására vonatkozó kérés benyújtható a helyi személynyilvántartó közösségi közszolgálatoknak vagy esetenként, a közigazgatási területi egységnek:

a) amely őrzi az anyakönyvi okiratot;

b) amely körzetében van a kérvényező lakhelye/tartózkodási helye.

A születésre és/vagy házasságra vonatkozó anyakönyvi okiratok többnyelvű kivonatait, a titulárisoknak vagy azok törvényes képviselőiknek bocsátják ki, a halálesetre vonatkozó többnyelvű kivonatokat pedig a családtagoknak vagy a jogosult személyeknek bocsátják ki.

A többnyelvű kivonatokat, más (közjegyzői vagy konzuli) különleges meghatalmazással, eredeti példánnyal meghatalmazott személynek is kibocsátható.

A többnyelvű kivonatokat csak azon állampolgároknak bocsátják ki, akiknek érvényes személyazonosító okiratuk/dokumentumuk van, úgy a kérvény benyújtásakor, mint a kibocsátáskor, amelyek lehetnek:

 • személyazonossági igazolvány/személyazonossági kártya vagy ideiglenes személyazonossági igazolvány, az országban lakhellyel rendelkező román állampolgároknak; a 14 éven felüli kiskorúaknak, ha van, ha nincs személyazonossági okiratuk, joguk van saját nevükbe kérni és kapni többnyelvű születési vagy házassági kivonatokat, az egyik szülő vagy a gyám által támogatva, aki aláírja a többnyelvű másolat kibocsátási kérelmet;
 • érvényes útlevél – a külföldön lakó román állampolgároknak és a Romániában beiktatott anyakönyvi okiratokkal rendelkező külföldieknek;
 • az illető állam által kibocsátott személyazonosító dokumentum vagy útlevél – az Európai Unió és a Svájci Konföderáció tagállamainak az állampolgárai részére;
 • a New Yorkban 1954. szeptember 28.-án elfogadott, a hontalanok statútumára vonatkozó Konvenció alapján kibocsátott, amelyhez Románia a 362/2005. sz. Törvénnyel csatlakozott, ideiglenes vagy hosszútávú tartózkodási engedély, illetve esetenként útlevél – azoknak a hontalanoknak, akiknek az anyakönyvi okirataik Romániában vannak iktatva.

Kérésre, a kérvényezőknek egyszerre több többnyelvű kivonatot kibocsáthatnak, ugyanazon anyakönyvi okirat alapján.

 

A Bukarest-i SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ ÉS ADATBÁZIS KEZELŐ IGAZGATÓSÁG, a Központi anyakönyvvezetői szolgálaton keresztül, a többnyelvű kivonatok beszerzésének érdekébe intézkedéseket foganatosít, a következő természetes személy kategóriák kérésére:

a) a Romániában akkreditált külföldi követségekhez vagy konzuli hivatalokhoz folyamodott külföldieknek és akik anyakönyvezési okirataik és cselekedeteik Romániában történtek és iktatva voltak;

b) külföldön lakó vagy tartózkodó román állampolgárok, akik a Román nagykövetségekhez és konzuli hivatalokhoz vagy a Belügyminisztériumhoz folyamodtak;

c) hazátlanok, akik a Román nagykövetségekhez és konzuli hivatalokhoz vagy a Belügyminisztériumhoz folyamodtak és akik anyakönyvezési okirataik és cselekedeteik Romániában történtek és iktatva voltak.

 

A Bukarest-i SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ ÉS ADATBÁZIS KEZELŐ IGAZGATÓSÁG a fentebb említett személyeknek, többnyelvű kivonatok beszerzési kérvényeit átveheti a következő intézmények közvetítésével:

a) Romániában akkreditált követségek és konzuli hivatalok, az illető állam által képviselt állampolgárnak;

b) Románia nagykövetségek és konzuli hivatalok, a külföldön lakó vagy tartózkodó román állampolgároknak és hontalanoknak;

c) Belügyminisztérium, a külföldön lakó vagy tartózkodó román állampolgároknak és hontalanoknak, akik közvetlen folyamodtak ehhez az intézményhez.

 

A Bécsi Konvenciót aláíró államok listája

 

6) AZ ANYAKÖNYVI BIZONYÍTVÁNYOK ÁTÍRATÁSA/BEIKTATÁSA

 

a)  A KÜLFÖLDÖN SZERZETT ANYAKÖNYVI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KIVONATOK ÁTÍRATÁSA

A külföldi hatóságok által, román állampolgárok részére kibocsátott anyakönyvi okiratok, kötelezően ÁTÍRATÓDNAK a román anyakönyvi regiszterekbe, 6 hónapra a külföldről való hazatéréstől vagy az anyakönyvi bizonyítványnak vagy kivonatnak, a külföldről való átvételétől.

A külföldről kapott anyakönyvi bizonyítványok vagy kivonatok ÁTÍRATÁSA, a román állampolgárok részére, a kérvényező lakhelye szerinti közigazgatási területi egység polgármesterének az engedélyével történik, a Megyei személynyilvántartó közösségi közszolgálat előzetes beleegyezésével.

Az átíratási kérelmeket sajátnévre szólóan vagy hitelesített, hitelesítési záradékkal vagy felülhitelesítéssel ellátott, speciális felhatalmazással rendelkező megbízotton keresztül végzik, esetenként, és a kérvényező lakhelye szerinti Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak vagy közigazgatási területi egységnek küldik meg, a polgármester hagyja jóvá, miután megszerezték a Megyei Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak az előzetes véleményezését.

A 14 évet betöltött kiskorúak, saját nevükbe kérelmezik a születési bizonyítványok átíratását, az egyik szülő vagy a gyám által asszisztálva, esetenként, illetve speciális felhatalmazással rendelkező megbízotton keresztül (kivételt képez a román állampolgárságnak a visszavételének vagy odaítélésének az eseteit); abban az esetben amikor a szülőknek különböző lakhelyeik vannak, a kompetens Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat/polgármesteri hivatal, a születési bizonyítvány átírására vonatkozóan, bármelyik lehet a kiskorú szüleinek a lakhelyeinek megfelelően.

Azon személyeknek, akik nem töltötték be 18. évet, akiknek a szüleik lakhelye külföldön van, a születési bizonyítványok átíratási kérvényét, annak a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak/polgármesteri hivatalnak kell benyújtani, ahol az utolsó lakhelyük volt a szülőknek Romániában, ha külön lakhelyük volt, akkor pedig, valamelyik szülőnek az utolsó lakhelye szerint.

A külföldi lakhellyel rendelkező 18 éven felüli román állampolgárok, a kérvényt az országban levő utolsó lakhely szerinti polgármesteri hivatalnak kell címezni, ha pedig nem volt lakhelyük Romániában (kivéve azokat akik visszavették vagy meg kapták a román állampolgárságot, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 21/1991. sz. Törvény 10. és 11. cikkely alapján) Bukarest municípium 1 kerületének a polgármesterének lesz címezve.

*Azok az állampolgárok, akik visszavették vagy meg kapták a román állampolgárságot, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 21/1991. sz. Törvény 10. és 11. cikkely alapján és akiknek soha nem volt lakhelyük Romániában, az átíratási kérelmüket a következőképpen fogják címezni:

 • Bukarest municípium kerületeinek, a polgármestereinek;
 • a megyeszékhely polgármestereinek.

*Ezekben az esetekben az anyakönyvi bizonyítványok/kivonatok/többnyelvű anyakönyvi kivonatok átíratási/beiktatási kéréseket csak SZEMÉLYESEN a tituláris vagy azoknak a törvényes képviselőik nyújthatják be, a Romániával szembeni hűségeskü letételétől számított 90 napos határidőn belül.

A kiskorúak részére az átíratási/beiktatási kérelmet benyújthatja az egyik szülő vagy esetenként a törvényes képviselő, akik betöltötték a 14. évet pedig kérhetik azt személyesen is.

Azok az állampolgárok, akik visszavették vagy meg kapták a román állampolgárságot és akiknek lakhelyük volt Romániában, az anyakönyvi bizonyítványok/kivonatok/többnyelvű anyakönyvi kivonatok átíratási kéréseiket, annak a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak/közigazgatási területi egység polgármesteri hivatalának nyújtják be:

 • ahol az utolsó lakhelyük volt, a román állampolgárság elvesztése előtt;
 • ahol laktak a román állampolgárság megszerzése előtt, amint be van jegyezve a vándorlásügyi szervek által kibocsátott dokumentumba (a Vándorlásügyi Főfelügyelőség által kibocsátott hosszútávú tartózkodási engedély).

A házassági bizonyítványnak az átíratásának esetében, a kérést a házastársak közös lakhelye szerinti közigazgatási területi egység polgármesterének kell címezni, ha pedig a házastársaknak különböző lakhelyük van, akkor a két lakhelyük szerinti bármelyi polgármesteri hivatalhoz.

A halotti bizonyítvány átíratásának esetében, a kérést a kérelmező lakhelye szerinti közigazgatási területi egység polgármesterének kell címezi vagy az elhalálozott személynek, az országban levő utolsó lakhelye szerinti közigazgatási területi egységnek a polgármesterének.

 

Az átíratási kérelmet a következő dokumentumok kísérik:

 

  • a külföldi hatóságok által kibocsátott anyakönyvi bizonyítvány vagy másolat, a hitelesítési záradékra vagy a felülhitelesítésre vonatkozó törvényes előírások betartásával, esetenként az eredeti, másolat és hitelesített fordítás;
  • a személyazonossági okirat vagy az útlevél, esetenként (tituláris/kérvényező);
  • a születési bizonyítványok átíratásának esetében, mellékelve lesznek a szülők születési és/vagy házassági bizonyítványaik;
  • a kiskorú lakhelyére vonatkozó átírást kérelmező szülőnek a nyilatkozata, a különböző lakhellyel rendelkező szülők esetében, amelyet a delegált anyakönyvvezető előtt tesznek; ha az átíratást felhatalmazott személyen keresztül kérik, mellékelve lesz a szülőnek a közjegyző előtt tett nyilatkozata, a kiskorúnak a lakhelyére vonatkozóan;
  • a házassági bizonyítványok átíratásának esetében, mellékelve lesznek a házastársak születési bizonyítványaik másolata;
  • abban az esetben, ha a külföldön szerzett házassági bizonyítványban nem említik meg a házastársak által viselt vezetéknevet, hitelesített nyilatkozatokat kell mellékelni a román állampolgár házastárs részéről vagy mindkét román állampolgár házastárs részéről, a házasságkötés után viselt vezetéknévre vonatkozóan. A nyilatkozat tétel, történhet egy közjegyző előtt az országban, vagy Románia külföldi nagykövetségén vagy konzuli hivatalában, vagy egy külföldi közjegyzőnél, amely esetben a Hágai Konvenció szerinti hitelesítési záradékkal kell, legyen ellátva;
  • a tituláris vagy a törvényes képviselő által, a delegált anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozat, amelyből kitűnjön, nem létezik más átírt/bejegyezett vagy rekonstruált okirat; abban az esetben, hogyha az átíratást felhatalmazott személyen keresztül kérik, mellékelni fogják a felhatalmazó személynek a közjegyzői nyilatkozatát arra tényre vonatkozóan;
  • mindkét házastárs közjegyzői nyilatkozata, amelyből kitűnjön a házasság hatásaira alkalmazandó törvény, román vagy külföldi, esetenként, abban az esetben, hogyha a házassági bizonyítványban/kivonatban nincs megjegyezve a választott házassági rendszer (a 2011.10.01. után kötött házasságok, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény érvénybe lépésének az időpontja):
   • abban az esetben, amikor a román törvény az alkalmazandó törvény, nyilatkozatba foglalandó a választott házassági rendszer is, a törvényes vagyonközösség, a javak különválasztása, konvencionális vagyonközösség, az utolsó két esetben be kell mutatnia a közjegyző által hitelesített házassági konvenciót is;
   • abban az esetben, hogyha az alkalmazandó törvény a külföldi törvény és ugyanakkor bemutatnak egy házassági konvenciót, amelyet külföldön kötöttek meg, az el kell, legyen látva hitelesítési záradékkal vagy felülhitelesítéssel, esetenként;
  • az Állampolgárság Országos Hatósága vagy külföldi román hatóság, követség vagy konzulátus, által kibocsátott állampolgársági bizonyítvány.

Az anyakönyvi bizonyítványokat vagy kivonatokat, valamint ezeknek a fordításait, ha külföldön voltak készítve, kötelező módon hitelesítési záradékkal vagy felülhitelesítéssel lesznek ellátva, esetenként, kivételt képezve:

 • azok, amelyek olyan államok által voltak kibocsátva, amelyeknek Romániával jogi támogatási protokolljuk, konvenciójuk vagy egyezményük van, amelyek előírják a hitelesítési záradék vagy felülhitelesítés mentességet;
 • azok, amelyeket az Európai Unió tagállamai bocsátottak ki, az UE1191/2016. Szabályzat szerint (minden esetben a többnyelvű standard nyomtatványok kíséretébe).

Azon állampolgárok, akiknek az anyakönyvi okirataik, olyan településekben voltak bejegyezve, amelyek Romániához tartóztak, jelenleg pedig ezek a települések más államok területeihez tartóznak, kérhetik a törvény szerint, az anyakönyvi okiratok kiállítását, azon a Helyi Személyazonossági Közösségi Közszolgálatnál vagy, esetenként, közigazgatási területi egység polgármesteri hivatalánál, amelynek a területén lakik a kérvényező, a Nemzeti Irattárban őrzött anyakönyvi okirat kivonata alapján.

 

b) A KÜLFÖLDI HATÓSÁGOK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ANYAKÖNYVI BIZONYÍTVÁNYOKNAK, ROMÁNIÁNAK NAGYKÖVETSÉGEIN VAGY HIVATÁSOS KONZULI HIVATALAIBAN, A ROMÁN ANYAKÖNYVI REGISZTEREKBE VALÓ BEJEGYZÉSE

A külföldön tartózkodó román állampolgárok, kérhetik az őket illető, a külföldi hatóságok által kibocsátott anyakönyvi bizonyítványok és kivonatok bejegyzését, Románia diplomáciai képviseleteinek vagy a hivatásos konzuli hivatalokon vezetett, román anyakönyvi regiszterekbe, abban az esetben, hogyha az anyakönyvi okiratnak vagy ténynek a bejegyzése előzetesen már megtörtént, a tartózkodási hely szerinti állam hatóságainál; a bejegyzést a diplomácia képviselet vagy a konzuli hivatal vezetőjének az engedélyével végzik, az elutasítása pedig megindokolandó.

A román anyakönyvi regiszterekbe való bejegyzési kérelmet, Románia diplomáciai képviseleteinél vagy hivatásos konzuli hivatalainál kell, abban az országban ahol a bejegyzést végezték, illetve abban az országban, amelyhez tartózik az illető konzuli körzet.

A kérelmet a fentebb említett dokumentumok kísérik.

A születési bizonyítványok/kivonatok beiktatásához, Románia diplomáciai képviseleteinek vagy hivatásos konzuli hivatalainak az anyakönyvi regisztereibe, a kérést valamelyik szülő nyújtja be, vagy a 14. életévét betöltött kiskorú, valamelyik szülő által kísérve, vagy esetenként, a gyám által, illetve speciális felhatalmazással rendelkező meghatalmazott által.

A házassági bizonyítványok/kivonatok bejegyzésének érdekébe, a kérést a román állampolgár házastárs fogja benyújtani a saját nevébe vagy speciális felhatalmazással rendelkező meghatalmazott személy által; az okirat kiállítása csak akkor lehetséges, ha megállapították, hogy a román állampolgár házastársnak be van jegyezve minden egyes, a polgári státuszában történt változás; annak az igazolása, a román hatóságok által kibocsátott, az összes megjegyzéssel ellátott születési vagy esetenként házassági bizonyítvány.

A halotti bizonyítványok/kivonatok bejegyzéséhez, a kérést a család valamelyik tagja fogja benyújtani vagy egy másik jogosult személy.

A bizonyítványok/kivonatok, valamint a speciális felhatalmazás el kell legyenek látva hitelesítési záradékkal vagy a kompetens hatóságok kell hitelesítsék, a helyi gyakorlat szerint (Az EU 2016/1191 Szabályzat tartalmára vonatkozó tájékoztató).

 

7) A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ ORSZÁGOS REGISZTERBE BEJEGYZETT LAKHELYRE VONATKOZÓ BIZONYÍTVÁNYOK KIBOCSÁTÁSA

A Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság, bizonyítványokat bocsát ki a Személynyilvántartó Országos Regiszterbe bejegyzett lakhelyre vonatkozóan, amelyeket külföldön fognak használni, a román állampolgárok egyes jogainak az értékesítésének vagy az érdekeiknek a megvédésének a céljával. Ezeknek a kibocsátási kéréseit, a Megyei személynyilvántartó közösségi közszolgálatnál (Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság), a tituláris lakhelye szerinti helyi személynyilvántartó közösségi közszolgálatnál vagy a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság székhelyén lehet benyújtani, a személyazonossági okirat kíséretébe.

A bizonyítvány kibocsátási kérelmet csak saját nevébe fogalmazhatja meg a tituláris vagy az országban közjegyzői hitelesítéssel ellátott speciális felhatalmazással meghatalmazott személy által, külföldön pedig, Romániának a tartózkodási állam szerinti, diplomáciai képviselet vagy konzuli hivatal által hitelesítve. A külföldön, a külföldi közjegyzők előtt íródott meghatalmazások kötelező módon el lesznek látva hitelesítési záradékkal vagy felülhitelesítéssel, esetenként, kivételt képez azon államok által, amelyekkel Romániának jogi segédletre vonatkozó protokollja, konvenciója vagy egyezménye van, amelyek előírják a hitelesítési záradék vagy felülhitelesítés mentességet.

 • Típuskérés, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak címzett, a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó bizonyítványnak a kibocsátásának érdekébe
 • Típuskérés, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak címzett, a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó bizonyítványnak a kibocsátásának érdekébe, meghatalmazott által való benyújtásának esetébe
 • Típuskérés, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak címzett, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak, a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó kérésnek az felterjesztésének az érdekébe
 • Típuskérés, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak címzett, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak, a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó kérésnek az felterjesztésének az érdekébe, meghatalmazott által való benyújtásának esetébe
 • Típuskérés, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak címzett, a többnyelvű, standard nyomtatvány kibocsátásának az érdekébe, amely a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó bizonyítványt kísérje
 • Típuskérés, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak címzett, a többnyelvű, standard nyomtatvány kibocsátásának az érdekébe, amely a Személynyilvántartó Országos Regiszterben nyilvántartott lakhelyre vonatkozó bizonyítványt kísérje, meghatalmazott által való benyújtásának esetébe

 

8) AZ ADMINISZTRATÍV ÚTON TÖRTÉNŐ NÉVVÁLTOZTATÁSI ELJÁRÁS

 

Az utólag módosított és kiegészített, 323/2003. sz. Törvénnyel jóváhagyott, a családnév és/vagy a keresztnév adminisztratív úton történő megszerzésére és módosítására vonatkozó 41/2003. Kormányrendelet által van szabályozva.

Az a személy, aki a nevének adminisztratív úton történő módosítását kérvényezi, a lakhelye szerinti Helyi Személyazonossági Közösségi Közszolgálatnak, vagy esetenként, polgármesteri hivatalnak címez egy kérést, saját nevébe vagy speciális felhatalmazással illetve ügyvédi felhatalmazással rendelkező meghatalmazott által.

A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok, a Romániában az utolsó lakhelyük szerinti, Helyi Személyazonossági Közösségi Közszolgálatnál, vagy esetenként, közigazgatási területi egység polgármesteri hivatalnál nyújtják be a kérést, ha pedig nem volt lakhelyük az országban, a Bukarest-i 1. kerület – Anyakönyvezési Igazgatóságnál.

A névmódosítási kérést meg kell indokolni és a következő okiratok fogják kísérni:

 • a névmódosítást kérvényező személynek az anyakönyvi bizonyítványainak a másolatai;
 • egy példány, Románia Hivatalos Közlönye, III. részéből, amelyben közzé volt téve a névmódosítási kérelem, olyan példány, amelynek a közlésétől nem telt el több mint egy év;
 • a házasság alatt viselt családnév módosítása esetén, a másik házastársnak a hitelesített beleegyezése;
 • a gyámhatóság jóváhagyási döntésének a másolata, a 41/2003. sz. Kormányhatározat 7. cikkely által előírt esetekben*;
 • a kérelmezőnek, a kérés benyújtásának napján érvényes, erkölcsi bizonyítványa (beleértve a 14 év feletti kiskorúaknak);
 • a kérelmezőnek, a kérés benyújtásának napján érvényes, adóügyi bizonyítványa;
 • bármely olyan okirat, amelyet a kérvényező szükségesnek gondol.

A külföldön lakó román állampolgárok, az adóügyi bizonyítvány helyett, egy a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot mellékelnek, amelyből kitűnjön, hogy az illető személynek nincsenek tartózásai a román állammal szemben.

A névváltoztatási kérelmet megalapozottnak tekintik a következő esetekben:

a) amikor a név lefordítva vagy más módon átalakítva illetlen vagy abszurd kifejezésekből áll;
b) amikor az illető személy, a szakmai gyakorlata alatt, azt a nevet használta, amelyet meg akar szerezni, igazolva azt, valamint a tényt, hogy a társadalom az alatt a név alatt ismeri;
c) amikor az anyakönyvvezető figyelmetlensége, illetve az e téren érvényes törvényes szabályozások nem ismerése miatt, az anyakönyvi regiszterekbe téves bejegyzéseket végeztek, illetve elírt névvel rendelkező anyakönyvi bizonyítványokat bocsátottak ki, amelyek alapján más okiratokat is adtak ki;
d) amikor az illető személynek a családneve vagy a keresztneve többszavas, általában összevonva és azoknak a megváltoztatását szeretné;
e) amikor az illető személy egy külföldről származó családnevet visel és kéri, hogy egy román nevet viselhessen;
f) amikor a személy megváltoztatta a külföldi eredetű nevét egy román névre, adminisztratív úton és szeretné vissza venni a születésekor kapott nevet;
g) amikor a szülők megváltoztatták a nevüket adminisztratív úton, a gyermekek pedig kérelmezik, hogy a szülők közös családi nevét viselhessék;
h) amikor az illető személy kérelmezi, hogy a család többi tagjával azonos családnevet viseljen, név, amelyet örökbe vétel következtében, házasságkor a név megtartásával, a származás meghatározásával vagy korábban jóváhagyott adminisztratív úton történő névváltoztatásokkor kapott;
i) amikor a házasságkötésük alkalmával a házastársak megegyeztek, hogy a kombinált családnevet viseljék és mindenikük kéri az adminisztratív úton való módosítását, az egyiküknek a születésekor kapott család neve mellett döntve vagy a házasság előtt viselt névhez térnek vissza;
j) amikor az illető személy bizonyítja, hogy a születés beiktatása után volt elismerve a szülő által, viszont nem kereste meg a bíróságot azon személy nevének a viselésének az engedélyezésének érdekébe, még éltében, nem létezik más lehetőség a szülőnek a nevének a felvételére csak adminisztratív úton;
k) amikor a viselt keresztnév az ellenkező nemre jellemző;
l) amikor az illető személynek jogerős és végleges bírói határozattal engedélyezték a nemének a módosítását és kéri egy megfelelő keresztnévnek a viselését, felmutatva egy törvényszéki szakorvosi okiratot, amelyből kitűnjön a neme;
m) más, megalapozottan alátámasztott, hasonló eset.

Hasonlóan megalapozottnak tekintik a névváltoztatási kérelmeket a következő esetekben is:

a) amikor az illető személy örökbefogadott egy kiskorút és szeretné, ha egy más keresztnevet vizelne;
b) amikor a házasság, az egyik házastársnak a halálával vagy bíróságilag halottá nyilvánítással végződik, az életben maradt házastárs pedig kéri a házasság előtti vagy a születéskor kapott családnévnek a visszavételét;
c) amikor a válás következtében, az egyik volt házastárs visszaveszi az azelőtt viselt családnevet, amely egy másik, ugyancsak válással végződő házasságból származik és a születéskor kapott családnevet szeretné viselni;
d) amikor az egyik házastársnak a halálával vagy bíróságilag halottá nyilvánítással végződő házasság megszűnésének következtében a másik házastárs újabb házasságot köt és ennek a házasságnak a felbontásának következtében, az illető a születéskor kapott családnevet szeretné viselni;
e) amikor a volt házastárs szeretné a házasság alatti családnevet viselni, ahhoz, hogy közös neve legyen a nevelésre és oktatásra rábízott gyermekekkel, a volt házastársnak a hiteles formában tett beleegyezésével;
f) amikor a szülők elváltak, az arra a szülőre, aki visszavette a házasság előtt viselt családnevet, a nevelésre és oktatásra rábízott gyermekek pedig, kérik, hogy annak a családnevét viseljék;
g) amikor felbontották egy magházasodott személy örökbefogadását, amelynek kiskorú gyermekeik vannak és az örökbefogadás felbontásának következtében az illető személy visszaveszi az örökbefogadás előtti családnevét;
h) amikor az egyik házastárs, a házasságkötéskor felvette a másik házastársnak a családnevét, név, amelyet az illető személy örökbefogadás útján kapott, a házasság megkötése után pedig, megtörténik az örökbefogadásnak a felbontása.

* 41/2003. sz. Kormányrendelet

A kiskorú részére, a névváltoztatási kérelem a szülő, vagy, a gyámhatóság beleegyezésével a gyám által lesz benyújtva. Ha szülők nem egyeznek ki a névváltoztatásra vonatkozóan, a gyámhatóság fog dönteni. Ha a kérést az egyik szülő nyújtja be, szükség van a másik szülőnek a hiteles formában tett beleegyezésére. A beleegyezésre nincs szükség, hogyha a másik szülő gondnokság alá helyezett vagy bíróságilag eltűntté van nyilvánítva.

Amikor a kiskorú eltöltötte a 14. életévét a kérelmet ő is alá kell írja.

A gondnokság alá helyezett személy részére, a névváltoztatási kérelmet a gyám nyújtja be, a gyámhivatal beleegyezésével. Abban az esetben, amikor a gyermek szülei elhaláloztak, nem ismertek, gondnokság alá helyezettek, bíróságilag halottá vagy eltűntnek nyilvánítottak, illetve elvesztették a szülői jogaik gyakorlását és nem rendelték el a gyámságot, abban az esetben, amikor a gyermeket jogerős bírósági határozattal elhagyottnak nyilvánították, valamint a bíróság nem határozott a gyermeknek egy családnak vagy személynek való odaítélésével kapcsolatban, a törvény értelmében, a kiskorú névváltoztatásának a kérelmét a megyei tanácsnak alárendelt, vagy esetenként, a municípiumi, városi, községi, illetve Bukarest municípium kerületi, gyermekvédelemre szakosodott közszolgálat nyújtja be.

 

 

9) A ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK ÁLTAL, KÜLFÖLDÖN VÉGZETT, A CSALÁDNÉV ÉS/VAGY A KERESZTNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK BEJEGYZÉSE A ROMÁN ANYAKÖNYVI OKIRATOKBA

 

A külföldön tartózkodó román állampolgárok anyakönyveiben fellépő módosításokat a megbízott anyakönyvvezető jegyzi be, az anyakönyvi okiratok margójegyzeteiként, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak a jóváhagyásával.

A megjegyzéseknek a bejegyzése, a tartózkodási hely szerinti, Román diplomáciai misszióknak vagy hivatásos konzuli hivataloknak vagy a kérelmezők anyakönyvi okiratait megőrző Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak/polgármesteri hivataloknak címzett, saját nevükbe vagy speciális meghatalmazással, illetve ügyvédi meghatalmazással felhatalmazott személy által benyújtott kérések alapján történik. A meghatalmazásban szükséges kifejezetten megjegyezni, hogy a meghatalmazott személy képviseli a kérelmezőket, úgy a dokumentumok benyújtásában, mint az új bizonyítványoknak az átvételekor, azon anyakönyvi hivataloknál, ahol azoknak az anyakönyvi okiratok be vannak jegyezve.

A kérést a következő dokumentumok kísérik:

1.  a családnév és/vagy keresztnév megváltoztatási dokumentum, amelyet a külföldi hatóságok adtak ki, eredeti és másolatok (egy másolat marad a kéréssel és egy-egy másolat minden bizonyítványhoz, amelyek megváltoztatásra kerülnek);
2. a dokumentum hitelesített fordítása, eredeti és másolatok (egy másolat marad a kérésnél és egy-egy másolat a megváltoztatásra kerülő bizonyítványok kibocsátásának alapját képező okiratok mellé); a fordítást egy hazai közjegyzőnél, a tartózkodási ország szerinti Román diplomáciai missziónál vagy hivatásos konzuli hivatalnál vagy egy külföldi közjegyzőnél végzik, betartva a hitelesítési záradékra vagy felülhitelesítésre vonatkozó törvényes előírásokat, esetenként;
3. az illető személy születési és/vagy házassági bizonyítványának a másolata, amelyre kérik a megjegyzésnek a beiktatását;
4.  a személyazonosságot igazoló dokumentum, eredeti és másolat (külföldi útlevél, román útlevél, hogyha esedékes.

Abban az esetben, amikor a kérvényezőnek csak az új névre, a külföldi hatóságok által, kibocsátott útlevele van anélkül, hogy a tulajdonában lenne a külföldi családnév és/vagy keresztnév megváltoztatási közigazgatási okiratnak (közjegyzői, bíróság, esetenként), az utólag módosított és kiegészített, 323/2003. sz. Törvénnyel jóváhagyott, a természetes személyek nevének adminisztratív úton történő megszerzésére és megváltoztatására vonatkozó 41/2003. sz. Kormányrendelet 4. cikkely (2) bekezdés b) és e) betűk előírásai alkalmazandók.

 

10) A KÜLFÖLDÖN KIMONDOTT VÁLÁSI HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEKNEK A ROMÁN ANYAKÖNYVI OKIRATOKBA VALÓ BEJEGYZÉSE

 

A kéréseket, amelyekkel kérelmezik a házassági és a házasság felbontási megjegyzések bejegyzését, annak a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak/polgármesteri hivatalnak kell megküldeni, amelyik a kérelmező házastárs születési okiratát őrzi. Abban az esetben, amikor a házasságot Romániában jegyezték, a házasság felbontási megjegyzés bejegyzési kérelmét, annak a Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálatnak/polgármesteri hivatalnak kell megküldeni, ahol a házassági okiratot őrzik.

Minden válási döntést (bírósági határozatok, a közigazgatási és vallási hatóságok által kibocsátott döntések), amelyeket a harmadik államok mondtak ki (az EU térségen és azon kívüliek, amelyekkel Romániának szerződéseik/konvencióik vannak megkötve) el lesznek ismerve a kompetens törvényszékek által és be lesznek iktatva a román anyakönyvi regiszterekbe a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak a véleményezése nélkül.

Ebben az esetben, a kérvényt a külföldi határozat és annak a fordítása kíséri, másolatba, a Romániai kompetens bíróság által kimondott elismerő határozat, véglegesen és jogerősen, eredetibe, valamint a válási megjegyzés beiktatását kérvényező házastársnak/házastársaknak a közjegyzői nyilatkozata, amelyből kitűnjön a név, amelyet fog/fognak viselni a válás után, abban az esetben, amikor az nem tűnik ki az ítéletből.

A Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnak a véleményezését, az EU térségbeli államokban és azon államokban kimondott határozatoknak megjegyzésként az anyakönyvi okiratoknak a széljegyzékeibe való bejegyzésének érdekébe kérik, amelyekkel Romániának, a polgárjog terén jogi támogatásra vonatkozó szerződései/konvenciói vagy egyezményei vannak megkötve és, amelyek teljes joggal el vannak ismerve Romániában.

Ebben az esetben, a kérvényt a külföldi határozat, eredetibe, másolatba és annak a hitelesített fordítása kíséri, valamint a válási megjegyzés beiktatását kérvényező házastársnak/házastársaknak a közjegyzői nyilatkozata, amelyből kitűnjön a név, amelyet fog/fognak viselni a válás után, abban az esetben, amikor az nem tűnik ki az ítéletből.

Megjegyzés: abban az esetben, hogyha kérik a házassági megjegyzésnek a bejegyzését, mellékelve lesz a külföldi házasság bizonyítvány/kivonat, hitelesítési záradékkal vagy felülhitelesítéssel ellátva, esetenként, eredetibe, másolatba és hitelesített fordításba.

Hasonlóan, az EU tagállamaira, az anyakönyvezés terén és a szülői felelősség terén a bírósági kompetenciára, bírósági határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó 2201/2003. sz. EB Szabályzat alkalmazandó, abban az értelemben, hogy a végleges külföldi bírósági határozat mellet, amely teljesíti a szükséges feltételeket, a hitelességének a megállapításának érdekébe, be lesz mutatva a fentebbi Szabályzat 39. cikkelye által előírt bizonyítvány.

 

11) SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM

 

A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.) egy jelentőségteljes szám, amely egy személyt jellemez és az egyedüli azonosító, az összes informatikai rendszer részére, amelyek a fizikai személyekre vonatkozó névleges adatokat dolgoznak fel.

A személyi azonosító szám meghatározását az anyakönyvvezető végzi, a nemre és a születés dátumára vonatkozó, a születési okiratba foglalt adatok alapján.

Az egy személynek tulajdonított személyi azonosító számot nem lehet megváltoztatni csak ha változnak a nemre és a születési dátumra vonatkozó adatok, illetve ha téves módon volt meghatározva, a törvény szerint.

Az anyakönyvi okiratokba tévesen meghatározott vagy bejegyzett személyi azonosító számok módosítását, az illető személynek vagy annak a törvényes képviselőjének a kérésére, illetve hivatalból végzik, csak a helyi személynyilvántartó közösségi közszolgálatnak a véleményezésével és a polgármesternek az engedélyével.

Az 1980. január 1 előtt született személyek részére, akiknek nincs tulajdonítva SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.), a SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.) meghatározása a következőképpen történik:

1. a Romániában született román állampolgárok részére, a lakhely szerinti helyi személynyilvántartó közösségi közszolgálat, az új személyazonossági okiratnak a kibocsátásakor kéri a SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.) meghatározását a Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóságnál, a Megyei Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat által;
2. a külföldön született román állampolgároknak, akiknek a születési okirataik átíródtak/beíródtak a román anyakönyvi regiszterekbe, a SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.) meghatározását a Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság végzi, az Adatbázis Kezelő és Személynyilvántartó Megyei Irodán keresztül, a Megyei Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat keretében működő anyakönyvvezetői szervek kérésére, az átíratási kérés véleményezésével egyszerre vagy az átírás után.

A biometriai adatokkal ellátott, egyszerű elektronikus útlevél kibocsátásához szükséges SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM (C.N.P.) kérelmezésének az esetében, a típuskérést (személyesen vagy felhatalmazott által benyújtott típuskérés) a Megyei Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálathoz nyújtja be a kérvényező, a következő dokumentumok eredeti és másolt példányainak a kíséretébe:

 • a születési és házassági bizonyítvány, ha esedékes;
 • érvényes személyazonossági dokumentum (a külföldi hatóságok által kibocsátott személyazonossági okirat vagy útlevél);
 • román útlevél;
 • a román állampolgárságot igazoló dokumentum;
 • speciális meghatalmazás és a meghatalmazottnak a személyazonossági okirata, esetenként.

 

12) AZ ANYAKÖNYVI OKIRATOK KIIGAZÍTÁSA

 

Az anyakönyvi okiratok és azok szélére bejegyzett megjegyzések kiigazítása, az anyakönyvi bejegyzések alkalmával elkövetett, egyes okiratokban található elírások kiigazításának az adminisztratív eljárását képezi, az anyakönyvi okiratot megőrző közigazgatási területi egység polgármesterének a rendelete alapján, hivatalból vagy az érdekelt személy kérésére, a Személynyilvántartó Főigazgatóság előzetes véleményezésével.

Az utólag módosított és kiegészített, Az anyakönyvezés terén a rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó metodológiának a jóváhagyásáról szóló 64/2011. sz. Kormányhatározat 53. sz. melléklet szerint kitöltött, az anyakönyvi okiratok és azok széljegyzékeinek a kiigazítási kérelmét, az igazoló okiratok kíséretébe, az érdekelt személy által, az anyakönyvi okiratot megőrző Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálathoz vagy közigazgatási területi egység polgármesteri hivatalhoz, esetenként, vagy a lakhely szerinti Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálathoz vagy polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.

A kérést 30 napos határidőn belül oldják meg, a település polgármesterének a rendeletének a kibocsátásával, amelyet 10 napos határidőn belül közölnek a kérelmezővel.

A külföldön kibocsátott anyakönyvi bizonyítványok vagy kivonatok, romániai anyakönyvi regiszterekbe való átírásának/bejegyzésének következtébe készített anyakönyvi okiratokon csak a következő esetekbe végeznek kiigazítást:

   a)  amikor az elírás az eredeti okiratot bejegyző külföldi helyi hatóságok hibájából történt és az érdekelt személy bemutatja a külföldi hatóságok által kibocsátott dokumentumot;
   b)  amikor az elírás a dokumentumot átíró/bejegyző megbízott anyakönyvvezetőt hibájából történt;
   c)  amikor az elírás a bemutatott fordítás hibájából történt.

Az anyakönyvezés terén a rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó metodológiának a jóváhagyásáról szóló 64/2011. sz. Kormányhatározat 93. cikkely 1 bekezdés előírásai szerint, a külföldi hatóságok által kibocsátott dokumentumok alapján, az anyakönyvi okirat kiigazítási megjegyzését csak a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság jóváhagyásával végzik.

A külföldi hatóságok által kibocsátott kiigazító dokumentumok alapján, a külföldön megkötött anyakönyvi bizonyítványok vagy kivonatok, romániai anyakönyvi regiszterekbe való átíratásának/bejegyzésének következtében kiállított romániai anyakönyvi okiratok kiigazítására vonatkozó kérést, a következő dokumentumok kísérik:

 • a külföldi hatóságok által kibocsátott, kiigazító dokumentum, eredeti és másolat, betartva a hitelesítési záradékra vagy felülhitelesítésre vonatkozó törvényes előírásokat, esetenként;
 • a dokumentum fordítása, eredeti és másolat;
 • annak a személynek a születési és/vagy házassági bizonyítványa, akinek a kiigazítást kérelmezik, eredeti és másolat;
 • az anyakönyvi okiratnak a hivatalos felhasználásra szóló kivonatának, I és II példányai;
 • a kérvényező személyazonossági iratának a másolata.

 

13) AZ ADMINISZTRATÍV ÚTON TÖRTÉNŐ VÁLÁS

 

Az adminisztratív úton történő válási kérelmet, mindkét házastárs személyesen írja alá és nyújtja be, a házassági okiratot megőrző vagy a házastársak utolsó közös lakhelyük szerinti polgármesteri hivatal/Helyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat megbízott anyakönyvvezetője előtt, a következők kíséretébe:

 • a házastársak születési és házassági bizonyítványaik, eredeti;
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok, eredeti;
 • a személyazonossági igazolvány vagy az ideiglenes személyazonossági igazolvány – az országban lakhellyel rendelkező román állampolgárok részére;
 • útlevél – a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok részére;
 • a származási állam által kibocsátott személyazonossági dokumentum vagy útlevél – az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamainak az állampolgárai részére;
 • az állampolgárság szerinti állam által kibocsátott útlevél, amelyben szerepeljen a Románia területére való belépést engedélyező vízum – a harmadik fél államainak a külföldi állampolgárainak a részére.

A személyazonossági dokumentumok és a Románia területére való belépést engedélyező vízum érvényes kell legyen, úgy a kérelem benyújtásakor, mint a válási bizonyítvány kibocsátásának a dátumán.

A válási kérelemben mindenik házastárs saját felelősségér nyilatkozza:

a) hogy beleegyezik a házasság felbontásába;
b) hogy nincs kiskorú gyermeke a másik házastárssal, aki a házasságból született vagy együtt volt örökbe fogadva;
c) hogy nincs gondnokság alá helyezve;
d) hogy nem kérte más hatóságoktól a házasság felbontását;
e) az utolsó közös lakhelyük címe;
f) a nevet, amelyet mindketten vagy, esetenként, csak az egyikük fogja viselni a házasság felbontása után.

A kérés beiktatása után, a házastársaknak 30 naptári napos határidőt adnak, amelyet a kérelem benyújtási dátumától számolnak, az esetleges visszavonásának az érdekébe.

A 30 naptári napos határidőnek a leteltével, ha a házastársak kitartanak a válás mellett és, ha ennek értelmében, az ők beleegyezésük szabadon kifejezett és nem érvénytelen, a megbízott anyakönyvvezető előtt ki fognak tölteni egy nyilatkozatot, amellyel fenntartják a házasság felbontására vonatkozó kérésüket.

A jogi feltételek teljesülésével, a megbízott anyakönyvvezető megállapítja a házasság felbontását a házastársak beleegyezésével és kibocsátja a volt házastársak válási bizonyítványát, maximum 5 munkanapos határidőn belül.

A válási bizonyítvány kibocsátásának a dátuma, a házasság felbontási dátumát képezi.

A házasság felbontásának dátumától 15 napos határidőn belül, a volt házastárs, aki megváltoztatja a válással a családnevét, köteles kicserélni a személyazonossági igazolványát.

Az adminisztratív úton történő válási eljárás teljesítésnek a díját a municípium, város, község Helyi Tanács határozattal lesz meghatározva, esetenként.

 

14)  AZOKNAK AZ ÁLLAMOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKKEL ROMÁNIÁNAK POLGÁRI ÉS CSALÁDJOGI TÉREN JOGI SEGÉLY SZERZŐDÉSE/ EGYEZMÉNYE/ EGYEZSÉGE VAN KÖTVE ÉS AMELYEKNEK A DOKUMENTUMAIK HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK ÉS FELÜLHITELESÍTÉS MENTESEK

1. Albán köztársaság

2. Belgium (hitelesítési záradék)

3. Bosznia-Hercegovina

4. Bulgária

5. Cseh Köztársaság

6. Franciaország

7. Horvát Köztársaság

8. Kínai Népköztársaság

9. Koreai Demokratikus Népköztársaság

10. Kuba

11. Lengyel Köztársaság

12. Magyarország

13. Makedónia

14. Moldovai Köztársaság

15. Mongol Népköztársaság

16. Montenegró

17. Orosz Föderáció

18. Osztrák Köztársaság

19. Szerb Köztársaság

20. Szlovák Köztársaság

21. Szlovén Köztársaság

22. Ukrajna

 

15) AZOKNAK AZ ÁLLAMOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKNEK A DOKUMENTUMAI HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK KÖTELESEK

 

A
Amerikai Egyesült Államok, Andorrai Hercegség, Antigua Barbuda, Argentin Köztársaság, Ausztrál Államszövetség, Azerbajdzsáni Köztársaság;


Bahamai Közösség, Barbados, Belga Királyság, Belize, Botswanai Köztársaság, Brunei Darussálam Állam, Brazil Szövetségi Köztársaság;

C
Ciprusi Köztársaság, Cook-szigetek, Chilei Köztársaság;

D, E
Dán Királyság, Dél-afrikai Köztársaság, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuadori Köztársaság, Észt Köztársaság;

F, G
Fehérorosz Köztársaság, Fidzsi Köztársaság, Finn Köztársaság, Görög Köztársaság, Grenada, Grúzia;

H, I, J
Holland Királyság, Hondurasi Köztársaság, Indiai Köztársaság, Ír Köztársaság, Izraeli Állam, Izlandi Köztársaság, Japán;

K, L
Kazah Köztársaság, Kolumbiai Köztársaság, Koreai Köztársaság, Lesothói Királyság, Lett Köztársaság, Libériai Köztársaság, Liechtensteini Fejedelemség, Litván Köztársaság, Luxemburgi Nagyhercegség;

M
Malawi Köztársaság, Máltai Köztársaság, Marshall-szigeteki Köztársaság, Mauritiusi Köztársaság, Marokkói Királyság, Mexikói Egyesült Államok, Monacói Hercegség;

N, O
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Namíbiai Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Niue Szigetek, Norvég Királyság, Olasz Köztársaság, Örmény Köztársaság;


P, R
Panamai Köztársaság, Perui Köztársaság, Portugál Köztársaság, Románia;

S
Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Saint Lucia, Salvadori Köztársaság, San Marino Köztársaság, São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság, Serenissima, Seychelle Köztársaság, Spanyol Királyság, Svájci Államszövetség, Svéd Királyság, Suriname Köztársaság, Szváziföldi Királyság, Szamoai Független Állam;

T, U, V
Tongai Királyság, Török Köztársaság, Trinidad és Tobago Köztársaság, Új-Zéland, Venezuelai Bolívari Köztársaság, Vanuatui Köztársaság;

Z
Zöld-foki Köztársaság.

Figyelem: azok az államok, amelyek aláírták a Hága-i egyezményt, de Romániával polgári és családjogi téren jogi segélynyújtási szerződéseik/egyezményeik/egyezségeik vannak megkötve nincsenek ebbe a listába foglalva, mivel a jogi segélynyújtási szerződés alkalmazandó és nem hitelesítési záradék kötelesek.

Hasonlóan, az EU tag államainak, az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló EU 1191/2016 Szabályzatot alkalmazzák (bizonyos hivatalos dokumentumok hitelesítési záradék, hitelesítési vagy más hasonló formalitás mentesek – I. Fejezet 1. cikkely, 2. cikkely 1 bekezdés és 3. cikkely).

Azok a dokumentumok, amelyek nem találhatók a fentebbi felsorolt helyzetekben, kötelező módon felülhitelesítéssel lesznek ellátva, a Polgári Eljárási Törvénykönyv 1093. cikkely 2 bekezdés előírásai szerint.

 

16) AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK A LISTÁJA

1. Belga Királyság
2. Bolgár Köztársaság
3. Ciprusi Köztársaság
4. Cseh Köztársaság
5. Dán Királyság
6. Észt Köztársaság
7. Finn Köztársaság
8. Francia Köztársaság
9. Görög Köztársaság
10. Holland Királyság
11. Horvát Köztársaság
12. Írország
13. Lengyel Köztársaság
14. Lett Köztársaság
15. Litván Köztársaság
16. Luxemburgi Nagyhercegség
17. Magyarország
18. Máltai Köztársaság
19. Német szövetségi Köztársaság
20. Olasz Köztársaság
21. Osztrák Köztársaság
22. Portugál Köztársaság
23. Románia
24. Spanyol Királyság
25. Svéd Királyság
26. Szlovák Köztársaság
27. Szlovén Köztársaság

 

17) AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG TAGÁLLAMAINAK A LISTÁJA

 

1. Belga Királyság
2. Bolgár Köztársaság
3. Ciprusi Köztársaság
4. Cseh Köztársaság
5. Dán Királyság
6. Észt Köztársaság
7. Finn Köztársaság
8. Francia Köztársaság
9. Görög Köztársaság
10. Holland Királyság
11. Horvát Köztársaság
12. Izlandi Köztársaság
13. Írország
14. Lengyel Köztársaság
15. Lett Köztársaság
16. Liechtensteini Fejedelemség
17.Litván Köztársaság
18. Luxemburgi Nagyhercegség
19. Magyarország
20. Máltai Köztársaság
21. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
22. Német szövetségi Köztársaság
23. Norvég Királyság
24. Olasz Köztársaság
25. Osztrák Köztársaság
26. Portugál Köztársaság
27. Románia
28. Spanyol Királyság
29. Svéd Királyság
30. Szlovák Köztársaság
31. Szlovén Köztársaság

 

18) AZ ANYAKÖNYVEZÉS NEMZETKÖZI BIZOTTSÁGÁNAK A 16. SZ. EGYEZMÉNYÉT ALÁRÓ ÁLLAMAINAK A LISTÁJA, A TÖBBNYELVŰ ANYAKÖNYVI OKIRATOK KIVONATAINAK A KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN, amelyet 1976. szeptember 8-án írtak alá Bécsben (a többnyelvű kivonatok mentesülnek a HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK és a hiteles román nyelvű fordítás alól)

 

Jelenleg 24 állam része az Egyezménynek, amelyek közül 17-nek Európai Uniós tagállami minősége van:

1. Belga Királyság
2. Bolgár Köztársaság
3. Bosznia-Hercegovina
4. Észt Köztársaság
5. Francia Köztársaság
6. Holland Királyság
7. Horvát Köztársaság
8. Lengyel Köztársaság
9. Litván Köztársaság
10. Luxemburgi Nagyhercegség
11. Macedón Köztársaság
12. Moldovai Köztársaság
13. Montenegrói Köztársaság
14. Német szövetségi Köztársaság
15. Olasz Köztársaság
16. Osztrák Köztársaság
17. Portugál Köztársaság
18. Románia
19. Spanyol Királyság
20. Svájci Államszövetség
21. Szerb Köztársaság
22. Szlovén Köztársaság
23. Török Köztársaság
24. Zöld-foki Köztársaság

 

 

19. TÁJÉKOZTATÓ AZ EU 1191/2016 SZABÁLYZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓAN

 

A tagállamok közötti egyes hivatalos dokumentumoknak a közlekedésére vonatkozó információk

Az állampolgárok szabad közlekedését előmozdító Szabályzat alapján, 2019. február 16-tól bizonyos hivatalos dokumentumok és azoknak a hitelesített másolataik mentesülnek a hitelesítési kötelezettség és a hitelesítési záradék formalitása alól, az Európai Unió Tagállamaiban való felhasználás érdekébe. Ezért, ezen dokumentumok részére, kérhetnek egy többnyelvű standard nyomtatványt, a fordítás és a hitelesítési záradék elkerülésének az érdekébe. A hitelesítési és a hitelesítési záradék kötelezettsége alóli mentességet csak egy tagállam közhatóságai által kibocsátott és egy tagállam közhatóságainak a bemutatott dokumentumokra és azok hitelesített másolataira alkalmazzák.

A következő dokumentumokról van szó:

 • egy bíróság vagy egy bírósági hivatalnok által kibocsátott dokumentumok;
 • adminisztratív dokumentumok;
 • közjegyzői okiratok;
 • magán iratokra bejegyzett hivatalos bizonyítványok;
 • diplomáciai és konzulátusi dokumentumok.

Továbbá, a mentességet kivételesen alkalmazzák azokra a dokumentumokra, amelyek meghatározzák a lentebb felsorolt, egy vagy több elemet:

  • a születést;
  • az elhalálozást;
  • a tényt, hogy egy személy életben van;
  • a nevet;
  • a házasságot, beleértve a házassági alkalmasságot és az anyakönyvezést;
  • válást, jogi különválást vagy a házasságnak a semmissé nyilvánítását;
  • iktatott partnerséget, iktatott partnerség megkötésére való alkalmasságot és az iktatott partnerség statútumát;
  • egy iktatott partnerségnek a felszámolását, jogi szétkülönülést vagy egy iktatott partnerségnek a semmissé nyilvánítását;
  • a leszármazás vagy örökbefogadást;
  • a lakhelyet és/vagy tartózkodási helyet;
  • állampolgárságot;
  • a büntetett előélet hiányát;
  • az Európai Parlamenti választásokon vagy egy másik tagállamban a helyi választásokon, a jelölti minőséget vagy a szavazásokon való részvételt.

A kiemelt karakteres megjegyzés, egy többnyelvű standard típusnyomtatványnak a létezését jelöli.

Felhívjuk a figyelmüket a tényre, hogy nem mindenik standard nyomtatványt adják ki mindenik tagállamban.
A többnyelvű standard nyomtatványt csak egy másik tagállamban lehet használni és a kísérő hivatalos dokumentummal együtt kell felmutatni.
Mikor egy tagállam, az eredeti helyett megengedi egy hivatalos dokumentumnak a hitelesített másolatának a felmutatását, az illető tagállamnak a hatóságai el kell fogadjanak egy a dokumentum kibocsátó tagállam által készített hitelesített másolatot.
A szabályzatra és a többnyelvű standard nyomtatványokra vonatkozó többi információk, megtalálhatók a következő internetes oldalakon:

https://beta.e-justice.europa.eu/35981/HU/public_documents_forms

Commission Internationale de l`État Civil, CIEC  http://www.ciec1.org/

Európai e-igazságügyi portál,  https://beta.e-justice.europa.eu