Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
30 iulie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 357 din 24 iulie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizaţiei de construire în regim de urgentă si a acordului unic
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmim rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna iulie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre în regim de urgență pentru ședința ordinară din luna iulie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investițiilor "Lucrări de reabilitare la CT1" și "Proiect tehnic și execuție privind sistemul de balizaj luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", de către R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 72MB)


anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 7MB)
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7g
anexa 8e
anexa 9e
anexa 10d
anexa 11b

AMENDAMENT

proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7g
anexa 8e
anexa 9e

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2020 raport
anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", la 31.12.2019 anexa
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activiăți culturale și sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
AMENDAMENT

anexa 1
anexa 2
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr. 50 şi municipiul Târnăveni, str.Victor Babeş nr.2  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public al județului Mureș anexa 1 și 2
anexa 3
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni anexa
8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Reabilitarea scării exterioare de acces în corpul F", de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș anexe (arhivă .zip,
aprox. 18MB)
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare pentru unele imobile aflate în domeniul public al județului Mureș anexa
10. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren proprietate publică a județului Mureș situate în perimetrul R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa AMENDAMENT

referat

anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 800KB)
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a unui sector din drumul județean DJ154A, situat în intravilanul comunei Rușii Munți, sat Sebeș, de la km 22+609 la km 23+009, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Rușii Munți  
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 59/21.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din județul Mureș anexa
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa
15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic anexa
16. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021 AMENDAMENT

proiect de hotărâre
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construire remiza PSI – faza SF" anexa
scenariul 1
scenariul 2
18. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii