Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
31 octombrie 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 507 din 25 octombrie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna octombrie 2019
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la un proiect de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna octombrie 2019
Solicitare retragere de pe circuitul de avizare şi aprobare a Proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Gornești, aflat în domeniul privat al județului Mureș, înregistrat sub nr. 27091 / 23.10.2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7g
anexa 8e
anexa 9d
anexa 10d
anexa 11b
AMENDAMENT

proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 4
anexa 7g
___________

AMENDAMENT 2

anexa 10d
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2019 raport
anexa
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2019 adrese AMENDAMENT
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de oncologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexe
(arhivă .zip,
aprox. 15 MB)
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului a imobilului situat în Târgu Mureș, Piața Mărășești nr. 13 anexa
6. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil din localitatea Călugăreni nr.5, în vederea dezvoltării centrului interdisciplinar de cercetare de la Călugăreni anexa
7. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Sânpaul pentru transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Sânpaul în domeniul privat al județului Mureș anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Gornești, aflat în domeniul privat al județului Mureș - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul  
11. Proiect de hotărâre privind avizarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș anexa
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
13. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum județean DJ151 Luduș–Sărmașu-limită județ Bistrița-Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa 1 la referatul de aprobare

anexa
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și actualizarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia anexa 1
anexa 2
anexa 3
16. Proiect de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța" anexa
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Sistem luminos de cat.II OACI la suprafețe de mișcare" la Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș anexa
deviz general
18. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii