.

RO

HU

 

FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

 

INFORMARE PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 679/2016 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE

 

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor?

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise temeinic motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

. datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
. datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
. datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
. datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

La cerere se ataşează documente doveditoare, după caz.

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, Regulamentul (UE) 679/2016 impune, potrivit art.13, furnizarea următoarelor categorii de informaţii:

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti (înfiinţată în baza H.G. nr. 1367 din 2009);

Mun. Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6;

Tel. 021-413.54.42; 021-746.70/47/8/9, fax 021-413.50.49; e-mail depabd@mai.gov.ro

 

Identitatea şi datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal:

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş (cod operator nr. 2370)

Municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, Jud. Mureş;

Tel/fax. 004 0265-311 109.

 

Responsabil cu protecţia datelor: consilier juridic Maria Romela Bocheş, juridic.djep@cjmures.ro, tel. 0265-311109, int. 18.

 

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, Hotărârea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul National de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat .

Se consideră temei legal justificat solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, parchet, justiţie, instituţii specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă a persoanelor, etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

- Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5, lit.e) din O.G. nr. 84/2001);

- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art.14, alin.1, lit.e) din O.G. nr. 84/2001).

 

Scopul şi interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Aplicarea, în principal, a următoarelor prevederi legale:
- O.G. nr. 84/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale susmenţionate în mod exemplificativ şi nu limitativ.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuţi de lege, cât şi cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condiţiile obţinerii consimţământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligaţi să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: permanent.

Dreptul de acces, rectificare, ştergere: conform reglementărilor în vigoare, prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul la opoziţie a prelucrării datelor cu caracter personal: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul de a retrage consimţământul: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Municipiul Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal 010336;

Tel. 0040.318.059.211; fax 0040.318.059.602.

 

În anul 2023 furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş se va face în baza unei cereri temeinic motivate la care se va anexa dovada achitării taxei speciale privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal în cuantum de 5 lei/verificare/persoană în sistem informatic, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 217/15.12.2022 privind aprobarea unor taxe şi tarife datorate în anul 2023 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş (anexa nr.1).

Taxa se va plăti anticipat depunerii cererii, astfel:
- la casieria Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş, sau
- în contul instituţiei RO39 TREZ 4762 1G33 0800 XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureş, sau
- prin alte mijloace de plată.

Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale de către:

a ) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.