Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  ANUNŢ de selecţie pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentant al autorităţii tutelare, vacant în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale "Parc Industrial Mureş" S.A.
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 16.12.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de inspector de specialitate, gradul IA vacant la Serviciul Administrativ - Întreținere Complex "Transilvania Motor Ring" – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre tarifele și taxele locale datorate, în anul 2020, bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunță organizarea concursului de ocupare, prin recrutare, a funcţiei publice de conducere vacantă de Şef Serviciu Urbanism la Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     GHID PRIVIND APLICAREA REGLEMENTĂRILOR DE AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT ( PE ACEEAŞI PARCELĂ SAU PE PARCELE DIFERITE) CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE ÎNSORIRE ŞI ILUMINAT NATURAL, PRECUM ŞI A PRINCIPIILOR DE ESTETICĂ URBANĂ
     GHID PRIVIND REGLEMENTAREA DEZVOLTĂRII URBANE PRIN OPERAŢIUNI DE PARCELARE ŞI REPARCELARE A TERENURILOR INTRODUSE IN INTRAVILAN (INCLUSIV TERENURI RETROCEDATE CA URMARE A APLICĂRII LEGII NR. 18/1991 ŞI A LEGII NR. 1/2000)
     Rezultatul selecției dosarelor
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 28.11.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante la Serviciul Administrativ Intervenții – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
Termen limită de depunere a dosarelor 15.11.2019
     Rezultatul selecției dosarelor
     Rezultatul probei practice
     Rezultatul final
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei, exprimată în natură, în cursul anului 2020
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță organizarea concursului de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă la Serviciul Urmărirea Lucrărilor - Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     Dosar de concurs
     Formular de înscriere
     Rezultatul selecției dosarelor
     Rezultatul probei scrise
     Rezultatul probei interviu
     Rezultatul final
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță organizarea concursului de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     ANUNŢ privind modificarea calendarului de derulare a procedurii de recrutare organizată pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Avizare, Autorizare şi Control - Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
     Rezultatul selecției dosarelor
     
  Consiliul Județean Mureș anunță organizarea concursului de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Urbanism la Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     Rezultatul selecției dosarului
     
  Consiliul Județean Mureș anunță organizarea concursului de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     Dosar de concurs
     Formular de înscriere
     Rezultatul selecției dosarelor
     Rezultatul probei scrise
     Rezultatul probei interviu
     Rezultatul final
     
  Notificare privind audierea doamnei Hristache Liliana
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre taxe şi tarife la instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş
     
  În conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică nr.52/2003, Consiliul Judeţean Mureş îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureş şi a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pentru persoane fizice/juridice
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean