Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 14.01.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de muncitor calificat la Serviciul Deservire – Aprovizionare – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
Termen limită de depunere a dosarelor de concurs: 24.12.2018
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 07.01.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Serviciul Avizare, Autorizare şi Control - Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
GHID PRIVIND APLICAREA REGLEMENTĂRILOR DE AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT (PE ACEEAŞI PARCELĂ SAU PE PARCELE DIFERITE) CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE ÎNSORIRE ŞI ILUMINAT NATURAL, PRECUM ŞI A PRINCIPIILOR DE ESTETICĂ URBANĂ
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 15 ianuarie 2019, concurs de ocupare prin promovare a funcţiei publice de conducere de director executiv clasa I grad II, vacantă la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş
Termen limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.12.2018
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 17.12.2018, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ -Intervenţii - Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecției dosarelor
     
  ANUNȚ pentru valorificarea deșeurilor provenite din înlocuirea și schimbarea unor parapete metalice, de pe drumurile județene, precum și a unui semafor dezafectat în localitatea Sîncraiu de Mureș
    PROCES-VERBAL
    PROCES-VERBAL
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre:
1. Unele tarife și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, precum și
2. Actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor judeţene, pe poduri şi pasaje
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează concurs/examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Formular de înscriere
    Rezultatul selecției dosarelor
    Rezultatul probei scrise
    Rezultatul probei interviu
    Rezultatul final
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2019
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel naţional care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean