Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre taxe şi tarife la instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 29.07.2019, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ -întreţinere Complex "Transilvania Motor Ring" - Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
Termen limită de depunere a dosarelor de concurs: 19.07.2019
Rezultatul selecţiei dosarelor
Rezultatul probei scrise
Rezultatul contestației la proba scrisă
Rezultatul interviului
Rezultatul final
     
  În conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică nr.52/2003, Consiliul Judeţean Mureş îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureş şi a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pentru persoane fizice/juridice
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean