Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
20 februarie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 191 din 14 februarie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna februarie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 şi stabilirea unor măsuri bugetare anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate anexa
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Obstetrică - Ginecologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2019 anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, în anul 2020 anexa la referatul de aprobare

anexa la proiectul de hotărâre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2020 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
9. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor societății anexa
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș anexa 1
anexa 2
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş  
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat  
13. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire teoretică și practică a conducătorilor auto din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș anexa
14. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unei localități, la un nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor  
15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii