Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
31 iulie 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 401 din 24 iulie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna iulie 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b
anexa 11a
AMENDAMENT + proiect de hotărâre
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al judeţului Mureş la data de 30 iunie 2019 raport
anexa
3. Proiect de hotărâre privind lămurirea unor aspecte privind administrarea imobilului situat în Târgu Mureş, str.Bolyai nr.17, care face parte din domeniul public al judeţului Mureş  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a sectorului de drum județean DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea limită județ Sibiu, situat pe teritoriul intravilan al comunei Bahnea, sat Bahnea, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Bahnea  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș și a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru persoane fizice/juridice anexa 1
anexa 2
anexa 3
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 18920/12I/486/07.10.2016 anexa AMENDAMENT + anexa + adresă
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
AMENDAMENT
proiect de hotărâre
adresa
anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. anexa
10. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici a investiției "Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara" anexa 1
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26" anexa
deviz general
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Stație de tratare a apelor uzate, imobil str. Gheorghe Marinescu nr. 1" anexa
deviz general - scenariul 1
deviz general - scenariul 2
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș" anexa
deviz general
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu ( DN153C) județul Mureș" anexa
deviz general
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii