Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș
din data de 16 februarie 2006, ora 13.00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife la Ansamblul Artistic Mureșul pe anul 2006

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la RA Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș

7. Proiect de hotărâre privind numirea unei noi comisii de cenzori la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș SA.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș

10. Proiect de hotărâre privind numirea unei persoane care va ține registrul datoriilor publice locale și registrul garanțiilor și a înlocuitorului acestuia

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Suciu Călin de a îndeplini funcția de reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., pe perioada absenței din țară a domnului Virág György, respectiv 16 februarie - 16 aprilie 2006

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2006, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

13. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a unor imobile achiziționate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare transmis Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru spațiile situate în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28, în vederea funcționării Serviciului de Evidență a Persoanelor

15. Proiect de hotărâre privind acceptul donației acordate Consiliului Județean Mureș de "Protezione Civile" din Bolzano - Alto Adige, Italia și stabilirea destinației acesteia

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea, sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial "Elie Carafoli " Tîrgu Mureș

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

18. Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de închidere a Centrului de Plasament nr.5 Luduș, prin Programul de Interes Național PIN1/2006

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2005 de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

20. Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2005

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Mureș și Județul Zala, Ungaria

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita"

23. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate," în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv Bunești, județul Brașov

24. Proiect de hotărâre privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia

27. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea instalațiilor electrice la Palatul Culturii Tîrgu Mureș"

29. Informare privind executarea hotărârilor judecătorești de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 pentru medicii din ambulatoriu

30. Informare privind situația parteneriatelor încheiate între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și organizații nonguvernamentale

31. Informare privind planul strategic de activitate în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și Evaluarea activității și rezultatelor obținute de Inspectoratul de Poliție Mureș pe anul 2005