Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
14 aprilie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 129 din 8 aprilie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2021
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din 14 aprilie 2022, ora 13,00
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre, în regim de urgență, pentru ședința ordinară din 14 aprilie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 raport
anexa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor tehnice topo-cadastrale ale imobilelor aferente "Parcului auto pentru sporturi cu motor" anexa 1
anexa 2
3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru activitățile de sortare, compostare și transfer la SSCT Cristești anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 Târnăveni anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023  
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2022  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș" anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reparații capitale și extindere clădire pentru activități medicale în incinta Spitalului Clinic Județean Mureș – Corp C13" anexa
10. Proiect de hotărâre pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania Târgu Mureş  
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2021 anexa
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO anexa 1
anexa 2
14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii