Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
25 iunie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 326 din 19 iunie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna iunie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre pentru ședința ordinară din luna iunie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre pentru ședința ordinară din luna iunie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din luna iunie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7f
anexa 8d
anexa 11a
AMENDAMENT

proiect de hotărâre

anexa 1
anexa 4
anexa 5
anexa 9d
2. Proiect de hotărâre pentru abrogarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Parc Industrial Mureș S.A. la 31.12.2019 anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. anexa
5. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unei construcții situate în Călugăreni nr.5, comuna Eremitu anexa
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Gornești, aflat în proprietatea privată a județului Mureș anexa
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor bunuri mobile în vederea casării anexa
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în Reghin str. Castelului nr.12, care face parte din domeniul public al județului Mureș anexa
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în P-ţa Trandafirilor nr.5, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş anexa
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 anexa 1
anexa 2
anexa 3
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat în vederea depunerii și implementării proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” anexa
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării județului Mureș la proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri! AMENDAMENT

anexa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș la realizarea proiectului ”VIA TRANSILVANICA”  
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Bilbioteca Județeană Mureș, cu modificările și completătrile ulterioare anexa 1
anexa 2
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 5 MB)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă 2020-2024 anexa
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş  
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliile de administrație ale unor instituții publice anexa
21. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii