Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
20 decembrie 2019, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 580 din 13 decembrie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna decembrie 2019
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre în regim de urgență pentru ședința ordinară din luna decembrie 2019

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean "Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității" și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 AMENDAMENT
proiect de hotărâre
anexa 1
anexa 2
anexa 3
AMENDAMENT
proiect de hotărâre
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7i
anexa 9f
anexa 10f
dispoziție
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7i
anexa 8g
anexa 10f
anexa 11c
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în anul 2019 raport
anexa
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2020, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordinate Consiliului Judeţean Mureş anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide Menajere și Similare în judeţul Mureş pe anul 2020  
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat al acestuia a unor construcții situate în Gurghiu, str. Eroilor nr.6 anexa
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către S.C. "Compania Aquaserv"S.A., din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș anexa
8. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate dat domnului Șincan Radu Nicolae în vederea realizării proiectului "Demolare parțială, extindere și supraetajare, împrejmuire la stradă – Târgu Mureș, strada Dobrogeanu Gherea nr. 29" anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare, prin concesiune, a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș anexa
anexa la anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 anexa 1
anexa 2
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A), județul Mureș" anexa 1
anexa 2
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa 1
anexa 2
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, cu sediul în localitatea Brâncovenești nr.215, jud. Mureș anexa
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii