Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
30 aprilie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 269 din 24 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna aprilie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre în regim de urgență pentru ședința ordinară din luna aprilie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian  
2. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș AMENDAMENT
3. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș  
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 9c
AMENDAMENT
proiect de hotărâre
anexa 1
anexa 4
anexa 5
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia anexa
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetară la 31 martie 2020 raport
anexa
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-14
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în Târgu Mureș, str. Dorobanților nr. 30, achiziționat în domeniul public al județului Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2020 anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 anexa

anexe la raportul de specialitate (arhivă .zip, aprox. 200 KB)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 18.062/268/23.08.2018 anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoariale la Asociația de Dezvoltre Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din contractul nr. 832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din contractul nr. nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din contractul nr.833 din 27.03.2019, de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu anexa
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia anexa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Moderinzarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport", care conține următoarele obiective: extindere pistă decolare-aterizare cu instalațiile aferente, inclusiv reamplasarea echipamentelor de radionavigație, extindere platformă de parcare aeronave și extindere terminal pasageri existent anexa
deviz general
15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii