Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedințe ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 februarie 2016, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean  
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ142 km 0+000 – 12+700 şi DJ151B 0+000 – 13+000 neafectate de suprapuneri cu alte imobile  
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Orașului Iernut pentru transmiterea unui sector de drum comunal din domeniul public al orașului Iernut în domeniul public al județului Mureș  
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016 anexa 9a
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" SA, pe anul 2016 anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 202662/22/05.03.2010  
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș, pe anul 2016 anexa
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş anexa
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2016-2017 anexa
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2016-2017 anexa
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.10/28.01.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială anexa
15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursurile de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni  
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.92/2012 privind nominalizarea reprezentanților Județului Mureș/Consiliului Județean Mureș în asociațiile la care acesta este parte, cu modificările și completările ulterioare  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea DJ152A și DJ151 Tîrgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița-Năsăud, județul Mureș anexa
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"  
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere
20. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2015  
21. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, pe anul 2015  
22. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii