Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
30 ianuarie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 173 din 23 ianuarie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna ianuarie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa ordinară din luna ianuarie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023 anexa
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Lupa  
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la terenul în suprafață de 15.725 mp, situat în localitatea Chirileu, identificat în CF nr.52385/Sânpaul, județul Mureș anexa
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în comuna Eremitu, sat Călugăreni nr.5, achiziționat în domeniul public al județului Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase I" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Pneumologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş a unor spaţii din imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" și a cheltuielilor legate de proiect anexa
8. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A., cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății  
9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului adițional nr.7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare la CT 1 – R.A. Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș anexa
deviz general - scenariul 1
deviz general - scenariul 2
11. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 2019  
12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii