Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
28 mai 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Kelemen Atilla-Márton  
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târnăveni, str.Victor Babeş, nr.2 anexa
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în P-ţa Trandafirilor nr.5, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş anexa 1
anexa 2
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2014 opis anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexe 4-16
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2015 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7b
anexa 8a
8. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la HCJ nr.45/23 aprilie 2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2015 anexa
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/centrele aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2014 anexa
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, la R.A. "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş" anexa
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu