Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 ianuarie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 21 din 20 ianuarie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor pentru un proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide Menajere și Similare în județul Mureș, pe anul 2022
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru ședința ordinară din 26 ianuarie 2022, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide Menajere și Similare în județul Mureș, pe anul 2022  
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor imobile anexa
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, în vederea casării anexa
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș anexa I
anexa II
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2022 – 2023 anexa
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022 anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției "Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoșa – int. cu DJ153" anexa

deviz general
var. 1


deviz general
var. 2


DTE
8. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 2021  
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii