Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului Județean Mureș din data de
18 ianuarie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 20 din 18 ianuarie 2022 privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din 18 ianuarie 2022

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025 anexa 1
anexa 2
anexa 3
2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii