Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 mai 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 302 din 22 mai 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna mai 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre, în regim de urgență, pentru ședința ordinară din luna mai 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa 1
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7e
anexa 8c
anexa 10c
2. Proiect de hotărâre privind Acordul de vecinătate dat domnului Lupșa Alexandru în vederea realizării proiectului "Reconstruire împrejmuire la stradă și între proprietăți, municipiul Târgu Mureș, strada Budai Nagy Antal, nr.24/A, județul Mureș" anexa
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.983 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri anexa
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ai R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa 1
anexa 2
anexa 3
7. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui administrator provizoriu la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa

PROPUNERE
8. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator neexecutiv - membri ai comitetului de audit, vacante în consiliul de administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. anexa
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Mureș pentru perioada 2020-2023  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul" anexa
deviz general
12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii