Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
23 aprilie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a comunei Hodac la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor

 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale


 

 

 

cerere
anexa

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean, pentru spaţii situate în imobilul ce aparţine domeniului public al judeţului, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2  
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcții din domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării anexa 1
anexa 2
construcție
solicitare aeroport
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş, la 31 martie 2015 raport
anexa
4. Proiect de hotărâre pentru aprobare participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării DGASPC Mureș ca partener în proiectul "United Networks - Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate," și a cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului pe o perioadă de 5 ani  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a proiectului "Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate – Perimetrul de ameliorare Valea Sînmărtinului – Cetegău – 113,77 ha, Com. Rîciu, Județul Mureș" finanțat prin Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010 act adițional 1
act adițional 2
8. Proiect de hotărâre privind asigurarea funcționării unor organisme colegiale de conducere/de lucru  
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale cerere
anexa