Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 iulie 2007, orele 13.00


1. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi

2 - Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș-Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

10. Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

11. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.,G.R. nr.687/1997 având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în publică a comunelor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

14. Raport cu privire la activitatea desfășurată de "Centrul de Sprijin Social pentru Romi", în perioada 15 martie - 29 iunie 2007